23. sjednica Županijske skupštine

KLASA: 021-04/20-01/34
URBROJ: 2133/1-01/01-20-01
Karlovac, 14. travnja 2020.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine i članka 46. stavka 4.

s a z i v a m

23. sjednicu Županijske skupštine za petak, 24. travnja 2020. godine,

s početkom rada u 9.00 sati, koja će se održati elektroničkim putem.

                Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Županijske skupštine

2. Prijedlog Statuta Karlovačke županije (pročišćeni tekst)

3. Prijedlog Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije (pročišćeni tekst)

4. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2019. godinu

5. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu

    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu

6. Odluka o dodjeli novčane potpore obiteljima s djecom čiji su roditelji zaposleni kod poslodavca koji je korisnik mjera potpore za očuvanje radnih mjesta ili su nezaposleni zbog epidemije uzrokovane virusom COVID-19

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaća župana i zamjenika župana

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 2020. godini

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2020. godini

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.