Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

1 20200602 1039070 001

U utorak, 02. lipnja zamjenica župana Vesna Hajsan - Dolinar i pročelnica Upravnog odjela za školstvo Marija Medić obišle su novouređene strukovne kabinete u Prirodoslovnoj školi Karlovac. Obiđeni su frizerski, kozmetičarski i pedikerski kabineti te laboratorij koji su opremljeni novom, suvremenom opremom. Vrijednost nove opreme u strukovnim kabinetima iznosi 102.000,00 kuna, a to je samo jedan mali projekt od ukupno 9 milijuna kuna vrijednih projekata koji se rade u Prirodoslovnoj školi Karlovac. Značajno je spomenuti kako je u Prirodoslovnoj školi izvršena energetska obnova škole u iznosu od 6,6 milijuna kuna te unutarnje uređenje, opremanje i sanacija kotlovnice u iznosu od 1,7 milijuna kuna. Ovime je postignut izuzetno visok standard strukovnih kabineta i škole općenito. 

img 7270 001U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture 2. lipnja 2020. godine održan je sastanak na temu organizacije javnog županijskog linijskog prijevoza putnika primjenom novoga zakonskog okvira odnosno temeljem ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi. Sastanku, na kojemu je dogovoreno pokretanje aktivnosti u navedenu svrhu, nazočili su predstavnici Ministarstva - pomoćnik ministra Mario Madunić i načelnik Sektora cestovnog prometa Tonći Pauk, zamjenica Župana Martina Furdek Hajdina sa suradnicama Anom Valić i Brankom Šeketa Karlović te predstavnici Fakulteta prometnih znanost – prodekan Marko Šoštarić sa suradnikom Marijanom Jakovljevićem.

dsc 0013 copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Grad Slunj radi na brojnim projektima od kojih je veliki dio njih u značajnom dijelu financiran sredstvima iz EU fondova. Zaključak je to s današnjeg kolegija župana koji je, zajedno s kolegijem gradonačelnika, održan u Vijećnici Grada Slunja. U gostima kod gradonačelnika Slunja Jure Katića i njegovih suradnika bio je župan Damir Jelić sa svojim zamjenicima Martinom Furdek Hajdin, Vesnom Hajsan Dolinar i Mirkom Martinovićem, dok su se pročelnici županijskih upravnih odjela, direktori županijskih tvrtki i ravnatelji ustanova Karlovačke županije u rad kolegija uključili elektroničkim putem.

Župan i suradnici predstavili su gradonačelniku i njegovom kolegiju projekte na kojima radi Karlovačka županija, projekte iz područja demografije, Centar za gospodarenje otpadom, Intervencijski plan, s naglaskom na slunjsko područje (Slovinjska deklaracija), projekt Dodir civilizacija u koji je uključen i Stari grad Slunj. Predstavljene su analize radnih mjesta, izdavanje akata za gradnju, rad i projekti Razvojne agencije JURRA te projekti Županijske uprave za ceste na području Slunja. Posebno je tako naglašen projekt fizikalne terapije pri Domu zdravlja Slunj, koji je u završnoj fazi i koji će mještanima ovog kraja pružiti zdravstvenu uslugu zbog koje sada neće morati putovati u Karlovac. Grad Slunj predstavio je svoje projekte kao što su projekt "Vodene tajne Slunja", vrijedan oko 23 milijuna kuna, većinom financiran sredstvima EU Fonda za regionalni razvoj, kojim se gradi i obnavlja turistička infrastruktura na području Rastoka, a koji bi trebao biti završen do kraja ove godine. Predstavljen je projekt Reciklažnog dvorišta Slunj, također financiran EU sredstvima, koji bi trebao biti završen do studenog ove godine. Jedan od najvrijednijih projekata je Intervencijiski plan, koji bi ovom području trebao osigurati pomak u gospodarskom i demografskom smislu, a sadrži čitav niz mjera i postupaka što garantiraju boljitak ovom u ratu devastiranom prostoru. Intervencijski plan bi trebao biti usvojen do kraja ove godine te slijedi njegova implementacija. Razgovaralo se još i o brojnim projektima komunalne infrastrukture koji se odnose na vodopskrbu i odvodnju, izgradnju i uređenje cesta i javnih prometnih površina, zamjenu javne rasvjete energetski učinkovitom rasvjetom, uređenju gradskog kupališta i izgradnjom ambijentalne rasvjete na Rastokama, a predstavljen je i atraktivan projekt visećeg mosta prema Starom gradu.

Gradonačelnik Jure Katić zahvalio se županu Jeliću, zamjenicima i Karlovačkoj županiji na vrijednoj potpori projektima Grada Slunja, posebno u razgovorima prema državnoj razini. Pohvalio je odličnu suradnju i razumijevanje za potrebe stanovništva ovog kraja. Župan Damir Jelić istaknuo je vrijedan rad gradskog vodstva na projektima što je rezultiralo dobrim privlačenjem sredstava iz različitih fondova, a svi ovi projekti i njihova realizacija doprinijet će da ovaj kraj iskoristi svoje prirodne potencijale u gospodarskom i demografskom razvoju.

slika copy copy copy copy copy copy 

U utorak, 02. lipnja 2020. godine, u prostorijama tvrtke Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. potpisan je Ugovor o uslugama nadzora nad projektiranjem i izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Babina gora.

Potpisivanju Ugovora prethodio je otvoreni postupak javne nabave procijenjene vrijednosti 7.600.000 kuna (bez PDV-a). U navedenom postupku javne nabave, odabrana je kao ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja SAFEGE d.o.o. iz Zagreba.

Ugovor su potpisali, u ime Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. direktorica Marija Tufeković te u ime tvrtke SAFEGE d.o.o. direktor Mak Kišević.

Ugovorena vrijednost je 3.974.552,68 kuna (bez PDV-a).

Ova aktivnost predstavlja prihvatljivi trošak Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora te će biti sufinancirana u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova i Ugovora o sufinanciranju provedbe projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora davanjem sredstava kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT