21. sjednica Županijske skupštine

KLASA: 021-04/20-01/4                        
URBROJ: 2133/1-01/01-20-01    
Karlovac, 31. siječnja 2020.
                        


Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

21. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 13. veljače 2020. godine, s početkom rada

9.00 sati

u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d:


-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Županijske skupštine

2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Karlovačke županije u 2019. godini

5. Izvješće o radu Savjeta mladih Karlovačke županije za 2019. godinu

6. Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

7. a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Plaški
    b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole „Antun Klasinc“ Lasinja
    c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Cetingrad

8. Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje mjera suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2018.- 2019. godine

9. Izvješće o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2018. – 2019. godine

10. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u 2019. godini

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Karlovac o zaključivanju ugovora o nabavi za sve predmete nabave čija pojedinačna vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna

12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa

13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije

14. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2020. godini

15. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2020. godini

16. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2020. godini

17. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva za 2020. godinu

18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti Specijalističke ordinacije opće medicine Marinela Somek, dr.med.spec. opće medicine

19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti Specijalističke ordinacije opće medicine Snježana Jurčević, dr.med. spec. opće medicine

20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti Specijalističke ordinacije opće medicine Sanila Sviličić, dr.med.spec. opće medicine

21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac kojom se daje u zakup Božidaru Mušuri, dr.med.dent. poslovni prostor doma zdravlja na adresi Izidora Kršnjavog 1, Karlovac, radi obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u privatnoj ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe

22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac kojom se daje u zakup Ljilji Matić-Marić, dr.med.dent. poslovni prostor doma zdravlja na adresi Gaje Petrovića 2, Karlovac radi obavljanja djelatnosti dentalne medicine u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe

23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac kojom se daje u zakup Matiji Dvorniku, dr.med.dent. poslovni prostor doma zdravlja na adresi Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac radi obavljanja djelatnosti dentalne medicine u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe 

24. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa kojom se daje u zakup Maji Malnar, dr. med. dent. poslovni prostor doma zdravlja na adresi Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa radi obavljanja djelatnosti dentalne medicine u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe

25. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa kojom se daje u zakup Anamariji Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent. poslovni prostor doma zdravlja na adresi Bana Josipa Jelačića 5, Duga Resa radi obavljanja djelatnosti dentalne medicine u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javnozdravstvene službe

26. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj kojom se daje u zakup Martini Peraković, dr.med.dent. poslovni prostor doma zdravlja na adresi Kolodvorska 2, Ozalj radi obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u privatnoj praksi u ordinaciji u Mreži javne zdravstvene službe

27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Karlovačke županije za 2019. godinu

28. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2019. godinu  

 - odgovori na vijećnička pitanja

- DOPUNA MATERIJALA ZA 21. SJEDNICU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.