POZIV na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom EKONEX d.o.o., Braće Radić 200, Našice na lokaciji gospodarenja otpadom u Gradu Karlovcu, Mala Švarča 155, na k.č. broj 48/3 k.o. Mala Švarča