Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Postupak izrade i donošenja VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

11. srpnja 2024. 

1_VII_ID_PPKŽ_Sažetak_za_JR.pdf

2_VII_ID_PPKŽ_Tekstualni_i_Odredbe_JR.pdf

3_VII_ID_PPKZ_1_2_NAMJENA_PP_JR.pdf

4_VII_ID_PPKZ_1_3_PROMET_PP_JR.pdf

5_VII_ID_PPKZ_2_1_ENERGETSKI-SUSTAV_PP_JR.pdf

6_VII_ID_PPKZ_3_1_UVJETI-KORISTENJA_PP_JR.pdf

7_Strateška_studija_čistopis_za_JR.pdf

8_Strateška_studija_NETEHNIČKI_SAŽETAK_čistopis_za_JR.pdf

3. srpnja 2024. - OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

3. srpnja 2024. - ODLUKA o upućivanju Prijedloga VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateške studije utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije na javnu raspravu

3. srpnja 2024. - ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije za javnu raspravu

10. ožujka 2023. ODLUKA o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

31. siječnja 2023. - Konzultacije u svrhu određivanja sadržaja Strateške studije o utjecaju na okoliš VII. ID PPKŽ - datum održavanja: 2. veljače 2023. u 10:00 sati, mjesto održavanja: Konferencijska dvorana Karlovačke županije, A. Vranyczanyja 2

Link na Microsoft Teams meeting: <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a73b0c6485cd24aa4810abbaf859c2ab8%40thread.tacv2/1675164414181?context=%7b%22Tid%22%3a%22008d2370-4526-4268-bf35-146e7a3c9df7%22%2c%22Oid%22%3a%2225f9d852-ee50-450e-8679-dc743c22e9d7%22%7d>

11. siječnja 2023. - POZIV za dostavu zahtjeva za izradu VII. ID PPKŽ i mišljenja o sadržaju Strateške studije o utjecaju na okoliš VII. ID PPKŽ

9. siječnja 2023. - Informacija o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš te o izradi i određivanju sadržaja Strateške studije o utjecaju na okoliš VII. ID PPKŽ

9. siječnja 2023. - Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš VII. ID PPKŽ

16. prosinca 2022. - Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

INFORMACIJA - postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata izgradnje „KAMP NA KORANI“

I N F O R M A C I J A o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata izgradnje „KAMP NA KORANI“ na k.č. 1077/4, 1847, k.o. Kruškovača, Općina Cetingrad

E L A B O R A T zaštite okoliša zahvata izgradnje „KAMP NA KORANI“ na k.č. 1077/4, 1847, k.o. Kruškovača, Općina Cetingrad

 

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost