Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

Karlovac, 6. kolovoz 2014.

 

 

Sukladno članku 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, raspisala je Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 97 od 6. kolovoza 2014. godine za radno mjesto

 

    - viši stručni suradnik za socijalnu skrb - vježbenik

    - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 12 mjeseci

 

Stručni uvjeti:

     - magistar struke ili stručni specijalist društvene struke

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

 

 

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) i Planu prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Karlovačke županije za 2014. godinu (KLASA: 112-02/14-01/01 URBROJ: 2133/1-08/03-14-02 od 21. veljače 2014. godine), župan Karlovačke županije raspisuje

 

J A V N I   P O Z I V
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Karlovačke županije

 

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:

1. URED ŽUPANA
- Viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću, magistar struke ili stručni specijalist društvne struke - 1 izvršitelj društvene struke (VSS)
- Viši referent za javnu nabavu, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne, ekonomske ili tehničke struke - 1 izvršitelj pravne, ekonomske ili tehničke struke (VŠS)

2. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU, OBNOVU I ENERGETIKU
- Viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke - 1 izvršitelja ekonomske ili društvene struke (VSS)
- Viši stručni suradnik za poslove zaštite, zaštite na radu, vatrogastvo i razminiravanje, magistar struke ili stručni specijalist društvene, prirodne ili tehničke struke - 1 izvršitelj društvene, prirodne ili tehničke struke (VSS)

3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I TURIZAM
- Viši stručni suradnik za poljoprivredu, magistar struke ili stručni specijalist poljopri vredne, šumarske ili ekonomske struke - 1 izvršitelj poljoprivredne, šumarske ili ekonomske struke (VSS)
- Viši stručni suradnik za turizam, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke - 1 izvršitelj ekonomske ili pravne struke (VSS)

4. UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU I REGIONALNU SURADNJU
- Viši stručni suradnik za regionalnu, međunarodnu suradnju i europske integracije, magistar struke ili stručni specijalist društvene struke - 2 izvršitelja društvene struke (VSS)

5. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
- Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke - 1 izvršitelj ekonomske struke (VSS)
- Viši referent za analitičko-planske poslove i decentralizaciju, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili društvene struke - 1 izvršitelj ekonomske ili društvene struke (VŠS)

 

6. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
- Viši stručni suradnik za zdravstvo, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke - 1 izvršitelj ekonomske ili društvene struke (VSS)
- Viši stručni suradnik za socijalnu skrb, magistar struke ili stručni specijalist društvene struke - 1 izvršitelj društvene struke (VSS)
- Viši stručni suradnik za pripremu projekata za zdravstvo i socijalnu skrb, magistar struke ili stručni specijalist društvene struke - 1 izvršitelj društvene struke (VSS)
- Viši referent za udruge, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene, prirodne ili tehničke struke - 1 izvršitelj društvene, prirodne ili tehničke struke (VŠS)

 

7. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU, ŠPORT I INFORMIRANJE

- Viši stručni suradnik za decentralizirane poslove u školstvu, magistar struke ili stručni specijalist društvene struke - 2 izvršitelja društvene struke (VSS)

- Viši stručni suradnik za tehničku kulturu, šport i informiranje, magistar struke ili stručni specijalist društvene struke - 1 izvršitelj društvene struke (VSS)

8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

- Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke (KARLOVAC) - 2 izvršitelja arhitektonske, građevinske ili pravne struke (VSS)
- Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke (DUGA RESA) - 1 izvršitelj arhitektonske, građevinske ili pravne struke (VSS)
- Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke (OGULIN) - 1 izvršitelj arhitektonske, građevinske ili pravne struke (VSS)
- Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke (SLUNJ) - 1 izvršitelj arhitektonske, građevinske ili pravne struke (VSS)
- Viši upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik arhitektonske, građevinske ili pravne struke (DUGA RESA) - 1 izvršitelj arhitektonske, građevinske ili pravne struke (VŠS)
- Viši upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, sveučilišni prvostupnik arhitektonske, građevinske ili pravne struke (OZALJ) - 1 izvršitelj arhitektonske, građevinske ili pravne struke (VŠS)
- Viši upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, arhitektonske, građevinske ili pravne struke (OGULIN) - 1 izvršitelj arhitektonske, građevinske ili pravne
struke
- Upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo, arhitektonske, građevinske ili geodetske struke (KARLOVAC, OGULIN, DUGA RESA, SLUNJ, OZALJ) - 5 izvršitelja arhitektonske, građevinske ili geodetske struke (SSS)
- Administrativni referent, upravne ili ekonomske struke (KARLOVAC, OZALJ, SLUNJ) - 3 izvršitelja upravne ili ekonomske struke (SSS)
- Administrativni tajnik, upravne ili ekonomske struke (KARLOVAC, OGULIN) - 2 izvršitelja upravne ili ekonomske struke (SSS)
- Viši stručni suradnik za zaštitu prirode i okoliša, magistar struke ili stručni specijalist ekološke, poljoprivredne, prometne ili tehničke struke - 1 izvršitelj ekološke, poljoprivredne, prometne ili tehničke struke (VSS)

9. TAJNIŠTVO ŽUPANIJE
- Viši stručni suradnik za pravna pitanja, magistar struke ili stručni specijalist pravne struke - 1 izvršitelj pravne struke (VSS)

 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjet iz članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12) te za njih nesmiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11).

U prijavi po ovom Pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke i radno mjesto za koje podnose prijavu, te priložiti slijedeće:

- životopis

- presliku osobne iskaznice

- presliku svjedodžbe/diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci.

Prilozi mogu biti u originalu ili preslici koje ne moraju biti ovjerene, ali su kandidati koji uđu u uži izbor dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Kandidati koji podnose prijavu na više radnih mjesta, trebaju u prijavi navesti za koja radna mjesta se prijavljuju i nisu obvezni priložiti višestruke priloge.

Izrazi koji se koriste u ovom Pozivu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku osam (8) dana od dana njegove objave na adresu: Karlovačka županija, A.Vranicanija br. 6. Karlovac, s naznakom " Stručno osposobljavanje za rad ".


Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

Javni poziv biti će objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Karlovačke županije.

ŽUPAN
Ivan Vučić, dipl. ing. 

Temeljem Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (NN 55/13) Ministarstvo turizma je raspisalo javni poziv za

 

PROGRAM POTICANJA RAZVOJA CENTARA ZA POSJETITELJE (link)

 

namijenjen jedinicama područne (regionalne) samouprave - županijama i javnim ustanovama.

 

U cilju jačanja konkurentnosti turističkih destinacija Hrvatske ovim programom potiče se razvoj javne turističke infrastrukture i rast turističke potrošnja, promoviraju ključne turističke atrakcije i interpretacije prirode i kulturne baštine.

Na temelju Odluke Nadzornog odbora Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o. Ur.br. 764/12. donesene 24.08.2012. na 7. sjednici Nadzornog odbora, a u sukladno čl. 7. Pravilnika o provedbi projekta „REGIONALNI JAMSTVENI INSTRUMENTI – RJI“  raspisuje se

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor depozitne banke u svrhuprovedbe projekta

„REGIONALNI JAMSTVENI INSTRUMENTI – RJI“

Tekst Natječaja

Na temelju Odluke Nadzornog odbora Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o. Ur.br. 362/12. donesene 26.03.2012. na 5. sjednici Nadzornog odbora, a u sukladno čl. 7. Pravilnika o provedbi projekta „REGIONALNI JAMSTVENI INSTRUMENTI – RJI“  raspisuje seJAVNI NATJEČAJ
za izbor depozitne banke u svrhu
provedbe projekta „REGIONALNI JAMSTVENI INSTRUMENTI – RJI“

Predmet natječaja

Izbor depozitne banke (banaka) za deponiranje sredstava Jamstvenog fonda Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Jamstveni fond) u svrhu provedbe projekta „REGIONALNI JAMSTVENI INSTRUMENTI –RJI“.

 

TEKST NATJEČAJA (link)

 Na temelju članka 18.Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 125/08), članka 41.stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08, 71/10) Zaključka Župana Karlovačke županije Klasa: 010-01/09-01/193, Ur.broj: 2133/1 - 01/03-10-02 o pokretanju postupka za davanje koncesije, Karlovačka županija objavljuje

 

 

O B A V I J E S T

o namjeri davanja koncesije

 

Tekst dokumenta

Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka davanja koncesije

Primjer ispunjavanja mjenice

                 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT