Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Adresa: A Vraniczanya 4, 47000 Karlovac

Telefon: 047/666-264

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Pročelnica:

Renata Marinković - 047/666-264

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Administrativni tajnik:

Ana Jaušovec - 047/666-264

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši savjetnik za razvoj i EU fondove

Željko Fanjak  - 047/666-136

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za turizam

Tomislav Lokmer  - 047/666-150

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za komunalne poslove i infrastrukturu: 
Branka Šeketa Karlović - 047/666-265

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za energetiku:
Dragutin Tropčić - 047/666-137

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Viši stručni suradnik za ruralni razvoj:

Kristina Magdić. - 047/666-151

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Adresa: Križanićeva 11, 47000 Karlovac

Telefon: 047/656-333

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za gospodarstvo:

Roberta Mikulić - 047/656-338

 

Viši stručni suradnik za gospodarstvo:

Marta Dumbović - 047/656-333

 

Referent za gospodarstvo:

Mare Šoštarić - 047/656-343

 

 

Ispostava Ozalj

Adresa: Kurilovac 1, 47280 Ozalj

 

Viši stručni suradnik za gospodarstvo:

Mira Grabež - 047/601 445

 

 

Ispostava Slunj

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 9, 47240 Slunj

 

Viši stručni suradnik za gospodarstvo:

Marijana Mrvelj - 047/777 767

 

 

Ispostava Ogulin

Adresa: Bernardina Frankopana 11, 47300 Ozalj

 

Referent za gospodarstvo:

Ljiljana Kaurić - 047/525-834

 

 

 

 

DJELATNOSTI:

GOSPODARSTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO I OBRTNIŠTVO

 • praćenje i analiza stanje u gospodarstvu, pružanje informacija i kreiranje izvješća za potrebe Županijskog poglavarstva i Županijske skupštine, te resornog Ministarstva
 • praćenje i analiza malog i srednjeg poduzetništva, predlaganje i provedba mjera promicanja, razvoja i sustavnog unapređenja poduzetništva na području Županije
 • provedba konkretnih projekata poticanja i razvoja poduzetništva, informiranje i savjetovanje poduzetnika, zaprimanje, obrađivanje i predlaganje zahtjeva za poduzetničke kredite Povjerenstvu. Suradnja s poslovnim bankama, praćenje realizacije kredita, kontrola i vođenje evidencije o isplaćenim sredstvima za subvencije kamata, kao i sva tekuća i konačna izvješća o provođenju projekta
 • provođenje projekta institucionalne podrške razvoju poduzetništva, a posebice županijski projekt razvoja poduzetničkih zona. Kontaktiranje i informiranje poduzetnika o uvjetima i pogodnostima ulaganja na području Županije, te izrada potrebitih akata i izvješća vezanih na provođenje projekta
KOMUNALNI POSLOVI I INFRASTRUKTURA

 • praćenje propisa iz područja komunalnog gospodarstva, vodnog gospodarstva i prometa, te postupanje po istima u dijelu propisane nadležnosti Županije,
 • praćenje potreba za ulaganjem prometnu, vodno komunalnu i ostalu komunalnu infrastrukturu na području Županije,
 • suradnja sa jedinicama lokalne samouprave i ostalim nadležnim subjektima u cilju provedbe programa i projekata izgradnje, rekonstrukcije, modernizacije i sanacije objekata i uređaja prometne, vodno komunalne i ostale komunalne infrastrukture, te praćenje realizacije projekta od interesa za razvoj Županije, iz navedenih sektora,
 • praćenje namjenskog trošenja sredstava Proračuna Karlovačke županije i izvršenja ostalih ugovornih obveza temeljem ugovora o sufinanciranju zaključenih između Županije i pojedinih nositelja projekata (Razvojni fond Karlovačke županije, Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera, i dr.)
 • provođenje aktivnosti u cilju provedbe Plana navodnjavanja Karlovačke županije,
 • suradnja sa Županijskom upravom za ceste (izvanproračunski korisnik u nadležnosti UO za gospodarstvo (financijski planovi)),
 • provođenje upravnog postupka u predmetima izdavanje dozvola za županijski linijski prijevoz putnika, u predmetima izmjena voznih redova na linijama i predmetima obustave prijevoza na linijama,
 • vođenje Upisnika izdanih dozvola,
 • obavljanje ostalih poslova u svezi županijskog linijskog cestovnog prijevoza putnika, praćenje stanja javnoga prijevoza putnika na području Županije i predlaganje mjera za unapređenje, te suradnja sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Karlovac i ostalim relevantnim subjektima,
 • praćenje stanja u području željezničkog prometa i koordinacija prilikom izrade nacrta voznog reda,
 • poslovi u cilju unapređenja sigurnosti u prometu (administrativno tehnički poslovi za Savjet za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije),
 • ostali poslovi iz područja prometa,
 • priprema izvješća i drugih akata za potrebe rada  Župana i Županijske skupštine. 

Upisnik izdanih dozvola (Knjiga 4)

Upisnik izdanih dozvola (Knjiga 5)

Vozni redovi (knjiga 4)

Vozni redovi (knjiga 5)POLJOPRIVREDA, TURIZMA, ŠUMARSTVO, LOVSTVO 

 • provođenje programa kreditiranja poljoprivrede na području županije, informiranje i savjetovanje poljoprivrednika, zaprimanje, obrađivanje i predlaganje zahtjeva za kreditiranje, kontrola namjenskog korištenja, suradnja s poslovnim bankama, praćenje realizacije kredita
 • predlaganje i provođenje Programa potpora Karlovačke županije za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, informiranje poljoprivrednika, 
 • suradnja s resornim Ministarstvom i provođenje Zakonskih regulativa 
 • suradnja s jedinicama lokalne samouprave, drugim županijama i ostalim institucijama na provođenju pojedinih programa za unapređenje poljoprivrede
 • organiziranje i sudjelovanje na stručnim skupovima i manifestacijama koje promiču poljoprivrednu proizvodnju
 • praćenje stanja u poljoprivredi i pripremanje izvješća o ostvarenim potporama u poljoprivredi i drugo
 • praćenje stanja u šumarstvu
 • poticanje i pomaganje udruživanja šumovlasnika u cilju podizanja kvalitete šuma stručnim gospodarenjem i nadzorom
 • praćenje izvršenja ugovora o zakupu lovišta, evidentiranje i praćenje naplate lovozakupnine, pripremanje i provođenje akata vezanih uz javne pozive za razvoj lovstva u Županiji te akata propisanih Zakonom o lovstvu
 • priprema natječaja za zakup lovišta, kao i produljenje zakupa sukladno Zakonu o lovstvu
 • vođenje stručnih i administrativnih poslova za razna tijela koja imenuje Župan i Županijska skupština


 

 

 

TURIZAM, UGOSTITELJSTVO

 • odgovorno provođenje Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske i Strategije razvoja turizma Karlovačke županije
 • razvoj javne turističke infrastrukture na području Karlovačke županije
 • planiranje, koordinacija i praćenje rada Turističke zajednice Karlovačke županije
 • praćenje i analiza trendova u turizmu te kreiranje i provođenje programa za razvoj turizma
 • provođenje, praćenje i analiza propisa iz područja turizma
 • izrada dokumentacije potrebne za kandidiranje projekata kojih je nositelj Županija po natječajima iz nacionalnih, inozemnih izvora sredstava te strukturnih i investicijskih fondova EU kao i provođenje projekata iz područja turizma te sastavljanja izvještaja o provedenim projektima
 • obavljanje stručnih poslova iz područja turizma
 • stvaranje preduvjeta za investicije te planski i održivi razvoj turizma i zaštitu okoliša na području Karlovačke županije
 • Utvrđuje da su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o pružanju usluga u turizmu i propisima donesenim na temelju tog Zakona za pružanje usluga turističke agencije i o tome donosi rješenje
 • Izdaje rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča
 • Izdaje iskaznicu turističkog vodiča
 • Izdaje rješenje o odobrenju za pružanje turističkih usluga u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu upisanom u Upisnik poljoprivrednika
 • Izdaje rješenje za pružanje turističkih usluga u posebnim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama i dr.
 • Izdaje rješenje o odobrenju za pružanje ostalih turističkih usluga koje su u smislu ovog Zakona: iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, suncobrana, ležaljki i sl.
 • Prethodno navedena rješenja Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije u Karlovcu i nadležne ispostave u Dugoj Resi, Ogulinu, Ozlju i Slunju donosi na temelju zahtjeva stranke.
 • Utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za ugostiteljski objekt iz skupine hoteli, vrstu Hotel baština i Pansion 
 • Utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za ugostiteljski objekt iz skupine «Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj», vrstu Kampiralište i Kamp odmorište
 • Utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za vrstu i kategoriju ugostiteljskih objekata iz skupine «Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj», vrstu: Soba za iznajmljivanje, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Odmaralište, Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Učenički dom ili Studentski dom i Objekt za robinzonski smještaj
 • Utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uvjeti ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju iz skupina «Restorani», «Barovi», «Catering objekti» i «Objekti jednostavnih usluga»
 • Utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju objekata u domaćinstvu građana i to za vrstu: Soba u domaćinstvu, Apartman u domaćinstvu, Studio apartman u domaćinstvu, Kuća za odmor u domaćinstvu i Kamp u domaćinstvu
 • Utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju objekata u seljačkom domaćinstvu i to za vrstu: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor i Kamp
 • Utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za poseban standard i dodjelu oznake kvalitete za ugostiteljske objekte iz skupina «Ostali ugostiteljski objekti za smještaj», «Restorani» i «Barovi»

 

 

 

ENERGETSKI DOKUMENTI KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT