18. sjednica Županijska skupštine

KLASA: 021-04/19-01/113
URBROJ: 2133/1-01/01-19-01
Karlovac, 3. rujna 2019.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

18. sjednicu Županijske skupštine za petak, 20. rujna 2019. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca,

Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


- Rasprava - aktualnosti i problematika 5G mreža i telekomunikacijskih baznih stanica
- Vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Županijske skupštine
2. Izvješće o radu župana za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje

    siječanj – lipanj 2019. godine - PRILOZI

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju

    Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu
5. Prijedlog Odluke o produljenju trajanja važeće Strategije lovnog i ribolovnog

    turizma Karlovačke županije do 2020. na razdoblje do 2027. godine
6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka Izrade i donošenja VI. izmjena i

    dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva

    za ravnopravnost spolova Karlovačke županije  
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za socijalnu politiku
9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za predstavke i pritužbe
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanje
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje bjanko zadužnice kao

      jamstva za uredno izvršenje ugovornih obveza za:
      a) Mješovito industrijsko-obrtničku školu Karlovac
      b) Osnovnu školu Plaški

- odgovori na vijećnička pitanja

DOPUNA MATERIJALA

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.