6. sjednica Županijske skupštine

KLASA: 021-04/17-01/178
URBROJ: 2133/1-01-03/01-17-01
Karlovac,  9. studenog 2017.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

6. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 30. studenog 2017. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca,

Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.    

Predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d:

1. Izvješće o broju učenika u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije u školskoj godini 2017./18.
2. Izvješće o održanim natjecanjima učenika osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova u školskoj godini 2016/17.
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnine Trgovačko-ugostiteljskoj školi Karlovac - kč.br. 1265, zk. ul. 1360, k.o. KARLOVAC II, površine 2562 m²
4. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana  
5. Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
6. Prijedlog Odluke o produljenju trajanja važeće Strategije razvoja Karlovačke županije 2011. - 2013. do usvajanja novog srednjoročno strateškog dokumenta (Plan razvoja županije)
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Opće bolnice Karlovac
8. Davanje suglasnosti na Nacrt Izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe koje je donijelo Ministarstvo zdravstva te davanje prijedloga za povećanje sastava tima javnog zdravstva u Mreži timova u djelatnosti javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj i prijedloga za smanjenje broja ordinacija za jednu ordinaciju na području Grada Karlovca u Mreži ordinacija dentalne medicine
9. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Županije za 2017. godinu
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Županije za 2017. godinu
11. Prijedlog rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Karlovačke županije  
12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Slunj
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije
14. Prijedlog Programa rada Županijske skupštine za 2018. godinu

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.