Vijesti     -     Kontakti

Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2024. godini

Na temelju članka 5. Odluke o imenovanju Povjerenstva za pregled, vrednovanje i ocjenu projektnih prijava temeljem Javnog poziva za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2024. godini, KLASA: 334-02/24-02/1, URBROJ: 2133-05-02/04-24-5 od 6. svibnja 2024. godine, Povjerenstvo za pregled, vrednovanje i ocjenu projektnih prijava temeljem Javnog poziva za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2024. godini, izradilo je

LISTU PRVENSTVA PROJEKTNIH PRIJAVA S PRIJEDLOZIMA IZNOSA FINANCIJSKE POTPORE

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost