Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09, 68/13), članka 5. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 46/04, 36b/13) i Odluke župana o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje članova Kulturnog vijeća Karlovačke županije (Klasa: 101-01/17-01/375 , Urbroj: 2133/1-02/02-17-01) od 01. 09. 2017. godine Upravni odjel za školstvo Karlovačke županije objavljuje

 

JAVNI POZIV
za predlaganje članova Kulturnog vijeća Karlovačke županije

 

Datum objave: 05. 09. 2017.
Krajnji rok za podnošenje prijedloga: 02. 10. 2017.

 

DOKUMENTACIJA
1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva
2. Tekst Javnog poziva s Uputama za predlagatelje
3. Obrazac za podnošenje prijedloga

 

 

 

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Datum objave: 31. 07. 2017.

Krajnji rok za podnošenje prijava: 15. 09. 2017.

 

OSNOVNI DOKUMENTI ZA PROVEDBU POZIVA

 

Odluka o raspisivanju Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2018. godinu

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2018. godinu - Upute za prijavitelje

Pravilnik o općim uvjetima izbora, utvrđivanja i financiranja programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije

Kriteriji za vrednovanje, ocjenu i odabir programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije

 

PRIJAVNI OBRASCI

Prijavnica br. 1: Programi glazbene, plesne, dramske i kazališne umjetnosti

Prijavnica br. 2: Programi književno-nakladničke, knjižnične djelatnosti i organizacije književnih akcija i manifestacija

Prijavnica br. 3: Programi muzejsko-galerijske djelatnosti i likovnih umjetnosti

Prijavnica br. 4: Programi novih medija, fotografije, filma i kinematografije

Prijavnica br. 5: Programi očuvanja zavičajne tradicijske baštine

Prijavnica br. 6: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara

Prijavnica br. 7: Programi uređenja i opremanja ustanova i udruga kulture

 

OSTALA DOKUMENTACIJA - OBRASCI

Obrazac za formalnu provjeru prijava

Obrazac za stručno kvalitativno vrednovanje i ocjenu prijava

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Ugovora o sufinanciranju - programske djelatnosti u kulturi

Obrazac Ugovora o sufinanciranju - zaštita kulturnih dobara, uređenje i opremanje

Obrazac za programsko i financijsko izvješće - programske djelatnosti u kulturi

Obrazac za programsko i financijsko izvješće - zaštita i obnova kulturnih dobara, opremanje

 

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o općim uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta (Glasnik Karlovačke županije 20/17), a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) Upravni odjel za školstvo Karlovačke županije objavljuje

 

OTVORENI POZIV
za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta

 

Datum objave: 10. 07. 2017.
Krajnji rok za podnošenje prijava: 01. 12. 2017.

 

DOKUMENTACIJA
1. Odluka o raspisivanju Otvorenog poziva
2. Tekst otvorenog poziva s Uputama za prijavitelje
3. Pravilnik o općim uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta
4. Obrazac za podnošenje prijava
5. Ogledni primjerak ugovora
6. Obrazac za podnošenje izvješća

 

 

REZULTATI OTVORENOG POZIVA:
Sukladno Pravilniku o općim uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta (Glasnik Karlovačke županije 20/17) postupak ocjene i odabira prijava provodi se u više navrata, kontinuirano tijekom godine, a ovisno o broju zaprimljenih prijava.

Odluka o dodjeli financijske potpore objavljuje se na službenim web stranicama Karlovačke županije na način da se popis prihvaćenih, odbijenih i projekata na rezervnoj listi kontinuirano ažurira tijekom provedbe Otvorenog poziva.

 

Odluka o dodjeli financijske potpore projektima odabranim po Otvorenom pozivu za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta od 22. 08. 2017. godine objavljena je ovdje.

 

Privitak 1. Popis prihvaćenih projekata, projekata na rezervnoj listi i odbijenih projekata - pregled sa stanjem 22. 08. 2017. objavljen je ovdje.

 

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT