Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

IMG 6923


Adresa:
Ambroza Vraniczanya br. 2, Karlovac
Broj telefona: 047/666-103, 666-130, 666-131
Broj faxa: 047/666-268
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pročelnica: Irena Gerovac Zrnić, dipl. iur.

Djelatnosti:     

  • stručni,administrativni i pomoćno tehnički poslovi za područje rada Županije i njenih tijela (Županijska skupština, Župan i njihova radna tijela),
  • izdavanje službenog glasila,
  • radni odnosi zaposlenika,
  • uredsko poslovanje,
  • drugostupanjski upravni postupak,
  • stručni i pomoćno tehnički poslovi kojima se osigurava redovno funkcioniranje predstavničkog tijela i izvršne vlasti Županije te upravnih tijela Županije (prijepis, umnožavanje, čišćenje, čuvarska služba, prijevoz, dostava i slično).

 

 

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) objavljuju se zakoni i ostali propisi koji se odnose na  područja rada Županije:

USTAVNO UREĐENJE

1. Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10-pročišćeni tekst)

2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (NN 55/90, 26/93, 29/94)

3. Zakon o političkim strankama (NN76/93, 111/96, 164/98, 36/01)

4. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10)

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

1. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

2. Zakon o upravnim sporovima (NN  20/10)

UREDSKO POSLOVANJE

1. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

2. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 33/95)

3. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 93/95)

4. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akata tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (NN 34/02)

SUSTAV LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst)

2. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, NN-međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08, 5/08)

3. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08-Odluka Ustavnog suda RH, 46/10, 145/10)- u dijelu koji se odnosi na temeljne odredbe

4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11)

5. Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12)

6. Zakon o postupku primopredaje vlasti (NN 94/04, 17/07, 91/10, 22/13)

7. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 48/13)

8. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)

9. Zakon o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12)

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

1. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

2. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

3. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13)

4. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)

5. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15)

6. Zakon za zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 163/12, 157/13, 152/14, 98/15)

7. Opći porezni zakon (147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15)

8. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15)

9. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

PRISTUP INFORMACIJAMA I JAVNOST RADA

1. Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

2. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)

3. Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)

4. Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13)

5. Zakon o elektroničnim medijima (NN 153/09, 84/11) 

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT