14. sjednica Županijske skupštine

KLASA: 021-04/19-01/26
URBROJ: 2133/1-01/01-19-01
Karlovac, 12. veljače 2019.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

14. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 27. veljače 2019. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca,

Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Županijske skupštine
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Analizu stanja i strategiju razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine

3. Prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje dionica trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d.
4. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za prodaju dionica trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d. 

5. Prijedlog Odluke o isplati namjenskih sredstava Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu Općini Saborsko
6. Prijedlog Odluke o provođenju Projekta rekonstrukcije tavanskog prostora u poslovni prostor i rekonstrukcije dizala i garaže u dvorištu zgrade sjedišta Karlovačke županije
7. Izvješće o radu Savjeta mladih Karlovačke županije za 2018. godinu
8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge statuta osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova kojima je Karlovačka županija osnivač
9. Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2018. godini
10. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2019. godini
11. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2019. godini
12. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2019. godini
13. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva za 2019. godinu
14. Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
      a) Program rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2019. godinu
      b) Plan prihoda i rashoda Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2019. godinu

15. Prijedlog Odluke o usvajanju potpunog teksta Odluke o osnivanju Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
16. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju radne skupine za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za područje „Slovinja“

17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova:
    a) Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu
    b) Odbora za Proračun i financije
    c) Odbora za turizam
    d) Odbora za zaštitu ljudskih prava

- odgovori na vijećnička pitanja

- DOPUNA MATERIJALA ZA 14. SJEDNICU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.