9. sjednica Županijske skupštine

KLASA: 021-04/18-01/98
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 30. travnja 2018.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

9. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 17. svibnja 2018. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u

prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

1.   Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Županijske skupštine
2.   Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva suvlasničkih i posebnih (etažnih) dijelova nekretnine
3.   Prijedlog Odluke o proglašenju 30. svibnja Danom hrvatskih branitelja Karlovačke županije
4.   Davanje suglasnosti na Statut Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
5.   Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Javne ustanove Natura viva za 2017. godinu  
6.   Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2017. godinu
7.   Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2017. godini
8.  Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Razvojnog Fonda Karlovačke županije
9.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu
10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije Bernardina Frankopana
11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za Statut i Poslovnik
12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za umirovljenike
13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za poljodjelstvo i šumarstvo.

DOPUNA TOČKE DNEVNOG REDA:

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

 

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.