4. sjednica Županijske skupštine

KLASA: 021-04/17-01/141
URBROJ: 2133/1-01/03-01-17-01
Karlovac,  1. rujna 2017.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

4. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 19. rujna 2017. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

1.    Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Županijske skupštine
2.    Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine

       prilozi-sažetakprilog - RAZDJEL IRAZDJEL IIRAZDJEL IIIRAZDJEL IVRAZDJEL VRAZDJEL VIRAZDJEL VIIRAZDJEL VIIIRAZDJEL IXIZVJEŠTAJ-sažetakIZVJEŠTAJ

3.    a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu  
       b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu
4.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu
5.    Prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.
6.    Prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda d.d.
7.    Prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
8.    Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
9.    Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2016. godini
10.    Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2016. godini
11.    Trendovi i kretanja u turizmu Karlovačke županije u 2016. godini te aktivnosti u 2017. godini
12.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva i imenovanju ovlaštenih mrtvozornika za područje Karlovačke županije
13.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Područne škole Zagorje
14.    Prijedlog Odluke o uporabi sredstava ostvarenih prodajom nekretnina u vlasništvu školskih ustanova kojima je osnivač Karlovačka županija
15.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2016. godinu
16.    Program rada Županijskog savjeta mladih za 2018. godinu

        - odgovori na vijećnička pitanja

DOPUNA DNEVNOG REDA:

Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja za imenovanje načelnika policijske uprave u Policijskoj upravi karlovačkoj

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.