RJEŠENJE - Zahvat "Konverzija sastojina narušene struktre u šumauma šumovlasnika Maria Kožara na području k.o. Gornje Dubrave"