Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

KLASA: 112-02/17-01/13

URBROJ: 2133/1-01-03/03-17-11

Karlovac, 8. rujna 2017.

 

        Župan Karlovačke županije raspisao je javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela Karlovačke županije objavljen 2. kolovoza 2017. godine u Narodnim novinama br. 76. za slijedeća radna mjesta:

 

 1. 1. Ured župana - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 1. 2..Upravni odjel za školstvo - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 1. 3. Upravni odjel za gospodarstvo - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 1. 4. Upravni odjel za zdravstvo - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 1. 5. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 1. 6. Služba za unutarnju reviziju - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

       

        Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama.

        Testiranje i intervju kandidata provedeno je 21. i 22. kolovoza 2017. godine s početkom u 8.00 sati u prostorijama Karlovačke županije.

        Sukladno članku 23. ZSN-a  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je županu Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

        Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na javni natječaj Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata za imenovanje pročelnika, izabrani su:

 

 1. 1. Ured Župana – Ivan Uđbinac, struč.spec.oec., iz Karlovca
 2. 2. Upravni odjel za školstvo – mr.sc. Marija Medić, iz Duga Rese
 3. 3. Upravni odjel za gospodarstvo – Željko Fanjak, mag.oec., iz Karlovca
 4. 4. Upravni odjel za zdravstvo – Predrag Korać, dipl.soc.radnik i univ.spec.oec., iz Karlovca
 5. 5. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš – Marina Jarnjević, mag.iur., iz Karlovca
 6. 6. Služba za unutarnju reviziju – Marija Brazdičić, univ.spec.oec., iz Karlovca

    

        KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
 
KLASA: 112-02/17-01/13
URBROJ: 2133/1-08/03-17-09
Karlovac, 14. kolovoza 2017.
 
 
        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje
 
 
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za imenovanje pročelnika upravnih tijela Karlovačke županije objavljenog u Narodnim Novinama br. 76 od 2. kolovoza 2017.godine
 
 
        Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/II, u sali za sastanke prema slijedećem rasporedu:
 
 
Ponedjeljak 21. kolovoza 2017. godine
 
JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU u 8.00 h
 
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO u 9.30 h
 
UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO  u 11.00 h
 
 
Utorak 22. kolovoza 2017. godine
 
URED ŽUPANA u 8.00 h
 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO u 9.30 h
 
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ u 11.00 h
 
 
        Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj. 
        Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
        Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.. 
        Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja
 

 

 

 
JAVNI NATJEČAJ
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
KLASA: 112-02/17-01/13
URBROJ: 2133/1-08/03-17-03
Karlovac,  2.kolovoza 2017.
 
 
        Na temelju članka 53.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članaka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), župan Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 2. kolovoza 2017. godine u Narodnim novinama broj 76  za:
 
 
Radno mjesto pročelnika
 
 
1. Ureda župana
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
• magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
• položen državni stručni ispit
• poznavanje rada na PC-u
 
 
 
2. Upravnog odjela za školstvo
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti: 
• magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
• položen državni stručni ispit,
• poznavanje rada na PC-u
 
 
 
3. Upravnog odjela za gospodarstvo
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
• magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
• položen državni stručni ispit,
• poznavanje rada na PC-u
 
 
 
4. Upravnog odjela za zdravstvo
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti: 
• magistar struke ili stručni specijalist socijalne struke,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
• položen državni stručni ispit,
• poznavanje rada na PC-u
 
 
 
5. Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti: 
• magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
• položen državni stručni ispit,
• poznavanje rada na PC-u
 
 
 
6. Službe za unutarnju reviziju
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Stručni uvjeti: 
• magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci od toga 3 godine na poslovima revizije,
• položen državni stručni ispit,
• stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru,
• poznavanje rada na PC-u
 
 

 

 

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu oglasa
 
 
KLASA: 112-02/17-01/11
URBROJ: 2133/1-08/03-17-03
Karlovac, 14. srpnja 2017.
 
 
        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje
 
 
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 4 srpnja 2017.godine
 
 
       Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u petak 21. srpnja 2017. godine u 8,30 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I, soba 15..
 
        Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas. 
        Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.
        Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. 
        Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
   
Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 
O G L A S
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
KLASA: 112-02/17-01/11
URBROJ: 2133/1-08/03-17-01
 
 
        Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 4. srpnja 2017. godine za:
 
        1. Radno mjesto – Voditelj/ica projekta - kaŽU zdravlje u okviru javnog poziva „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganje u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ – KK 08.1.1.02.
 
        –  1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (obavljanje privremenih poslova)  
 
        Stručni uvjeti:
        -   VSS, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke ili projektnog menadžmenta
        -   minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
        -    položen državni stručni ispit
        -   napredno poznavanje rada na računalu (MS Office, PowerPoint, Excell)
 
 
        2. Radno mjesto – Asistent/ica na projektu - kaŽU zdravlje u okviru javnog poziva „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganje u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ - KK 08.1.1.02.
 
 
       –  1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (obavljanje privremenih poslova)  
 
        Stručni uvjeti:
        -     VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili društvene struke
        -     minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
        -     položen državni stručni ispit
        -     napredno poznavanje rada na računalu (MS Office, PowerPoint, Excell)
 
 
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu oglasa
 
 
KLASA: 112-02/17-01/09
URBROJ: 2133/1-08/03-17-03
 
 
        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje
 
 
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu
objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 8. svibnja 2017. godine
 
 
        Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u utorak 23. svibnja 2017. godine u 8,30 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/II.
 
        Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas. 
        Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.
        Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. 
        Ovaj poziv objavit će se i na oglasnoj ploči Karlovačke županije. 
 
 
 
 
Povjerenstvo za provedbu oglasa

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT