Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

KLASA:023-08/20-01/12
URBORJ:2133/1-01-02/05-20-03


05. ožujka 2020. godine

 

 

 

Obavijest o provedenom Javnom pozivu za prodaju službenih osobnih vozila Karlovačke županije

 

 


Nakon provedenog Javnog poziva za prodaju službenih vozila Karlovačke županije u roku za dostavu cjelovitih ponuda 04. 03. 2020. godine do 9:00 sati pristigle su 2 (dvije) ponude:

 

 

 

PONUDITELJ

CIJENA CJELOVITE PONUDE u kunama

1.

ZAK  d.o.o., Zagrebačka 15 c, Karlovac

80.000,00

2.

AUTO PEČAVER d.o.o., Gornje Mrzlo Polje Mrežničko 38,

Duga Resa

76.600,00

 

 

Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda, ocijenjeno je da je ponuda od 02. 03. 2020. godine ponuditelja ZAK d.o.o., Zagrebačka 15 c, 47 000 Karlovac, OIB:28027541982, cijena ponude: 80.000,00 kn (osamdesettisućakuna), prikladna i prihvatljiva te je prema kriteriju najviše ponuđene cijene ocijenjena najpovoljnijom.

 

20200304 121255 copy

Na Starom gradu Dubovcu je u srijedu, 4. ožujka, održana promocija „Karte baštine Karlovačke županije“. Karta je napravljena tako da svojim dizajnom i načinom prezentacije kulturne baštine bude razumljiva širokom spektru korisnika i publike te iskoristiva kao podloga za razvoj različitih aktivnosti. Cilj karte baštine je na inovativan, sažet i jasan način prezentirati arheološke lokalitete i nalaze u Karlovačkoj županiji. Kartu čini odabir prapovijesnih, antičkih i srednjovjekovnih lokaliteta, pojedinačnih nalaza, stari gradovi, najvažniji sakralni objekti na području Županije, naseobinski horizonti, špiljski lokaliteti, kamenolomi, podvodni lokaliteti i dr. Na Karti je vidljivo radi li se o lokalitetu s vidljivim ostatcima, pokretnim nalazima ili o nekoj drugoj kategoriji. Vremenski, Karta obuhvaća razdoblje od kamenog doba do ranog novog vijeka na prostoru Karlovačke županije.

Kroz mapiranje kulturne baštine Karlovačke županije predstavljen je važan dio hrvatskog i europskog nasljeđa. Izučavanjem karte moći će se istražiti baština koja je posljednjih 20 000 godina oblikovana ljudskim životima i kreirala povijest našeg krajolika. Preko 200 najvažnijih lokaliteta koje su autori uvrstili u svoju selekciju oživljavaju nama iznimno daleke ali i bliže periode karlovačke povijesti. Odabir lokaliteta i nalaza za Kartu baštine Karlovačke županije napravili su kustosi Gradskog muzeja Karlovac i autori Karte Igor Čulig i Matea Galetić, na temelju prethodnih istraživanja arheologa Krešimira Raguža, arhivskog i kabinetskog istraživanja te tekućih arheoloških istraživanja na području Županije.

Tijekom 2020. godine promocija Karte će se održati u svim gradovima Karlovačke županije kako bi stručna i šira javnost bila upoznata s tendencijom kartiranja i prezentacije baštine na ovaj način. Karta je dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku. Moći će se kupiti po promotivnoj cijeni od 30 kuna na dan promocije, a po redovnoj prodajnoj cijeni od 50 kuna biti će dostupna u suvenirnicama Gradskog muzeja Karlovac, Muzeja Domovinskog rata Karlovac – Turanj i Starog grada Dubovca. Karta baštine Karlovačke županije kulturni je proizvod od značaja za identitet lokalne zajednice i kulturnu baštinu Republike Hrvatske, a financirana je većim dijelom sredstvima Karlovačke županije.

Promociji su nazočili zamjenica župana Vesna Hajsan - Dolinar, pročelnica za društvene djelatnosti Grada Karlovca Draženka Sila Ljubenko, ravnateljica Gradskog muzeja Karlovac Hrvojka Božić sa suradnicima, autori Karte baštine Igor Čulig i Matea Galetić te arheolog Krešimir Raguž.

20200302 132816U ponedjeljak, 2.ožujka 2020. godine, u Uredu župana održan je radni sastanak na temu projekta rekonstrukcije, obnove i uređenja Starog grada Slunj. Sastanak je predvodila zamjenica župana Martina Furdek - Hajdin. Sastanku su nazočili predstavnici Grada Slunja koji je ujedno i investitor projekta, projektanti, predstavnici Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš te predstavnici javnopravnih tijela koji sudjeluju u izdavanju građevinske dozvole. Projekt je dio izrade Krovnog interpretacijskog plana Dodira civilizacije. Projektna dokumentacija financirana je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i trenutno se nalazi u fazi ishođenja građevinske dozvole. 

 

1 20200303 101639 001

U Uredu župana je, u utorak, 03. ožujka, održan sastanak na temu mreže škola i uvođenje novih programa, a vezano uz ekonomski sektor. Na sastanku su sudjelovale zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar, pročelnica Upravnog odjela za školstvo Marija Medić sa suradnicom, ravnateljica Ekonomske škole Karlovac Lidija Mikšić, ravnatelj Trgovačko - ugostiteljske škole Karlovac Damir Pleša, ravnatelj Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Ogulin Hrvoje Mandić te rukovoditelj Odjela analitike, statistike i informatike u Područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Karlovac Bruno Vuljanić. Cilj sastanka je kontinuirano raditi na smanjenjenju nezaposlenosti uvođenjem novih programa zanimanja i usklađivanje sa potrebama tržišta rada. 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT