Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi karlovačke županije za 2019. godinu

Datum objave: 10. 08. 2018.

Krajnji rok za podnošenje prijava: 14. 09. 2018.

 

OSNOVNI DOKUMENTI ZA PROVEDBU POZIVA

Odluka o raspisivanju Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2019. godinu

Upute za prijavitelje - Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2019. godinu

Pravilnik o općim uvjetima izbora, utvrđivanja i financiranja programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije

Kriteriji za vrednovanje, ocjenu i odabir programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije

 

PRIJAVNI OBRASCI

Prijavnica br. 1: Programi glazbene, plesne, dramske i kazališne umjetnosti

Prijavnica br. 2: Programi književno-nakladničke, knjižnične djelatnosti i organizacije književnih akcija i manifestacija

Prijavnica br. 3: Programi muzejsko-galerijske djelatnosti i likovnih umjetnosti

Prijavnica br. 4: Programi novih medija, fotografije, filma i kinematografije

Prijavnica br. 5: Programi kulturno-umjetničkog amaterizma i očuvanja zavičajne tradicijske baštine

Prijavnica br. 6: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara

Prijavnica br. 7: Programi uređenja i opremanja ustanova i udruga kulture

 

OSTALA DOKUMENTACIJA - OBRASCI

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Ugovora o sufinanciranju s obrascem za programsko i financijsko izvješće- programske djelatnosti u kulturi

Obrazac Ugovora o sufinanciranju s obrascem za programsko i financijsko izvješće - zaštita kulturnih dobara, uređenje i opremanje

Obrazac za stručno kvalitativno vrednovanje i ocjenu prijava

 

 

 

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o općim uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta (Glasnik Karlovačke županije 20/17, 01/18), a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) Upravni odjel za školstvo Karlovačke županije objavljuje

 

OTVORENI POZIV

za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta

 

Datum objave: 01. 02. 2018.

Krajnji rok za podnošenje prijava: 01. 12. 2018.

 

DOKUMENTACIJA

  1. Odluka o raspisivanju Otvorenog poziva
  2. Tekst Otvorenog poziva s Uputama za prijavitelje
  3. Pravilnik o općim uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta
  4. Obrazac za podnošenje prijava
  5. Ogledni primjerak ugovora

Obrazac za podnošenje izvješća

 

 

REZULTATI OTVORENOG POZIVA

Sukladno Pravilniku o općim uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta (Glasnik Karlovačke županije 20/17, 1/18) postupak ocjene i odabira prijava provodi se u više navrata, kontinuirano tijekom godine, a ovisno o broju zaprimljenih prijava.

 

Odluka o dodjeli financijske potpore projektima odabranim po Otvorenom pozivu za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta od 05. 06. 2018. godine dostupna je ovdje.

Privitak 1. Popis prihvaćenih projekata, projekata na rezervnoj listi i odbijenih projekata dostupan je ovdje

 

Odluka o dodjeli financijske potpore projektima odabranim po Otvorenom pozivu za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta od 18. 04. 2018. godine dostupna je ovdje.

Privitak 1. Popis prihvaćenih projekata, projekata na rezervnoj listi i odbijenih projekata dostupan je ovdje.

 

Odluka o dodjeli financijske potpore projektima odabranim po Otvorenom pozivu za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta od 17. 09. 2018. godine dostupna je ovdje.

Privitak 1. Popis prihvaćenih projekata, projekata na rezervnoj listi i odbijenih projekata dostupan je ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 40/98, 27/93, 38/09), članka 35. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 20/13) i članka 16. Pravilnika o općim uvjetima izbora, utvrđivanja i financiranja programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 23/17) župan Karlovačke županije donio je

 

O D L U K U
o dodjeli financijske potpore programima odabranim po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2018. godinu

 

Tekst Odluke dostupan je ovdje.
Popis prihvaćenih programa, popis programa na rezervnoj listi i popis odbijenih programa sastavni je dio Odluke u Privitku 1, koji je dostupan ovdje.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT