Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Nj.E. James Foley, sa suprugom, danas je bio gost gradonačelnika Karlovca Damira Jelića i župana Karlovačke županije Ivana Vučića. Susret sa veleposlanikom Foleyem održan je u Uredu gradonačelnika, uz nazočnost zamjenice gradonačelnika Marine Kolaković i predsjednika Županijske skupštine Josipa Zaborskog.

Veleposlanik Nj.E. James Foley zahvalio se svojim domaćinima na srdačnom prijemu i pohvalio dosadašnju suradnju grada Karlovca i Karlovačke županije sa Veleposlanstvom SAD-a i američkim institucijama. Posebno je naglašena dobra suradnja sa američkom vojskom, koja je rezultirala izgradnjom dječjeg igrališta u Karlovcu, čije je otvorenje predviđeno za danas.

Gradonačelnik Jelić je uz iskazanu dobrodošlicu zahvalio na svemu do sada učinjenom i potpori koje gradska vlast ima od Veleposlanstva SAD-a. Župan Vučić poželio je dobrodošlicu gostima i istakao primjerenu suradnju sa američkim Veleposlanstvom i Vladom SAD-a, što se posebno očituje u pomoći u razminiranju prostora Karlovačke županije, gdje je Vlada SAD-a do sada donirala značajna sredstva kao pomoć akciji "Karlovačka županija bez mina".

            Predsjednik Instituta regija Europe (IRE) prof. dr. Franz Schausberger, sa suradnicima, službeno je u četvrtak, 16. lipnja 2011. godine, posjetio Karlovačku županiju. Tom ga je prigodom primio župan Karlovačke županije Ivan Vučić, sa zamjenicima Josipom Šafarom i Ivanom Banjavčićem, a prijemu je bila nazočna i pročelnica Upravnog odjela za europske integracije i regionalnu suradnju Karlovačke županije Eva Maria Sobotik Pavan.

            Nakon sastanka, u Uredu župana, u prostoru HGK Županijske komore Karlovac je održan susret g. Schausbergera s mladima, maturantima Gimnazije Karlovac i studentima Veleučilišta u Karlovcu te članovima Savjeta mladih županije, gradova i općina.

Zamjenik šefa Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj g. Paolo Berizzi bio je gost Karlovačke županije prigodom obilježavanja EU info-dana u našoj županiji, u srijedu, 8. lipnja 2011. godine.

Tom se prigodom g. Berizzi , u Uredu župana, sastato sa županom Karlovačke županije Ivanom Vučićem i njegovim suradnicima. Na tom su susretu bili nazočni  učenici i studenti Gimnazije Karlovac, Trgovačko-ugostiteljske škole i Veleučilišta u Karlovcu, koji su iskoristili prigodu i nakon predavanja g. Berizzia na temu ulaska Republike Hrvatske u EU, postavili brojna pitanja na tu temu i o načinu funkcioniranja Europske unije.

Nakon sastanka sudionici su obišli štandove na Trgu Matije Gupca u Karlovcu, gdje su se tom prigodom predstavili Informacijski centar EU-a pri Delegaciji Europske unije u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Javna ustanova Natura Viva, Razvojna agencija KARLA, Turistička zajednica Karlovačke županije, podjelivši pripremljen promotivni materijal. Također je bio postavljen i EU poštanski sandučić, putem kojeg su građani mogli iznijeti svoja očekivanja od hrvatskog pristupanja EU, institucija EU-a (Parlamenta, Komisije i Vijeća) te navodili pitanja vezana za EU o kojim bi željeli doznati više informacija. 

Župan Karlovačke županije Ivan Vučić danas je (utorak, 18. siječnja) svečano otvorio novouređenu ginekološku ambulantu pri Domu zdravlja Ozalj. Svečanosti otvorenja nazočili su brojni gosti i uzvanici među kojim i gradonačelnica grada Ozlja i zastupnica u Saboru Republike Hrvatske Biserka Vranić, zamjenik župana Milenko Rebić, predsjednik Županijske skupštine Josip Zaborski, predstojnica Područnog ureda HZZO-a u Karlovcu Anđelka Jelkovac te ravnateljice zdravstvenih ustanova u Karlovačkoj županiji, kao i načelnici susjednih općina Žakanja i Ribnika. Nazočan je bio i načelnik Vladina Ureda za javnu nabavu Dražen Ivanušec.

Udruga vinara, vinogradara i voćara grada Ozlja bila je organizator 19. tradicionalne Izložbe vina, koja se od petaka, 10. lipnja, do nedjelje 12. lipnja, održala na Vivodini. Već po tradiciji i ova je izložba, uz ocijenjivanje kvalitete vina, okupila brojne vinare iz Ozaljsko-vivodinskog kraja, ali i goste iz Republike Slovenije, koji su pokazali primjerenu kvalitetu svojih vina. Izložbu vina u petak je svečano otvorio župan Karlovačke županije Ivan Vučić.  

 

 

 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT