Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/18-01/19

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-02

Karlovac, 9. studeni 2018.

 

            Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 9. studenog 2018. godine u Narodnim novinama broj 99 za:

 

Radno mjesto - Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/18-01/18

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-02

Karlovac, 9. studeni 2018.

 

             Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), privremeni pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 9. studenog 2018. godine u Narodnim novinama broj 99 za:

 

prijam u službu

 

- u Ured župana Karlovačke županije

 1. Viši stručni suradnik za pravna pitanja 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

 

- u Ured župana Karlovačke županije, Odsjek za opće poslove, protokol i odnose s javnošću

 1. Viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika – 2 izvršitelja/izvršiteljice na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,¸
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

 

- u Ured župana Karlovačke županije, Odsjek za javnu nabavu i tehničke poslove

 1. Savjetnik za gradnju i održavanje 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/18-01/17
URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-02
Karlovac, 9. studeni 2018.

 

Na temelju članka 53.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članaka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), župan Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 9. studenog 2018. godine u Narodnim novinama broj 99 za:

 

Radno mjesto:

- pročelnik Ureda župana
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:
• magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
• položen državni stručni ispit
• poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

 

 

KLASA: 112-02/18-01/14

URBROJ: 2133/01-01-03/05-18-06

 

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

Nakon provedenog postupka oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću u Uredu župana Karlovačke županije, 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi povećanog opsega poslova izabrana je Ivana Mateša, magistra kulturologije.

                                                                      

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

                                                                                 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA: 112-02/18-01/10

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-03

Karlovac, 3. listopada 2018.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 24. rujna do 2. listopada 2018. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se

u utorak, 9. listopada 2018. godine u 8,00 sati

u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/I,

Ured predsjednika Županijske skupštine.

 

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT