Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/18-01/14

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-01

Karlovac, 24. rujna 2018.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisao je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 24. rujna 2018. godine za

 

Radno mjesto – Viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću

– 2 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme od 6 mjeseci (radi povećanog opsega poslova)

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položeni državni stručni ispit,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

 

 

KLASA: 112-02/18-01/11

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-05

Karlovac, 8. kolovoza 2018.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva upućuje

 

POZIV ZA INTERVJU KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Karlovačke županije objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac od 31. srpnja 2018. godine

 

Intervju kandidata održat će se:


u utorak, 14. kolovoza 2018. godine u 8,00 sati

u Karlovačkoj županiji, Odsjeku za pravne i opće poslove Ureda župana,

Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/I.

 

Intervju se provodi nakon provedenog Javnog poziva i utvrđene liste kandidata prijavljenih na poziv.

Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete poziva.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na poziv.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva

 

 

 

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18), Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Karlovačke županije za 2018. godinu (KLASA: 112-02/18-01/11, URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01 od 30. svibnja 2018. godine) i Odluke o izmjeni Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Karlovačke županije za 2018. godinu (KLASA: 112-02/18-01/11, URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-02 od 3. lipnja 2018. godine) župan Karlovačke županije raspisuje

 

J A V N I   P O Z I V

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Karlovačke županije

 

 

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:

 

 1. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
 • Viši referent za analitičko-planske poslove i decentralizaciju, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke

Planira se primiti: 1 izvršitelj - sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke (VŠS)

 

 1. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO
 • Viši stručni suradnik za zdravstvo, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke

Planira se primiti: 1 izvršitelj - magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke (VSS)

 

 1. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ
 • Viši stručni suradnik za zaštitu prirode i okoliša, magistar struke ili stručni specijalist ekološke, poljoprivredne, prometne ili tehničke struke

Planira se primiti: 1 izvršitelj - magistar struke ili stručni specijalist ekološke, poljoprivredne, prometne ili tehničke struke (VSS).

 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjet iz članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12 i 16/17) te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18).

 

U prijavi po ovom Pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke i radno mjesto za koje podnose prijavu, te priložiti sljedeće:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku svjedodžbe/diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku uvjerenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci

 

Prilozi mogu biti u originalu ili preslici koje ne moraju biti ovjereni, ali su kandidati koji uđu u uži izbor dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Kandidati koji podnose prijavu na više radnih mjesta, trebaju u prijavi navesti za koja radna mjesta se prijavljuju i nisu obvezni priložiti višestruke priloge.

      

Izrazi koji se koriste u ovom Pozivu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

    

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku osam (8) dana od dana njegove objave na adresu: Karlovačka županija, A. Vraniczanya br. 2, Karlovac, s naznakom "Stručno osposobljavanje".

 

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

          

Javni poziv objavljen je kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

ŽUPAN

Damir Jelić, prof.

 

 

 

KLASA: 021-04/18-01/146

URBROJ: 2133/1-01-03/02-18-01

Karlovac, 11. srpnja 2018.

 

J A V N I   P O Z I V

 

za dodjelu sredstava iz

Razvojnog fonda Karlovačke županije

 

 1. 1. UVOD

 

U Proračunu Karlovačke županije za 2018. i projekcijama 2019. i 2020. godine planirana su sredstva namijenjena za sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije.

 

 1. 2. UVJETI PRIJAVE

 

Pravo na podnošenje prijava imaju:

 • Jedinice lokalne samouprave na području Karlovačke županije (općine i gradovi)
 • Ustanove od strateškog značaja za Karlovačku županiju.

Zahtjev za dodjelu sredstava Fonda mogu podnijeti korisnici ako:

 • nemaju neizmirenih obveza prema Državi, Županiji i ustanovama u vlasništvu/suvlasništvu Karlovačke županije.
 1. 3. PRIHVATLJIVE I NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

 

U okviru ovog Javnog poziva prijava projekata moguća je za sljedeće namjene:

 • sređivanje zemljišnih knjiga na području jedinica lokalne samouprave Karlovačke županije
 • sufinanciranje projektne dokumentacije
 • sufinanciranje razvojnih projekata
 • sufinanciranje komunalne infrastrukture na području JLS
 • programi za unapređenje gospodarstva
 • sufinanciranje odobrenih projekata EU-a JLS

Prihvatljivim troškovima smatrat će se isključivo troškovi:

 • neophodni za provedbu projekta i neposredno povezanih s aktivnostima u provedbi projekta,
 • nastalih od strane korisnika i u razdoblju provedbe projekta,
 • računovodstveno evidentirani kod korisnika,
 • u skladu sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, sukladno načelima ekonomičnosti i učinkovitosti.

 

Porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak u dijelu u kojem ga prijavitelj može koristiti kao pretporez u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16).

 

 1. 4.KRITERIJI ZA ODABIR

 

Kriteriji za odabir su:

 1. kvaliteta projekta (sadržaj, cilj i očekivani rezultati)
 2. sufinanciranje iz EU sredstava, nacionalnih izvora sredstava i vlastito financijsko učešće
 3. usklađenost projekta s važećom Razvojnom strategijom Karlovačke županije
 4. stupanj razvijenosti JLS
 5. ocjena opravdanosti projekta za koji je zatraženo sufinanciranje.
 6. procijenjena korist (učinci) za lokalnu zajednicu
 1. 5. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava projekta provodi se ispunjavanjem sadržaja i dostavom Obrasca za prijavu i pripadajućih izjava koji se preuzimaju na službenoj internet stranici Karlovačke županije www.kazup.hr .

            Obrazac za prijavu mora biti ispunjen, potpisan i ovjeren uz prateće priloge sukladno Uputama za prijavitelje koje su dostupne na službenoj internet stranici Karlovačke županije www.kazup.hr .

 

 1. 6. NAČIN PRIJAVE

            Prijave se mogu dostaviti na dva načina:

 1. poštom preporučeno na adresu:

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Ured župana

"Prijava na Javni poziv za sufinanciranje projekata iz Razvojnog fonda Karlovačke županije"

 1. Vraniczanya 2/II

47 000 Karlovac

 1. osobnom dostavom u Pisarnicu Karlovačke županije na adresi:
 1. Vraniczanya 6

47 000 Karlovac

           

 1. 7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni poziv traje od trenutka objave do 17. kolovoza 2018. godine.

Nepotpune prijave i prijave zaprimljene izvan roka za prijavu neće se razmatrati.

Odluke o odabiru donosit će se sukladno dinamici pristiglih prijava za vrijeme trajanja Javnog poziva temeljem ocjene Povjerenstva za odabir.

 

 1. 8. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Sve obavijesti i promjene vezane uz Javni poziv bit će objavljene na službenoj internet stranici Karlovačke županije.

 

JAVNI POZIV

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRASCI UZ JAVNI POZIV

 

JAVNA USTANOVA REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
J. HAULIKA 14
KARLOVAC
OIB 51670715831
MBS 081148977

 

 

URBROJ: 5/18
Karlovac, 18. lipanj 2018. godine

 

Na temelju članaka 38., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 21. i 22. Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Upravno vijeće Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

 

1. Ravnatelj/ica Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije imenuje se na vrijeme od 4 (četiri) godine, a ista osoba po isteku mandata može biti ponovno imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.

2. Temeljem članka 23. Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno ranijim propisima ekonomske, tehničke, biotehnološke, pravne ili druge odgovarajuće struke, najmanje 10 godina radnog iskustva, od čega najmanje 5 godina na rukovodećim poslovima.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Uz pismenu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
• dokaz o stručnoj spremi,
• potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu,
• preslika osobne iskaznice ili domovnice
• uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog Suda (ne starije od 6 mjeseci)
• životopis

3. Navedena natječajna dokumentacija dostavlja se obavezno u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja – NE OTVARATI“ u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja. Kao početni dan roka uzima se prvi sljedeći dan od objave natječaja u Službenom listu Republike Hrvatske – „Narodnim novinama“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati u daljnjem postupku izbora. Osobe koje dostave nepotpunu ili nepravovremenu prijavu na natječaj, ne smatraju se kandidatima za ravnatelja/ravnateljicu.

 

Svi pristupnici koji su podnijeli prijave, bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj.

 

Prijave s dokumentacijom predaju se preporučenom poštom, na adresu: Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, J. Haulika 14, 47000 Karlovac.

 

Upravno vijeće Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije zadržava pravo ne izvršiti izbor ravnatelja/ravnateljice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

Upravno vijeće Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

 

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8252176.html

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

 

 

KLASA: 112-02/18-01/10

URBROJ: 2133/01-01-03/05-18-06

Karlovac, 27. lipnja 2018.

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

Nakon provedenog postupka oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu župana Karlovačke županije, 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova izabran je Bruno Bajac, mag. iur.

                                                                      

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

                                                                                 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA: 112-02/18-01/10
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-03
Karlovac, 18. lipnja 2018.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 5. do 13. lipnja 2018. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se

u utorak, 26. lipnja 2018. godine u 8,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac,

Vraniczanyeva broj 2/I, Ured predsjednika Županijske skupštine.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT