22. sjednica Županijske skupštine

KLASA: 021-04/20-01/27
URBROJ: 2133/1-01/01-20-01
Karlovac, 18. ožujka 2020.

                                                              

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine i članka 46. stavka 4.

s a z i v a m

22. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 1. travnja 2020. godine,

s početkom rada u 9.00 sati, koja će se održati elektroničkim putem.

               

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

1. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Županijske skupštine

2. Izvješće o radu župana Karlovačke županije za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine    PREZENTACIJA

3. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Karlovačke županije

4. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije

5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu

    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

    PRILOG

6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2019. godinu

7. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu - Obrazloženje uz Proračun

    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu

        OBRAZLOŽENJE  - dopuna odluke

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za sklapanje Ugovora za nabavu antivirusne opreme s tvrtkom ZHEJIANG d.o.o. iz Zagreba

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 2020. godini

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Županijskoj upravi za ceste Karlovac

12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju interesa za sklapanje Ugovora o zakupu s Javnom ustanovom Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije bez provođenja javnog natječaja

13. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Mješovitoj industrijsko-obrtničkoj školi Karlovac, Domobranska 2, Karlovac, za realizaciju kreditnog zaduženja – sklapanje ugovora o kunskom kreditu, vezano uz provedbu kapitalnog       

          projekta A100160A „Energetska obnova zgrade Mješovite industrijsko-obrtničke škole Karlovac na adresi Struga 33, Karlovac“

     b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Plaški, 143. Domobranske pukovnije 1a, Plaški, za realizaciju kreditnog zaduženja – sklapanje ugovora o kreditu, vezano uz provedbu kapitalnog projekta A100160A         „Energetska obnova Osnovne škole Plaški na adresi 143. Domobranske pukovnije 1a, Plaški“

14. a) Izvješće o radu Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2019. godinu

      b) Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Karlovačke županije za 2019. godinu

15. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2019. godini

16. Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2019. godini

17. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Strategiju Karlovačka županija – Pametna županija

      b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Akcijski plan provedbe strategije Karlovačka županija – Pametna županija do 2022. godine

18. Davanje suglasnosti na Akcijski plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za razdoblje 2020.-2022. godine

19. Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u 2019. godini

20. Izvještaj o radu Gospodarsko socijalnog vijeća Karlovačke županije za 2019. godinu

21. Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2019. godinu

22. Davanje suglasnosti na:

      a) Izvješće o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2019. godinu

      b) Financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2019. godinu

23. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje mjera suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji

24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskih odbora:
      a) OŠ "Vladimir Nazor" Duga Resa
      b) OŠ "Ivan Goran Kovačić" Duga Resa

 

- odgovori na vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Ivan Vučić, dipl. ing.