11. sjednica Županijske skupštine

KLASA: 021-04/18-01/155
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 6. rujna 2018.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

11. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 26. rujna 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u

prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


   -   WebGIS sustav za upravljanje i održavanje prometne infrastrukture.
       (prezentacija Županijske uprave za ceste)
   -   Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.   Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Županijske skupštine
2.   Izvješće o radu župana od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine  
3.   Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine
4.   a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu
      b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu  
5.   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije
6.   Izvješće Povjerenstva za prodaju dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d. o postupku prodaje dionica trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d.
7.   Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju dionica trgovačkog društva Ceste Karlovac d.d.
8.   Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju poslovnog udjela trgovačkog društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
9.   Program zaštite okoliša Karlovačke županije 2018. – 2022. godine
10.   Nacrt Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje od 2018. do 2020.g.
11.   Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu   
12.   Izvješće o radu Poduzetničke zone ˝Korana˝ d.o.o. za 2017. godinu
13.   Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2017. godini
14.   a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimir Nazor, Duga Resa za realizaciju kreditnog zaduženja – korištenje okvirnog kredita po transakcijskom računu vezano uz provedbu  kapitalnog projekta K100015A Energetska obnova OŠ Vladimir Nazor

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Barilović, Barilovć za realizaciju kreditnog zaduženja – korištenje okvirnog kredita po transakcijskom računu vezano uz provedbu projekta K100015A Energetska obnova PŠ Bela

c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivana Brlić Mažuranić, Ogulin za realizaciju kreditnog zaduženja – korištenje okvirnog kredita po transakcijskom računu vezano uz provedbu projekta K100015A Energetska obnova PŠ Kučinići 

15.   Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o davanju suglasnosti OŠ Josipdol za osnivanje prava građenja u korist Općine Josipdol
16.   Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Josipdol
17.   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.