Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU,

TEHNIČKU KULTURU, ŠPORT I INFORMIRANJE

 

adresa: Vranyczanyeva 4/II, 47000 Karlovac

tel: 047-666-191; 192; 194; 195; 196; 197; 229

fax: 047-666-228

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (Župan, 20.09.2016.) uređeno je unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, te ostala pitanja od značenja za rad Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje:

 

PROČELNIK - mr. sc. Željko Šančić
tel: 666-191, fax: 666-228

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

-          rukovodi Odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima

-          koordinira i organizira rad Odjela, te sudjeluje u rješavanju složenih pitanja u njegovom radu

-          koordinira suradnju s drugim upravnim tijelima, institucijama i udrugama

-          obavlja druge poslove po nalogu Župana

 

ADMINISTRATIVNI TAJNIK PROČELNIKA – Anita Grguraš
tel: 666-191, fax: 666-228
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

-          obavlja poslove u svezi prijama stranaka i telefonskih poruka i organizaciju sastanaka

-          vodi odgovarajuće evidencije

-          obavlja poslove prijepisa

-          obavlja poslove uredskog poslovanja, prijama i otpreme pošte

-          obavlja druge poslove po nalogu pročelnika

 

ODSJEK ZA PROSVJETU, KULTURU i ŠPORT

VODITELJ ODSJEKA – mr. sc. Marija Medić
tel: 666-192, fax: 666-228
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

-          organizira rad u Odsjeku

-          koordinira poslove s drugim izvršiteljima, upravnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave, te drugim institucijama

-          rješava najsloženija pitanja iz djelokruga rada Odsjeka

-          koordinira aktivnosti na pripremi i provedbi projekata

-          sudjeluje u izradi akata za odobravanje isplate sredstava

-          obavlja druge poslove po nalogu pročelnika i župana

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KULTURU, TEHNIČKU KULTURU i INFORMIRANJE –

Mirna Mohorić, prof.
tel: 666-194, fax: 666-228
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

-          obavlja stručne poslove za područje kulture, zaštite kulturnih dobara, sakralnih objekata te područje duhovne obnove

-          obavlja stručne poslove za područja tehničke kulture i informiranja

-          prati stanje i propise iz ovih područja, te koordinira aktivnosti s institucijama, udrugama i drugim tijelima

-          izrađuje izvješća, analize i druge materijale iz ovih područja

-          izrađuje prijedloge općih akata iz djelokruga rada župana i Županijske skupštine iz ovih područja

-          sudjeluje u izradi akata za odobravanje isplate sredstava

-          obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ŠPORT i PROBLEMATIKU MLADIH – Irena Božičević, prof.
tel: 666-229, fax: 666-228
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

-          obavlja stručne poslove za područje športa i problematike mladih

-          prati stanje i propise iz ovih područja, te koordinira aktivnosti s institucijama, udrugama i drugim tijelima

-          obavlja poslove u djelokrugu problematike mladih, ljudskih prava, nenasilja i druge poslove iz tog područja

-          izrađuje izvješća, analize i druge materijale iz ovih područja te prati rad nadležnih tijela

-          izrađuje prijedloge općih akata iz djelokruga rada župana i Županijske skupštine iz ovih područja

-          sudjeluje u izradi akata za odobravanje isplate sredstava

-          obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika

 

ODSJEK ZA STIPENDIRANJE i JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU

VODITELJ ODSJEKA – Draženka Sila Ljubenko, prof.
tel: 666-197, fax: 666-228
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

-          obavlja stručne poslove za područje predškolskog odgoja, srednjeg i osnovnog školstva, te Veleučilišta

-          prati stanje i propise iz ovih područja, te koordinira aktivnosti s ustanovama i drugim tijelima

-          prikuplja i obrađuje podatke te priprema dokumentaciju za investicijska i kapitalna ulaganja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima

-          sudjeluje u pripremi dokumentacije i postupcima javne nabave u području školstva

-          izrađuje izvješća, analize i druge materijale iz ovih područja

-          predlaže prijedloge akata iz djelokruga rada župana i Županijske skupštine iz ovih područja

-          obavlja poslove u svezi provedbe postupka dodjele stipendija učenicima i studentima, te obavlja tehničke poslove za potrebe Povjerenstva za dodjelu stipendija i provedbu zaključenih ugovora

-          sudjeluje u izradi akata za odobravanje isplate sredstava

-          obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i župana

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DECENTRALIZIRANE POSLOVE U ŠKOLSTVU 

Igor Kunf, dipl. oec.
tel: 666-196, fax: 666-228
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DECENTRALIZIRANE POSLOVE U ŠKOLSTVU

Sanja Katić Butina, struc.spec.oec.
tel: 666-195, fax: 666-228
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

-          prate problematiku financiranja osnovnog i srednjeg školstva na području Županije

-          prikupljaju podatke za utvrđivanje potrebnih sredstava za financiranje materijalnih troškova škola, te vode odgovarajuću evidenciju o materijalnih troškovima

-          sudjeluju u izradi akata za odobravanje isplate sredstava

-          surađuju sa školama na realizaciji decentraliziranih funkcija u osnovnom i srednjem školstvu

-          obavljaju poslove vezano za prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola

-          prate problematiku ostvarivanja vlastitih prihoda u osnovnom i srednjem školstvu

-          obavljaju i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika

 

VIŠI REFERENT ZA POSLOVE VEZANE UZ ŠKOLSTVO i PROBLEMATIKU MLADIH
Martina Tominac, bacc.oec.
tel: 666-198, fax: 666-228
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
-         prati problematiku financiranja školstva
-         obavlja poslove u svezi provedbe stipendiranja učenika i studenata
-         prati natječaje i priprema dokumentac. za financir. aktivnosti vezanih uz školstvo i mlade
-         obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika

 

Za potrebe PROVEDBE PROJEKATA EUROPSKE UNIJE zaposlene na određeno radno vrijeme:

 

Martina Marić, dipl. polit.
tel: 666-199, fax: 666-228
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
za projekt "UZ POMOĆNIKE U NASTAVI PREMA OBRAZOVNOJ INKLUZIJI U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI“

 

Sanja Belobaba, mag.eur.posl.stud.
tel: 666-192, fax: 666-228
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
za projekt "OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA KARLOVAČKE ŽUPANIJE"

 

Rad Odjela usmjeren je na velik broj ustanova, institucija, tvrtki, asocijacija i pojedinaca, dok se najčešća poslovna suradnja ostvaruje sa:

-          Županom i zamjenicima Župana

-          članovima županijskih radnih tijela i radnih tijela Županijske skupštine

-          ostalim županijskim odjelima; najčešći kontakti sa Uredom župana, Tajništvom Županije, Upravnim odjelom za proračun i financije

-          resornim i ostalim ministarstvima, te dr. tijelima državne uprave; Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvom kulture, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvom socijalne politike i mladih, državnim agencijama za obrazovanje

-          osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima, predškolskim ustanovama, Veleučilištem

-          ustanovama kulture i tehničke kulture, te udrugama u kulturi i tehničkoj kulturi

-          športskim ustanovama, te športskim klubovima i udrugama.

 

ZAKONSKA REGULATIVA

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjom školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)

Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/99, 38/09)

Zakon o sportu (NN 74/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16)

Zakon o udrugama (NN 74/14)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)

 

OSTALI DOKUMENTI:

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016/17. (NN 31/16)

(čl. 48. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola na području Karlovačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2017. god.
(čl. 35. Statuta KŽ (Glasnik KŽ 20/13), Odluka o izvršavanju Proračuna KŽ za 2017. god. (Glasnik KŽ 47b/16), Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za razdoblje siječanj-lipanj 2017. (NN 123/16))       

Izvješće o upisima u osnovne i srednje škole Karlovačke županije / školska godina 2016/17.

(Program rada Županijske skupštine za 2016. godinu)

Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2015. godini

(Program rada Županijske skupštine za 2016. godinu) 

Pravilnik o STIPENDIRANJU UČENIKA i STUDENATA na području Karlovačke županije

(čl. 35. Statuta Karlovačke županije (Glasnik KŽ 20/13) i čl. 4 Poslovnika o radu Povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima Karlovačke županije))

Pravlinik o općim uvjetima izbora, utvrđivanja i financiranja programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije

(čl. 10a.  Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), članak 6. Zakona o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09, 68/13), čl. 35 Statuta Karlovačke županije (Glasnik KŽ 20/13), u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15))

Kriteriji za prihvaćanje i odabir programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije - pročišćeni tekst
(Kriteriji za vrednovanje, ocjenu i odabir programa javnih potreba u kulturi KŽ (Glasnik KŽ 10/15) i Izmjene i dopune Kriterijia za vrednovanje, ocjenu i odabir programa javnih potreba u kulturi KŽ (Glasnik KŽ 7/16)

Obrazac za financijsko izvješće-programske aktivnosti u kulturi

(temeljem ugovora zaključenog između korisnika i Karlovačke županije)
Obrazac za financijsko izvješće-uređenje i opremanje ustanova i udruga u kulturi, zaštita i očuvanje kulturnih dobara
(temeljem ugovora zaključenog između korisnika i Karlovačke županije)
Obrazac za programsko / financijsko izvješće - sport
(temeljem ugovora zaključenog između korisnika i Karlovačke županije)

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT