Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

ODLUKA o privremenoj organizaciji rada upravnih tijela Karlovačke županije

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19), članka 35. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 23/20), članka 4. Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 38/17, 10/19, 32/20), te nakon savjetovanja sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika - Sindikalna podružnica zaposlenika Karlovačke županije, župan Karlovačke županije donosi

ODLUKU o privremenoj organizaciji rada upravnih tijela Karlovačke županije za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Poziv za webinar u sklopu projekta "KaŽu5 EduKA II" (2. Modul)

 

                  Poziv na webinar u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“

 

  1. Modul: Praćenje javnih poziva i natječaja

Cilj ovog modula je da se sudionici edukacije upoznaju sa relevantnim internetskim stranicama na kojima se objavljuju natječaji za prijavu projektnih prijedloga, upoznaju s Uputama za prijavitelje te na koji način iščitati i tumačiti navedeni dokument kao i utvrditi ispunjavaju li se uvjeti za prijavu projektne ideje na određeni natječaj. Sudionici edukacija će dobiti informacije o specifičnostima poziva iz pojedinih operativnih programa.

Drugi Modul pod nazivom „Praćenje javnih poziva i natječaja“ sastoji se od 3 teme.

Započinju prijave na zadnji 5. Modul webinara o EU projektima pod nazivom Osnove upravljanja projektnim ciklusom (provedba i izvještavanje)

5. MODUL: Osnove upravljanja projektnim ciklusom (provedba i izvještavanje)

Cilj ovog modula je upoznati polaznike s osnovama projektnog ciklusa vezane uz provedbu i izvještavanje projekata.

Na prvoj edukaciji u sklopu ovog 5. Modula, polaznici će dobiti odgovor na pitanje: Što nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava? Koje su obveze i prava koje proizlaze iz Ugovora, gdje i na koji način su definirani rokovi izrade i slanja potrebne dokumentacije prema provedbenom i upravljačkom tijelu u provedbi projekta. Isto tako, polaznici će se upoznati s kontrolama koje provedbeno tijelo vrši u tijeku provedbe projekta, a to su terenske provjere, ex ante i ex post provjere dokumentacije o nabavi i provedenog postupka jednostavne i javne nabave.

Obavijest o izradi prostornog plana

Temeljem Odluke o pokretanju popstupka (Glasnik Grada Karlovca br. 12/20 i dopuna br. 13/20) započeo je postupak djelomičnog stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Luščić.

OBAVIJEST

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU
NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO


KLASA: 112-02/20-01/20
URBROJ: 2133/1-01/03-20-16
Karlovac, 14. listopada 2020. godine

V.d. pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije raspisala je natječaj za prijam u
službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije, na radno mjesto
viši stručni suradnik za gospodarstvo, koji je objavljen 7. kolovoza 2020. godine u „Narodnim
novinama“ broj 90 i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac.
Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave natječaja.
Testiranje i intervju kandidata provedeno je 25. kolovoza 2020. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac,
A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana Karlovačke županije.
Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je v.d. pročelnici
Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu
kandidata.
Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na natječaj, Izvješća o provedenom postupku i
dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo, 1
izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, izabrana je Silvana Magdić, dipl.iur..

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost