Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18), Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Karlovačke županije za 2018. godinu (KLASA: 112-02/18-01/11, URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01 od 30. svibnja 2018. godine) i Odluke o izmjeni Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Karlovačke županije za 2018. godinu (KLASA: 112-02/18-01/11, URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-02 od 3. lipnja 2018. godine) župan Karlovačke županije raspisuje

 

J A V N I   P O Z I V

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Karlovačke županije

 

 

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:

 

 1. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
 • Viši referent za analitičko-planske poslove i decentralizaciju, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke

Planira se primiti: 1 izvršitelj - sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke (VŠS)

 

 1. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO
 • Viši stručni suradnik za zdravstvo, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke

Planira se primiti: 1 izvršitelj - magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke (VSS)

 

 1. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ
 • Viši stručni suradnik za zaštitu prirode i okoliša, magistar struke ili stručni specijalist ekološke, poljoprivredne, prometne ili tehničke struke

Planira se primiti: 1 izvršitelj - magistar struke ili stručni specijalist ekološke, poljoprivredne, prometne ili tehničke struke (VSS).

 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjet iz članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12 i 16/17) te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18).

 

U prijavi po ovom Pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke i radno mjesto za koje podnose prijavu, te priložiti sljedeće:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku svjedodžbe/diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku uvjerenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci

 

Prilozi mogu biti u originalu ili preslici koje ne moraju biti ovjereni, ali su kandidati koji uđu u uži izbor dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Kandidati koji podnose prijavu na više radnih mjesta, trebaju u prijavi navesti za koja radna mjesta se prijavljuju i nisu obvezni priložiti višestruke priloge.

      

Izrazi koji se koriste u ovom Pozivu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

    

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku osam (8) dana od dana njegove objave na adresu: Karlovačka županija, A. Vraniczanya br. 2, Karlovac, s naznakom "Stručno osposobljavanje".

 

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

          

Javni poziv objavljen je kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

ŽUPAN

Damir Jelić, prof.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT