Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Župan Karlovačke županije Damir Jelić, sa suradnicima i gradonačelnica Grada Ozlja Gordana Lipšinić posjetiti će u srijedu, 13. studenog, OPG Frlan na Vivodini, Vivodina 3, u vlasništvu obitelji Frlan. Obitelj Frlan već je dugi niz godina prepoznatljiva na ovom prostoru po vinogradarstvu i vinarstvu, kao i domaćoj ugostiteljskoj ponudi u vlastitom restoranu. Neprestano proširuju i unapređuju svoju proizvodnju i nezaobilazna su destinacija Ozaljsko-vivodinske vinske ceste. Posjet je predviđen u 12,30 sati.

Zamjenica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar, sa suradnicima, obići će u srijedu, 13. studenog, mobilni palijativni tim pri Domu zdravlja Karlovac (dr. V. Mačeka 48). S radom mobilnog palijativnog tima zamjenicu župana i suradnike upoznati će ravnateljica Doma zdravlja Karlovac Tatjana Šterk Tudić te članovi tima. Posjet je zakazan za 9 sati.

Uspostava sustava palijativne skrbi jedan je od prioriteta Republike Hrvatske i sastavni je dio Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.-2020. Cilj je poboljšanje kvalitete života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima povezanih s neizlječivom bolešću.
Karlovačka županija jedna je od prvih koja je donijela svoj Strateški plan razvoja palijativne skrbi za razdoblje 2015.-2018., sukladno Nacionalnoj strategiji. Postavljeni su i minimalni standardi razvoja palijativne skrbi koje je potrebno osigurati u svakoj županiji, a koji su do danas realizirani.
Tako je 2016. započela sa radom Posudionica pomagala pri Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući Karlovačke županije, a Mrežom javno zdravstvenih usluga osigurano je 20 palijativnih postelja u 3 županijske bolnice.
U rujnu 2017. godine započeo je sa radom Centar za koordinaciju palijativne skrbi, a u rujnu 2019. mobilni palijativni tim pri Domu zdravlja Karlovac. U Centru su zaposlene dvije prvostupnice sestrinstva, a u mobilnom palijativnom timu liječnik specijalist i prvostupnica sestrinstva. Svi sadržaji su ugovoreni sa HZZO-om, a prema Mreži javnozdravstvene službe može se ugovoriti još jedan mobilni tim.

img 776a227c7eb30957821a73aa2cdbf273 v

Sjećanje na žrtve Saborskog, povodom 28. godišnjice stradavanja i okupacije Saborskog u Domovinskom ratu, održava se u utorak, 12. studenog. Program je započeo kolonom sjećanja koja je krenula ispred zgrade škole u Saborskom. Nakon toga  su položeni vijenci i zapaljene svijeće pred spomen obilježjem žrtvama Saborskog, a potom je održana služba Svete mise za sve poginule Saborčane. Poslije Svete mise sudionici skupa su obišli Spomen sobu u prostoru škole. Izaslanstvo Karlovačke županije predvodio je župan Damir Jelić, a vijenac su u ime Karlovačke županije položili predsjednik Županijske skupštine Ivan Vučić i pročelnik Ureda župana Kristijan Čujko. 

img 0871

Predsjednik Skupštine Karlovačke županije Ivan Vučić predstavljao je Karlovačku županiju na obilježavanju Dana Vukovarsko-srijemske županije, koje je u ponedjeljak, 11. studenog, svečano održano u Otoku. Središnji događaj bila je Svečana sjednica Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije koja je održana u Domu kulture u Otoku. Sjednici je prethodilo polaganje vijenaca i Sveta misa u crkvi Sv. Antuna Padovanskog u Otoku, u spomen na sve poginule i nestale hrvatske branitelje.

 

KLASA: 112-02/19-01/27

URBROJ: 2133/1-01/04-19-01

Karlovac, 11. studenog 2019.

 

            Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Karlovačke županije za 2019. godinu (KLASA:112-02/19-01/26 URBROJ: 2133/1-01/04-19-01 od 5. studenog 2019. godine) župan Karlovačke županije raspisuje

 

J A V N I P O Z I V

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Karlovačke županije

 

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:

 

  1. URED ŽUPANA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
  • Viši stručni suradnik - poslovni asistent dužnosnika, magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke

Planira se primiti: 1 izvršitelj - magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke (VSS)

 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjet iz članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12, 16/17 i 118/18) te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18).

 

U prijavi po ovom Pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke i radno mjesto za koje podnose prijavu, te priložiti sljedeće:

  • životopis
  • presliku osobne iskaznice
  • presliku svjedodžbe/diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

 

Prilozi mogu biti u originalu ili preslici koje ne moraju biti ovjereni, ali su kandidati koji uđu u uži izbor dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Izrazi koji se koriste u ovom Pozivu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

    

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku osam (8) dana od dana njegove objave na adresu: Karlovačka županija, A. Vraniczanya br. 4, Karlovac, s naznakom "Stručno osposobljavanje".

 

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

          

Javni poziv objavljen je kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

                                                                      ŽUPAN

 

                                                                  Damir Jelić

 

 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT