Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

 

 

KLASA: 112-02/18-01/11

URBROJ: 2133/1-01-03/05-18-05

Karlovac, 8. kolovoza 2018.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva upućuje

 

POZIV ZA INTERVJU KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Karlovačke županije objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac od 31. srpnja 2018. godine

 

Intervju kandidata održat će se:


u utorak, 14. kolovoza 2018. godine u 8,00 sati

u Karlovačkoj županiji, Odsjeku za pravne i opće poslove Ureda župana,

Karlovac, Vraniczanyeva broj 2/I.

 

Intervju se provodi nakon provedenog Javnog poziva i utvrđene liste kandidata prijavljenih na poziv.

Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete poziva.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na poziv.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT