Vijesti     -     Kontakti

Ured župana

Udruge

Udruge

  • Vođenje upravnog postupka upisa u Registar udruga Republike Hrvatske, dostaviti: Zahtjev za upis u registar udruga (Obrazac broj 1) 2x, Statut 2x, Popis osnivača i preslike osobnih iskaznica osnivača, Zapisnik sa osnivačke sjednice Skupštine sa odlukama o osnivanju, o pokretanju postupka za upis i imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje, presliku osobne iskaznice za osobu ovlaštenu za zastupanje i likvidatora, ovjerene izjave osnivača o nepostojanju zapreke iz čl. 11. stavaka 7. i 8. Zakona o udrugama, ovjerene izjave osoba ovlaštenih za zastupanje i likvidatora o nepostojanju zapreke iz čl. 19. stavaka 2. i 3. Zakona o udrugama.

  • Vođenje upravnog postupka upisa promjene u Registar udruga Republike Hrvatske: dostaviti: u roku 60 dana (15 dana - promjena osobe ovlaštene za zastupanje i likvidatora) od dana nastanka promjene dostaviti Zahtjev za upis promjena u Registar udruga 2x (Obrazac broj 3), Zapisnik sa održane sjednice, odluke o nastalim promjenama te preslike osobnih iskaznica osobe ovlaštene za zastupanje ili likvidatora, ovjerene izjave osoba ovlaštenih za zastupanje odnosno likvidatora o nepostojanju zapreke iz čl. 19. stavaka 2. i 3. Zakona o udrugama.

Oba postupka vode se sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22).

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost