15. sjednica Županijske skupštine

KLASA: 021-04/19-01/50
URBROJ: 2133/1-01/01-19-01
Karlovac, 29. ožujka 2019.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

15. sjednicu Županijske skupštine za ponedjeljak, 15. travnja 2019. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca,

Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

Vijećnička pitanja i prijedlozi

odgovori na vijećnička pitanja

1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Županijske skupštine

2. Izvješće o radu župana Karlovačke županije za II polugodište 2018. godine

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu

     IZVJEŠTAJPRILOZI

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2018. godinu

5. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu  

        ODLUKA

    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu

6. a) Izvješće o radu Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2018. godinu

    b) Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Karlovačke županije za 2018. godinu

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na godišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu.

9. Prijedlog Odluke o izdavanju bjanko zadužnica kao sredstvo osiguranja naplate poreznog duga Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Kodos d.o.o.

10. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2018. godini

11. Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2018. godinu

12. a) Izvješće o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2018. godinu

      b) Financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2018. godinu

13. Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u 2018. godini

14. Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2018./19.

15. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja učenika Glazbene škole Karlovac za školsku godinu 2019./2020.

16. Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac

17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2019. godini

18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Prve osnovne škole Ogulin

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.