Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 
O G L A S
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
KLASA: 112-02/17-01/09
URBROJ: 2133/1-08/03-17-01
 
 
        Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 8. svibnja 2017. godine za
 
        Radno mjesto – Voditelj/ica projekta - kaŽU zdravlje u okviru javnog poziva „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganje u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ – KK 08.1.1.02.
 
–  1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (obavljanje privremenih poslova)  
 
Stručni uvjeti:
 -    VSS, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke ili projektnog menadžmenta 
 -    minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
 -    iskustvo i reference u radu na EU projektima i upravljanju projektima
 -    položen državni stručni ispit
 -    napredno poznavanje rada na računalu (MS Office, PowerPoint, Excell)
 -    položen vozački ispit B kategorije
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje
 
 
KLASA:112-02/17-01/02
URBROJ: 2133/1-08/03-17-03
Karlovac, 8. svibnja 2017.
 
 
        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva upućuje
 
POZIV ZA INTERVJU KANDIDATA 
 
koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam polaznika
na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u Upravna tijela Karlovačke županije objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
Područna služba Karlovac od 27. travnja 2017. godine
 
  
        Intervju kandidata održati će se:
 
        u ponedjeljak, 15. svibnja 2017. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/I.
 
        Intervju se provodi nakon provedenog Javnog poziva i utvrđene liste kandidata prijavljenih na poziv. 
        Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete poziva.
        Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na poziv. 
        Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
 
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva
 
 
 
Na  temelju  članka  93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN BR.86/08 I 61/11) i Planu prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Karlovačke županije za 2017. godinu, župan Karlovačke županije raspisuje
 
 
J A V N I  P O Z I V
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad 
bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Karlovačke županije
 
 
 
u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:
 
 
1. URED ŽUPANA
 
-   Viši  stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću, magistar struke ili stručni specijalist 
    društvene struke
    Planira se primiti: 1 izvršitelj društvene struke (VSS)
 
 
2. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I TURIZAM
 
- Viši stručni suradnik za poljoprivredu, magistar struke ili stručni specijalist poljoprivredne, šumarske ili ekonomske struke
Planira se primiti: 1 izvršitelj poljoprivredne, šumarske ili ekonomske struke (VSS)
 
 
3. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
 
- Viši referent za analitičko-planske poslove i decentralizaciju, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili društvene struke
Planira se primiti: 1 izvršitelj ekonomske ili društvene struke (VŠS)
 
 
4. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
 
- Viši stručni suradnik za zdravstvo, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke
Planira se primiti: 1 izvršitelj ekonomske ili društvene struke (VSS)
 
- Viši referent za udruge, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik 
društvene, prirodne ili tehničke struke
Planira se primiti: 1 izvršitelj društvene, prirodne ili tehničke struke (VŠS)
 
 
5. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU, ŠPORT I INFORMIRANJE
 
- Viši stručni suradnik za šport i problematiku mladih, magistar struke ili stručni specijalist društvene struke
Planira se primiti: 1 izvršitelj ekonomske struke (VSS)
 
- Administrativni tajnik pročelnika, upravne ili ekonomske struke
Planira se primiti: 1 izvršitelj upravne ili ekonomske struke (SSS)
 
 
6. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
 
- Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, SSS arhitektonske, građevinske ili geodetske struke 
Planira se primiti: 2 izvršitelja arhitektonske, građevinske ili geodetske struke (SSS) 
 
 
7. TAJNIŠTVO ŽUPANIJE
 
- Viši stručni suradnik za pravna pitanja, magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
Planira se primiti: 1 izvršitelja pravne struke (VSS)
 
 
          Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjet iz članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja ( NN br. 57/12, 120/12  i 16/17) te za njih ne smiju  postojati zapreke za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br.86/08 i 61/11).
         
          U prijavi po ovom Pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke i radno mjesto za koje podnose prijavu, te priložiti slijedeće:
-  životopis
-  presliku osobne iskaznice
-  presliku svjedodžbe/diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci
-  presliku uvjerenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana
 
        Prilozi mogu biti u preslikama koje ne moraju biti ovjerene, ali su kandidati koji uđu u uži izbor dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Kandidati koji podnose prijavu na više radnih mjesta, trebaju u prijavi navesti za koja radna mjesta se prijavljuju i nisu obvezni priložiti višestruke priloge.
       
        Izrazi koji se koriste u ovom Pozivu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
       
        Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku osam (8) dana od dana njegove objave na adresu: Karlovačka županija, A. Vraniczanya 6., Karlovac, s naznakom "Stručno osposobljavanje".
 
        Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.
           
        Javni poziv objavljen je kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
 
                                                                                                                                                                       
Ž U P AN
 
 Ivan Vučić, dipl.ing.
                                                                                   
 
 

KLASA: 112-02/17-01/05

URBROJ: 2133/1-08/03-17-21

 
 
        Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša raspisao je oglas za radna mjesta objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 10. ožujka 2017. godine, a rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave. 
 
        Oglas je raspisan za slijedeća radna mjesta:
 
1. Radno mjesto – Administrativni referent – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa
2. Radno mjesto – Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog  poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa
3. Radno mjesto – Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – 2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin
4. Radno mjesto- Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Karlovac
5. Radno mjesto- Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Slunj
6. Radno mjesto- Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Slunj
 
        Testiranje i intervju kandidata koji su ispunjavali formalne uvjete raspisane oglasom provedeno je 28. ožujka 2017. godine u prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczanya 2/II.
 
        Sukladno članku 23. ZSN-a  Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelniku Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata. 
 
        Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na oglas, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata za prijam u službu, izabrani su: 
 
1. Lucia Turkalj iz Karlovca,  ekonomistica, sa 1 godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i s položenim državnim stručnim ispitom.
2. Helena Trbuščić iz Duga Rese, građevinski  tehničar, sa 1 godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i s položenim državnim stručnim ispitom.
3. Rada Maravić iz Drežnice, geodetski tehničar, sa 1 godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i s položenim državnim stručnim ispitom i Petra Žugčić iz Karlovca koja je odustala od prijma u radni odnos.
4. Mateja Klanfar iz Karlovca, arhitektonski tehničar, s 1 godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i s položenim državnim stručnim ispitom.
5. Tomislav Prebeg iz Rakovice, građevinski tehničar, sa 1 godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i sa položenim državnim stručnim ispitom.
6. Iva Cindrić iz Slunja, mag.ing.građ., sa 3 godine, 3 mjeseca i 21 dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci.
 
        Izabrani kandidati ispunjavaju propisane formalne uvjete oglasa i na rang listi su prvi po ostvarenom broju bodova u provedenoj provjeri znanja i sposobnosti.
 
 
                 KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
 
 
KLASA: 112-02/17-01/04
URBROJ: 2133/1-08/03-17-09
 
 
        Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Karlovačke županije raspisala je javni natječaj objavljen 8. ožujka 2017. godine u “Narodnim novinama“ br. 20 za radno mjesto Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama.
 
        Po objavljenom natječaju zaprimljeno je 9 molbi, od kojih je njih 6 zadovoljilo formalne uvjete propisane natječajem.
 
        Testiranje i intervju kandidata provedeno je 27. ožujka 2017. godine s početkom u 9.00 sati u prostorijama Karlovačke županije. Testiranju se odazvalo 6 kandidata.
        Člankom 22. stavak 5. ZSN-a propisano je da se intervju provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena. Na intervju nisu pozvane dvije osobe.   
 
        Sukladno članku 23. ZSN-a  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je pročelnici Upravnog odjela za proračun i financije, Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata. 
 
        Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na javni natječaj, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata za prijam u službu, izabrana je Marina Kasunić, struč. spec. oec. iz Generalskog Stola, s 1 godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i sa položenim državnim stručnim ispitom. 
 
        Marina Kasunić izabrana je budući da ispunjava propisane formalne uvjete javnog natječaja i da je na rang listi bila prva po ostvarenom broju bodova u provedenoj provjeri znanja i sposobnosti.
 
 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA: 112-02/17-01/05

URBROJ: 2133/1-08/03-17-20

 

        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

Područna služba Karlovac 10. ožujka 2017. godine

 

 

        Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u utorak, 28. ožujka 2017. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/II, sala za sastanke kako slijedi:

 

a)  za radno mjesto: administrativni referent u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa s početkom u 8,30 sati

 

b)  za radna mjesta:  Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa

                                      Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin

                                      Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo Karlovac

                                      Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo Slunj

                                      Samostalni upravni referent Slunj

      s početkom u 9,30 sati

 

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Pismeni dio testa trajat će 30 minuta.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

                                                                                 

         Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
 
KLASA: 112-02/17-01/04
URBROJ: 2133/1-08/03-17-08
 
 
 
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje
 
 
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu
objavljenog u Narodnim Novinama br. 20 od 8. ožujka 2017.godine
 
 
Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u ponedjeljak 27. ožujka 2017. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/II u sali za sastanke.
 
Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj. 
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.. 
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
 
 
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja
 
O G L A S
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
KLASA: 112-02/17-01/05
URBROJ: 2133/1-08/03-17-01
 
 
Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša raspisao je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 10. ožujka 2017. godine za:
 
 
1. Radno mjesto – Administrativni referent – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa
 
Stručni uvjeti: 
- SSS upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC
 
2. Radno mjesto - Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo -
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Duga Resa
 
Stručni uvjeti:
- SSS arhitektonske, građevinske ili geodetske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u
 
3. Radno mjesto- Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo
2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin
 
Stručni uvjeti:
- SSS arhitektonske, građevinske ili geodetske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u
 
4. Radno mjesto - Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo -
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Karlovac
 
Stručni uvjeti:
- SSS arhitektonske, građevinske ili geodetske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u
 
5. Radno mjesto - Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo -
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Slunj
 
Stručni uvjeti:
- SSS arhitektonske, građevinske ili geodetske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na PC-u
 
6.  Radno mjesto – Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) u Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Slunj
 
Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
- položen državi stručni ispit                      
- poznavanje rada na PC-u
 
 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT