Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 
JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
KLASA: 112-02/17-01/13
URBROJ: 2133/1-08/03-17-03
Karlovac,  2.kolovoza 2017.
 
 
        Na temelju članka 53.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članaka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), župan Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 2. kolovoza 2017. godine u Narodnim novinama broj 76  za:
 
 
Radno mjesto pročelnika
 
 
1. Ureda župana
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
• magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
• položen državni stručni ispit
• poznavanje rada na PC-u
 
 
 
2. Upravnog odjela za školstvo
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti: 
• magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
• položen državni stručni ispit,
• poznavanje rada na PC-u
 
 
 
3. Upravnog odjela za gospodarstvo
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
• magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
• položen državni stručni ispit,
• poznavanje rada na PC-u
 
 
 
4. Upravnog odjela za zdravstvo
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti: 
• magistar struke ili stručni specijalist socijalne struke,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
• položen državni stručni ispit,
• poznavanje rada na PC-u
 
 
 
5. Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti: 
• magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
• položen državni stručni ispit,
• poznavanje rada na PC-u
 
 
 
6. Službe za unutarnju reviziju
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti: 
• magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci od toga 3 godine na poslovima revizije,
• položen državni stručni ispit,
• stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru,
• poznavanje rada na PC-u
 
 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT