2. sjednica Županijske skupštine

KLASA: 021-04/17-01/103

URBROJ: 2133/1-08/01-17-01

Karlovac, 27. lipnja 2017.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

           s a z i v a m

2. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 6. srpnja 2017. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

           

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

- vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine

2. Imenovanje stalnih radnih tijela Županijske skupštine

3. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Karlovac

4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u razdoblju srpanj – prosinac 2017. godine

5. Prijedlog Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaća župana i zamjenika župana

6. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije

7. Imenovanje članova školskih odbora – u ime osnivača, za osnovne, srednje škole i učeničke domove kojima je osnivač Karlovačka županija

 

Predsjednik

Županijske skupštine

 Ivan Vučić, dipl. ing.

_______________________________________________________

DOPUNA MATERIJALA ZA 2. SJEDNICU