Odluka o privremenoj organizaciji rada upravnih tijela Karlovačke županije

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19), članka 35. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 23/20), članka 4. Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 38/17, 10/19, 32/20), te nakon savjetovanja sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika - Sindikalna podružnica zaposlenika Karlovačke županije, župan Karlovačke županije donosi

 

O D L U K U

o privremenoj organizaciji rada upravnih tijela Karlovačke županije
za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom privremeno se uređuje organizacija rada upravnih tijela Karlovačke županije za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Pročelnici upravnih tijela Karlovačke županije obvezni su osigurati redovno obavljanje poslova iz svog djelokruga uz odgovarajuću primjenu mjera iz ove Odluke.

Članak 2.

Zbog proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, u sjedištu te u svim izdvojenim mjestima rada Karlovačke županije te matičnim uredima, u razdoblju od 28. listopada 2020. godine pa do daljnjega, ograničava se neposredni rad sa strankama upravnih tijela Karlovačke županije te se osiguravaju uvjeti za reorganizaciju poslovnih procesa s ciljem sprječavanja širenja bolesti COVID-19.

 

Članak 3.

 

Komunikacija upravnih tijela Karlovačke županije sa strankama obavljat će se u pravilu putem elektroničke pošte, telefonskim putem te putem pošte.

U iznimnim slučajevima kad navedene opcije komunikacije iz prethodnog stavka nisu moguće, službenici i namještenici će neposredno komunicirati sa strankama u uredima upravnih tijela poštujući najviše sigurnosne i higijenske standarde propisane od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, uz obveznu prethodnu najavu dolaska.

Upute za rad službenicima i namještenicima nalaze se u prilogu ove Odluke i sastavni su dio iste.

Članak 4.

Karlovačka županija će, osim u slučaju naknadne drukčije odluke nadležnih tijela, osigurati obavljanje sljedećih procesa koji zahtijevaju neposredni kontakt sa strankama:

 1. Ured župana
 • poslovi civilne zaštite
 • poslovi pisarnice
 • pomoćni, administrativni i tehnički poslovi potrebni za obavljanje procesa iz ovog članka;
 1. Upravni odjel za gospodarstvo
 • utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta;
 1. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš
 • izdavanje građevinskih dozvola
 • izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
 • izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 • izdavanje uporabnih dozvola (tehnički pregled);
 1. Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo
 • ukop preminulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
 • izdavanje potvrda o obiteljskom statusu
 • izdavanje potvrda o uzdržavanju i potvrda o životu
 • izdavanje povlastica u unutarnjem putničkom prometu invalidnim osobama
 • utvrđivanje statusa HRVI
 • minimalna novčana naknada
 • dodjela besplatnih udžbenika
 • izdavanje potvrda o obiteljskom statusu;
 1. Upravni odjel za opću upravu
 • prijava rođenja djece
 • prijava smrti
 • održavanje zakazanih vjenčanja u građanskom obliku isključivo za najuži krug uzvanika (ženik i nevjesta, svjedoci, roditelji).

Članak 5.

Zadužuju se pročelnici upravnih tijela Karlovačke županije za organizaciju poslovnih procesa na sljedeći način:

 • smanjiti fizički kontakt između zaposlenika kad god je to moguće
 • obavljanje rada od kuće ukoliko je to moguće s obzirom na narav posla
 • organizirati rad u smjenama odnosno skupinama po tjedan dana naizmjenično (jedan zaposlenik radi u uredu, a drugi zaposlenik radi od kuće) ukoliko je to moguće
 • ukoliko obavljanje rada od kuće nije moguće, nastojati poslove rasporediti zaposlenicima tako da svaki zaposlenik na posao dolazi svakog drugog radnog tjedna odnosno po potrebi (pripravnost).

U slučaju obavljanja rada od kuće, službenici i namještenici dužni su se pridržavati radnog vremena te u svojem domu, ili u drugim prostorijama u kojima borave, obavljati poslove svojeg radnog mjesta.

Pročelnici upravnih tijela dužni su odmah po stupanju na snagu ove Odluke dostaviti popis zaposlenika koji će svoje poslove obavljati od kuće, kao i popis zaposlenika kojima će se rad organizirati u smjenama ili skupinama po dva tjedna naizmjenično.

 

 

 

 

Članak 6.

U slučaju potrebe, a sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ili drugih nadležnih tijela, posebnom odlukom župana može se odrediti privremena obustava rada sa strankama i/ili izolacija svih zaposlenika Karlovačke županije na radnom mjestu ili kod kuće.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke, privremeno prestaju važiti odredbe općih i posebnih akata župana koje organizaciju rada upravnih tijela Karlovačke županije reguliraju na drukčiji način.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke županije, na službenoj web stranici Karlovačke županije i oglasnim pločama u Sjedištu kao i u svim izdvojenim mjestima rada te matičnim uredima.

ZAMJENICA ŽUPANA
KOJA OBNAŠA DUŽNOST ŽUPANA
Martina Furdek-Hajdin, dipl.ing.arh.

 

 

 

 

 

Upute službenicima i namještenicima:

 • Obveza nošenja zaštitnih maski za lice na hodnicima, stubištima, zajedničkim prostorijama kao i u radnim prostorima u kojima se nalazi više od jedne osobe – bez obzira na fizičku distancu.
 • Obveza držanja fizičke distance i zabrana nepotrebnog okupljanja zaposlenika. Potrebno je smanjiti broj izravnih kontakata među službenicima i namještenicima, posebno na udaljenosti manjoj od 2 metra u zatvorenim prostorima te 1 metar na otvorenim prostorima. Kod zaprimanja stranaka, kao nužne i izvanredne mjere, potrebno je onemogućiti ulazak stranaka u poslovne prostorije te prijam osigurati u predprostoru (prijamna porta i sl.) uz dolazak uredujućeg službenika i primjerene mjere zaštite (zaštitna staklena barijera, fizička udaljenost, zaštitna maska za lice, dezinfekcija ruku, korištenje zaštitnih rukavica…). Dozvoljen je ulazak samo jedne osobe, uz minimalno zadržavanje u predprostoru.
 • Smanjenje radnih sastanaka u kojima sudjeluje veći broj ljudi. Preporučuje se održavanje sastanaka video vezom, pojačati telefonsku i email komunikaciju. Ako postoje važni razlozi za održavanje sastanaka, potrebno je osigurati razmak od najmanje 2 metra među sudionicima.
 • Sljedivost kontakata. Upozoriti zaposlenike da vode računa o osobama s kojima su bili na udaljenosti manjoj od 2 metra odnosno dulje od 15 minuta u zadnjih 48 sati, odnosno da zapamte o kojim osoba je bilo riječ bude li potrebno te podatke priopćiti epidemiolozima.
 • Samoizolacija bolesnih. U slučajevima pojave simptoma bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19), službenici i namještenici su dužni ostati kod kuće. Ako su bili u kontaktu s osobom oboljelom od koronavirusa (vrućica i suhi kašalj) ili su se vratili iz područja u kojima je registrirana pojava koronavirusa unutar posljednjih 14 dana, službenici i namještenici imaju obavezu odmah obavijestiti nadležnu epidemiološku službu koja će im dati daljnje upute.
 • Primjena mjera samozaštite za vrijeme korištenja dnevnog odmora i u slobodno vrijeme.
 • Organizacija poslova. Od službenika i namještenika se očekuje da u roku od dva radna dana od primitka ove obavijesti pripreme predmete i pripadajuću dokumentaciju za koju su zaduženi kako bi bila raspoloživa drugim službenicima i namještenicima u slučaju njihove spriječenosti.
 • Standardi čišćenja osobnog radnog prostora. Treba potaknuti službenike i namještenike da održavaju svoje radne prostorije čistima prema protokolu za borbu protiv koronavirusa koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Letci s pravilima/naputcima za postupanje trebaju biti zorno izloženi na vidljivim mjestima kako bi službenici i namještenici mogli doprinijeti higijeni svojih radnih površina.
 • Higijenske mjere. Na vidljivim mjestima potrebno je izvjesiti naputke za pranje ruku, održavanje osobne higijene i provedbu preventivnih mjera prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.