5. sjednica Županijske skupštine

KLASA: 021-04/17-01/177
URBROJ: 2133/1-01-03/01-17-01
Karlovac, 9. studenog 2017.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

5. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 29. studenog 2017. godine, s početkom rada u 9.00 sati
u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:


-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

1.  Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu  

        - obrazloženje
     b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu
3.  a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

         - obrazloženje
    b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu
4.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu
5.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
6.  Godišnja analiza stanja za 2017. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  
7.  Donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije od 2018. do 2021. godine
8.  Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2017. godinu
9.  Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2018. godinu
10.Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2018. godini
11.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 2018. godini  
12.a) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za prodaju dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.
     b) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za prodaju dionica trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d.
     c) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za prodaju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
13.a) Program javnih potreba u školstvu Karlovačke županije iznad minimalnog zakonskog standarda u 2018. godini
     b) Program javnih potrebe u kulturi Karlovačke županije u 2018. godini
     c) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2018. godini
     d) Program javnih potreba u sportu Karlovačke županije u 2018. godini
14.Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije KARLA
15.Objedinjeno izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu
16.Informacija o pokretanju postupka zajedničke javne nabave za usluge osiguranja

odgovor na vijećničko pitanje


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.