INFORMACIJA o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "IZGRADNJA ASFALTNE BAZE NAZIVNOG KAPACITETA 100 t/sat u naselju Belajske Poljice, Općina Barilović, Karlovačka županija