8. sjednica Županijske skupštine

KLASA: 021-04/18-01/60

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01

Karlovac, 13. ožujka 2018.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

8. sjednicu Županijske skupštine za petak, 13. travnja 2018. godine,

s početkom rada u 9.00 sati

u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

           

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

- vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Županijske skupštine

2. Izvješće o radu župana u razdoblju od 1. lipnja do 31. prosinca 2017. godine

3. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije

4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu

    (PRILOZI)

5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2017. godinu

6. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu

        - obrazloženje

    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu

8. a) Davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke o uspostavi etažnog vlasništva na nekretnini k.č.br. 1026/1 k.o. Karlovac II

    b) Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva suvlasničkih i posebnih (etažnih) dijelova nekretnine Trgovačko-ugostiteljskoj školi Karlovac, Tehničkoj školi Karlovac i Veleučilištu u Karlovcu

9. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2017. godini

10. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije

11. Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Karlovac

12. Davanje suglasnosti na prijedlog Statuta Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vojnić za prijenos prava vlasništva bez naknade na nekretnini u korist Općine Vojnić

14. a) Izvješće o radu Odbora za dodjelu javih priznanja Županije za 2017. godinu

      b) Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Županije za 2017. godinu

15. a) Izvješće o provedbi Akcijskog plana socijalnih usluga za 2017. godinu

      b) Prijedlog Akcijskog plana socijalnih usluga za 2018. godinu

16. a) Izvješće o provedbi Akcijskog plana razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2017. godinu

     b) Akcijski plan razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2018. godinu

17. a) Izvješće o radu za 2017. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

      b) Financijsko izvješće za 2017. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

18. a) Izvješće Odbora za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta i popisa važećih kandidatura (zamjenika) Županijskog savjeta mladih

      b) Izbor članova (zamjenika) Savjeta mladih Karlovačke županije

      c) Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Karlovačke županije

19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti OŠ Josipdol za osnivanje prava služnosti nad nekretninom

20. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja učenika Glazbene škole Karlovac za školsku godinu 2018./19.

21. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Učeničkog doma Karlovac

22. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za branitelje i stradalnike Domovinskog rata Karlovačke županije

23. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Učeničkog doma Ogulin

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Ivan Vučić, dipl. ing.