Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Američka gospodarska komora u Hrvatakoj  organizirala je svečanost predaje potvrde o razminiranosti za projekt razminiranja Mateško selo i Prodanovići, za koji su sredstva prikupljena na humanitarnoj večeri pod nazivom "Večer za sigurne korake". Uz uručenje potvrde o razminiranosti Hrvatskog centra za razminiranje održana je i konferencija za novinare, u petak 9. rujna, u 11,15 sati,  u Mateškom selu, općina Generalski Stol. Prisustvovali su joj veleposlanik SAD-a u Hrvatskoj James Foley, veleposlanik Kanade u Hrvatskoj Edwin Loughlin, izaslanik ministra unutarnjih poslova, načelnik Pu karlovačke Josip Ćelić, ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje Zdravko Modrušan, sa suradnicima te predsjednik i izvršna direktorica Američke gospodarske komore u Hrvatskoj Don Markušić i Andrea Doko Jelušić. U ime Karlovačke županije skupu je nazočio župan Ivan Vučić, sa suradnicima, koji se tom prigodom zahvalio svim donatorima i organizatorima akcije, koji su pomogli ovaj vrijedan projekt.

 

U okviru programa sajma EKOBIS 2011. u Bihaću, u četvrtak, 8. rujna,  je u prostoru hotela "Paviljon", održana Međunarodna konferencija o regionalnoj suradnji "Voda-izvor života", na kojoj je bilo riječi o pitkoj vodi kao resursu budućnosti. Na konferenciji su sudjelovali i predstavnici HKG Županijske komore Karlovac, tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac i Karlovačke županije. Karlovačku županiju je na ovom skupu predstavljao zamjenik župana Josip Šafar.

Zamjenik župana Karlovačke županije Josip Šafar i poročelnica Upravnog odjela za europske integracije i regionalnu suradnju Karlovačke županije Eva Maria Sobotik Pavan sudjeluju u radu Konferencije Instituta regija Europe, koja se u petak, 18. lipnja 2011. godine, održava u Hotelu Turist u Varaždinu. Tema konferencije je "Naša očekivanja od EU", a zamjenik župana Josip Šafar će tijekom konferencije predstaviti primjer Karlovačke županije (EU projekti i planovi u Karlovačkoj županiji, očekivanja od EU).

            Župan Karlovačke županije Ivan Vučić i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske Zlatko Ivaniš potpisali su u petak, 17. lipnja 2011. godine, u Uredu župana, Sporazum o ulaganju Fonda u pripremne radove za Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora, pretovarne stanice i sanacije odlagališta otpada na području Karlovačke županije.

            Potpisivanju ovog Sporazuma nazočio je i ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske Branko Bačić. Ministar Bačić je istakao značaj ovog projekta za Karlovačku županiju, što je na tragu politike Vlade Republike Hrvatske u sektoru zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša.  Temeljem ovog Sporazuma Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će financirati izradu projektne dokumentacije i pripremne radove, da bi ga kasnije aplicirali prema strukturnim fondovima EU. Na taj će način to biti velika pomoć Karlovačkoj županiji i jedinicama lokalne uprave, koje više neće trebati izdvajati sredstva iz vlastitog proračuna za tu namjenu.

           O financijskim uvijetima sporazuma govorio je direktor Fonda Zlatko Ivaniš istaknuvši pri tom da je njegova vrijednost 15 milijuna kuna, dok će ukupna vrijednost Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije biti preko 220 milijuna, za što će se dobiti sredstva od EU, kao što je to slučaj sa još nekim sličnim projektima u Hrvatskoj.

           Župan Vučić naglasio je veliku važnost ovog Sporazuma kojim Fond preuzima aktivnosti na njegovoj realizaciji i financiranju i što se na taj način zaokružuje priča od 2006. godine, kada su Gradsko vijeće Karlovca i Županijska skupština jednoglasno donijeli odluke o pokretanju i lokaciji Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije. 

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Božidar Pankretić potpisao je u ponedjeljak, 27. lipnja 2011. godine, u maloj vijećnici Grada Duge Rese, sa gradonačelnikom Duge Rese Ivanom Baršićem, Ugovor o sufinanciranju izgradnje mosta na rijeci Mrežnici između Belavića i Mrežničkog Briga. Ovim Ugovorom Ministarstvo daje 500 tisuća kuna pomoći Gradu Dugoj Resi za izgradnju ovog mosta, kojeg zajednički sufinanciraju Karlovačka županija, Grad Duga Resa i Županijska uprava za ceste Karlovac.

Činu potpisivanja Ugovora bio je nazočan župan Karlovačke županije Ivan Vučić, sa svojim zamjenikom Ivanom Banjavčićem.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT