Vijesti     -     Kontakti

Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine" broj 123/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 33/01, 60/01 — vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 — pročišćeni tekst, 137/15 — ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 22. članka 22. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 17/21 – pročišćeni tekst), Skupština Karlovačke županije na svojoj 14. sjednici, održanoj 30. ožujka 2023. godine, donijela je Odluku o usvajanju Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.

Plan razvoja Karlovačke županije 2021.--2027.

Prilog 1. Predložak za izradu plana razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave/ JP(R)S

Prilog 1.- Izvješće o provedbi Plana razvoja za 2023.

Izvješće o provedbi Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. za 2023. godinu

Zaključak o prihvaćanju izvješća

 

 

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost