INFORMACIJA o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata ,,Kamp u Donjem Taborištu''