Rezultati Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2023. godinu

Na temelju članka 22. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), članka 35. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 17/21-pročišćeni tekst) i članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 40/15, 44/21) županica Karlovačke županije donijela je

O D L U K U

o dodjeli financijskih potpora programima odabranim po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2023. godinu

Tekst Odluke dostupan je ovdje.

Popis prihvaćenih, odbijenih i programa na rezervnoj listi dostupan je ovdje.