Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

1 20200518 095145

U ponedjeljak, 18. svibnja održani su kolegiji župana u općinama Netretić i Ribnik. Poštujući propisane epidemiološke mjere, kolegij župana i dalje se održava preko skype-a te je samo zamjenica župana Vesna Hajsan – Dolinar sa suradnicima posjetila navedene općine.

Glavne teme kolegija župana u Netretiću bile su uspostavljanje predškolskog odgojno – obrazovnog programa u Područnoj školi Novigrad i izgradnja školske sportske dvorane u Jarčem polju. S ciljem sustavnog uvođenja predškolskog odgojno - obrazovnog programa (vrtića) u svim jedinicama lokalne samouprave u Karlovačkoj županiji, uspostava predškole odnosno vrtića u Područnoj školi Novigrad je u fazi izvođenja.

Što se tiče izgradnje školske sportske dvorane u Jarčem polju, riječ je o prostoru za potrebe Osnovne škole Netretić te za sportsko-rekreacijske, kulturno-umjetničke i društvene namjene, kako za školsku djecu tako i za udruge. Sportska dvorana je zajednički projekt Karlovačke županije, Općine Netretić i OŠ Netretić, a natječaj će se raspisati krajem lipnja 2020. godine.

Na kolegiju se dalje razgovaralo o ostalim demografskim mjerama koje provode Karlovačka županija i Općina Netretić, stanju na tržištu rada, mjerama koje zbog epidemije koronavirusa provode Vlada RH, Karlovačka županija, jedince lokalne samouprave i poslovne banke. Načelnik Općine Netretić Marijan Peretić istakuo je kako Općina daje novčanu naknadu za novorođenčad u iznosu od 2000 kuna, financira malu školu i izlete za osnovnoškolce, sufinancira dječje vrtiće i prijevoz srednjoškolaca. Razgovaralo se i o nastavku uspostave projekta CGO Babina gora, projektu oživljavanja Starih gradova „Dodir civilizacija“, izdanim dozvolama, otvorenim EU natječajima za prijavu te radovima Županijske uprave za ceste na cestama Općine Netretić. Dogovoren je nastavak suradnje općine Netretić i Karlovačke županije u započetim i budućim projektima koji su u interesu lokalne zajednice.

Na kolegiju župana općine Ribnik razgovaralo se o demografskim mjerama, stanju na tržištu rada te mjerama koje je općina Ribnik poduzela u vrijeme epidemije koronavirusa. Načelnik Općine Ribnik Željko Car naveo je kako Općina daje za svako rođeno dijete 4000 kuna te je zbog koronavirusa komunalna naknada smanjena za pola. Naveo je kako Općina kontinuirano radi na održavanju cesta, javnih površina, rasvjete i groblja. Također, dogovorena je suradnja Karlovačke županije, Razvojne agencije JURRA te drugih potrebnih institucija/odjela vezano uz projekte obnove i uređenja zgrade DVD-a Ribnik te zgradu općine u kojoj se nalazi sud. Planovi Općine su uređenje mrtvačnice te izgradnja staze na groblju.

img 7146U Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije održan je sastanak na temu daljnjih aktivnosti i rada na intervencijskom planu za grad Slunj i općine Cetingrad, Krnjak, Plaški, Rakovica, Saborsko i Vojnić. U ime Karlovačke županije sastanku su nazočili zamjenica župana Martina Furdek – Hajdin, zamjenik ravnatelja Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Kruno Kralj i voditelj Jedinice za Intervencijski plan Viktor Smolić te pomoćnica ministra Katica Mišković sa suradnicima.

 

Do sada je uspješno izrađeno poglavlje koje sačinjava Analizu stanja, bazu i atlas projektnih prijedloga. Dogovoren je daljnji operativni zajednički rad Jedinice za Intervencijski plan i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kako bi se, nakon ukidanja epidemioloških mjera, nastavilo intenzivnije raditi na dovršenju dokumenta i osiguravanju sredstava za realizaciju projekata, u novoj financijskoj perspektivi 2021. – 2027.

1 dsc 0004 copy copy

U četvrtak, 14. svibnja u Uredu župana održan je sastanak s ciljem sustavnog uvođenja predškolskog odgojno - obrazovnog programa (vrtića) u svim jedinicama lokalne samouprave u Karlovačkoj županiji. Tema sastanka bila je analiza daljnjih koraka koji su potrebni za uspostavu i organizaciju rada predškolskog programa (vrtića) u općini Krnjak. Analizirano je nekoliko lokacija te je zaključeno da je trenutno najspremnija Područna škola Donji Budački dok projekt kraj OŠ Katarine Zrinski Krnjak ne bude spreman za realizaciju. Sastanku su uz zamjenike župana Vesnu Hajsan - Dolinar i Mirka Martinovića nazočile i pročelnica Upravnog odjela za školstvo Marija Medić, načelnik općine Krnjak Dejan Mihajlović i ravnateljica OŠ Katarine Zrinski Krnjak Željka Stojković.

 1 20200512 1111150

Zamjenica župana Vesna Hajsan – Dolinar i pročelnica Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo Maja Vučinić - Knežević obišle su u utorak, 12. svibnja, Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj. S ravnateljicom Dijanom Borović – Galović i suradnicima posjetili su djelatnike Centra, gospodarsku zgradu koja je u siječnju 2020. godine dobila uporabnu dozvolu te korisnike usluge organiziranog smještaja.

Centar Ozalj pruža djeci i mladeži s teškoćama u razvoju kao i odraslim osobama s intelektualnim oštećenjima različite vrste socijalnih usluga poput psihosocijalne podrške, radnih aktivnosti na područjima: poljoprivredne proizvodnje, prerade poljoprivrednih proizvoda i proizvodnje prirodne kozmetike te organiziranog stanovanja. Tijekom 2020. godine Centar očekuje dobivanje cetrifikata za ekološku poljoprivredu i time bi imali mogućnost prodaje svojih ekoloških proizvoda. Centar pruža usluge psihosocijalne podrške za 80-tero djece s područja Karlovačke županije, uslugu poludnevnog boravka za 16 korisnika te uslugu organiziranog smještaja za 81 korisnika u 19 stanova i kuća na području Karlovca i Ozlja. Tijekom epidemije koronavirusa, Centar je prilagodio pružanje svojih usluga za djecu putem interneta te su stručne djelatnice na taj način radile vježbe i pružile podršku kako bi se djeca i dalje razvijala.

Centar djeluje i kroz dva prijavljena EU projekta, dok je na 5 projekata partner. Projektom „Poboljšanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici u Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj“ u vrijednosti 7.989.192,97 kn omogućuju se infrastrukturna ulaganja koja osiguravaju jačanje kapaciteta Centra kod provođenja izvaninstitucionalne usluge organiziranog stanovanja, radnih aktivnosti te rane intervencije. Time će se osigurati 3 adekvatne stambene jedinice za organizirano stanovanje za 17 korisnika, nabavit će se jedno vozilo i dva prijenosna računala te će se rekonstruirati zgrada u Jaškovu. Na taj će se način osigurati prostori za radionice za provođenje radnih aktivnosti.

Drugim projektom „Mreža podrške za neovisnost“ u vrijednosti 10.602.513,72 kn proširit će se usluga organiziranog stanovanja i radne aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama, promovirat će se i proširit usluga rane intervencije i psihosocijalne podrške u Karlovačkoj županiji. Tako će se educirati i zaposliti 29 asistenata za pružanje podrške osobama s intelektualnim teškoćama, izradit će se aplikacija za mobilne telefone u formatu jednostavnom za korištenje, a služit će kao podrška/podsjetnik kod provođenja radnih aktivnosti i svakodnevnih aktivnosti. Uz to će se nabaviti 16 mobitela za korištenje mobilne aplikacije. Također, zaposlit će se dva edukacijska rehabilitatora i logoped te će se osigurat poslovni prostor za pružanje spomenutih usluga.

dsc 0009 1 copy

Zamjenica župana Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin, sa suradnicima, obišla je danas turističke sadržaje tvrtke AQUA2 - Treehouse Resnice u Barilovačkom Cerovcu, uz rijeku Mrežnicu. Vlasnik tvrtke Tihomir Ožvald upoznao je goste sa ponudom, sadržajima i kapacitetima ove turističke destinacije, najpoznatije po tome što nudi smještaj u kući na drvetu uz sadržaje tzv. robinzonskog turizma. U nekoliko prethodnih godina ovi su sadržaji bili pravi hit, posebno među turistima iz Zapadne Europe, čak i dalekog Japana, a popunjenost je bila izvrsna tijekom šest sezonskih mjeseci (otvoreni od svibnja do kraja listopada). Sezonu su dobro popunjavali i domaći gosti, posebno s područja Zagreba i Dalmacije.

Kvalitetu turističkog plana za ponudu i sadržaje prepoznala je i Karlovačka županija koja je na temelju Javnog poziva za sredstva namijenjena poboljšanju turističke ponude projektu Centar Robinzonskog turizma Resnice ukupno pomogla sa 110 tisuća kuna.

Obzirom na nastale okolnosti zbog koronakrize gostiju ove godine još nije bilo ali postoji interes i rezervacije te se uskoro očekuje otvrenje objekta za prve turiste. Ljepote rijeke Mrežnice i sadržaji koji se ovdje nude dobar su ulog u vrijeme koje dolazi i početak turističke sezone, a rezultati Karlovačke županije u proteklim godinama iz ovog sektora garancija su povratka gostiju i oporavka turizma u našoj županiji.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT