Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na području Karlovačke županije posluje 3.936 poduzetnika i to:

 •   trgovačkih društava 1.414 ili 35,9%
 •   obrta 2.522 ili 64,1%


Promatrano po veličini prevladavaju mali poduzetnici koji čine 97,9% ukupnog broja poduzetnika. Udjel srednjih poduzetnika iznosi 1,7%, a velikih svega 0,4% ukupnog broja poduzetnika.

 

Žitarice
Poduzetnici ukupno zapošljavaju 22.167 radnika. Pretežiti dio ili 66% zaposleno je u trgovačkim društvima, a preostalih 34% u obrtu. Pri tome trgovačka društva u prosjeku zapošljavaju 10,3 radnika, a obrti 3 radnika.

Najveća koncentracija poduzetnika, zaposlenosti i gospodarske aktivnosti ostvaruju se u gradskim središtima Županije. Navedeno ilustriraju slijedeći podaci:

Gradovi

Udjeli u %

Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

Ukupni prihod

Dobit

Karlovac

51,6

64,2

72,0

76,3

Duga Resa

10,8

9,1

5,2

4,8

Ogulin

10,4

11,5

11,9

8,7

Ozalj

6,4

4,0

4,2

4,2

Slunj

2,9

2,2

1,5

0,9

Ukupno gradovi

82,1

91,0

94,8

94,9


Osim u gradovima značajnije gospodarske aktivnosti ostvaruju se u općinama Žakanje, Vojnić, Draganić, Josipdol, Kamanje i Bosiljevo, a utjecaj ostalih je simboličan.


Pozicija gospodarstva Karlovačke županije unutar Republike Hrvatske


U gospodarstvu Karlovačke županije ostvaruje se:

 •   2,4% bruto domaćeg proizvoda Republike Hrvatske, 1,6% ukupnih prihoda,
 •   1,8% dobiti,
 •   0,9% ukupnih gubitaka,
 •   2% ukupnog broja poduzetnika,
 •   2% ukupnog broja zaposlenih
 •   2% ukupnog izvoza
 •   1% ukupnog uvoza

 

 

Pozicija gospodarstva Karlovačke županije u korelaciji s ostalim Županijama

 

 •   prema broju poduzetnika i visini ostvarenog ukupnog Karlovačka županija nalazi se na 11. mjestu u Republici Hrvatskoj,
 •   prema broju zaposlenih nalazi se na 12. mjestu,
 •   prema ostvarenoj dobiti na 9. mjestu,
 •   prema ostvarenim gubicima na 17. mjestu.

 

Najznačajnije gospodarske grane na području Županije su prerađivačka industrija, trgovina i građevinarstvo, a unutar industrije proizvodnja hrane i pića, proizvodnja metala te opreme strojeva, proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa, tekstilna i drvna industrija. Navedeno ilustriraju podaci u slijedećem tabličnom prikazu:

 

Skupine djelatnosti

Udjel u %

Broj poduzetnika

Broj zaposlenih

Ukupni prihod

Dobit

1.

Prerađivačka industrija

21,3

51,5

46,8

47,8

 

- proizvodnja hrane i pića

2,9

10,0

17,2

25,7

- proizvodnja metala i proizvoda od    metala

4,3

11,2

6,7

8,1

- proizvodnja proizvoda od gume i plastike

1,1

3,1

5,0

4,1

- proizvodnja tekstila i tekstilnih   proizvoda

2,2

11,1

4,1

2,9

- proizvodnja ostalih nemetalnih
mineralnih sirovina

1,2

2,2

3,4

0,5

- proizvodnja strojeva i uređaja

1,3

4,9

2,9

1,7

- proizvodnja drva i proizvoda od drva

2,5

3,0

1,7

0,8

2.

Trgovina

37,7

16,4

25,9

17,8

3.

Građevinarstvo

7,5

10,1

12,4

13,8

UKUPNO 1 do 3

66,5

78,0

85,1

79,4

OSTALI

33,5

22,0

14,9

20,6

 

Prerađivačka industrija, građevinarstvo i trgovina ostvaruju 85,1% ukupnih prihoda, te 79,4% dobiti gospodarstva Karlovačke županije, zajedno zapošljavaju 78% ukupnog broja zaposlenih, a sve te rezultate ostvaruje 66,5% ukupnog broja poduzetnika.

Poradi bolje ilustracije gospodarske slike Karlovčke županije ukazujemo na dio lepeze šarolike ponude roba i usluga koje proizvode i pružaju  gospodarski subjekti na području naše županije. Najprepoznatljivija potpodručja djelatnosti i tvrtke s potvrđenom kvalitetom roba i usluga su:

 •   Proizvodnja hrane i pića - Karlovačka pivovara d.d.,Karlovačka mljekara d.d., PPK–Karlovačka mesna industrija d.d., Žitoproizvod d.d.,Vuljanić d.o.o., Mad, , , ig, d.o.o
 •   Proizvodnja strojeva i uređaja - Alstom Hrvatska d.o.o., Adriadieseld.d., TTK – Tvornica turb, ina , d.o.o., Croatia Pumpe Nova d.o.o., Tvornica plinskih turbina d.o.o., Tu,, rboteh d.o.o., TKL d.o.o., Uniweldstrojevi d.o.o.
 •   Proizvodnja metala i proizvoda od metala -  Hs-produkt d.o.o. – proizvodnja pištolja i usluge strojne obrade, Kordun grupa, Že- če novi d.o.o,  IM- metal d.o.o., AB montaža d.o.o., Kontal d.o.o., Ljevaonica Duga Resa d.o.o., Beti d.o.o.
 •   Proizvodnja tekstila i tekstilnoh proizvoda – LolaRibar d.d., Kelteks d.o.o., Pamučna industrija Duga Resa d.d., Maier textil d.o.o.,  Štahan d.o.o.,  Iva d.o.o., Beti d.o.o.
 •   Proizvodnja proizvoda od gume i plastike – Aquaestil d.o.o., IV-er-kvc d.o.o., Ilsad d.o.o., Kaplast d.o.o.,  Kaplast-eko d.o.o.,  Pipe-life-Hrvatska d.o.o.
 •   Proizvodnja proizvoda od kože – Mr. Joseph d.o.o.
 •   Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda – Kemijsko građevinska industrija d.o.o.,  Nova chem d.o.o., Linde plin d.o.o.
 •   Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih sirovina – Wienerberger Ilovac d.o.o.,  IGM d.o.o. Tounj


Proriteti gospodarskog razvoja temelje se na postojećim resursima,izvanrednom prometnom položaju i prirodnim prednostima, a koji su još uvijek nedovoljno iskorišteni. Neiskorišteni potencijali postoje u nedovoljnoj povezanosti poljoprivredne proizvodnje, šumskog bogatstva i prerađivačke industrije. Resurse treba koristiti za više stupnjeve prerade, te uvesti nove proizvode i usluge. Obzirom na tradiciju i kvalificirani kadar, te lokacijsku prednost Županije, potrebito ja dalje razvijati  metaloprerađivačku i tekstilnu industriju, a naročito putem marketinga, obuke i uvođenjem novih proizvoda poboljšati poslovno povezivanje poduzetnika, posebice malih sa velikima. 

<table cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td rowspan="2" width="39"></td>
    <td rowspan="2" width="279"><p align="center">Skupine djelatnosti</p></td>
    <td colspan="4" width="294"><p align="center">Udjel u %</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="96"><p align="center">Broj poduzetnika</p></td>
    <td width="85"><p align="center">Broj zaposlenih</p></td>
    <td width="61"><p align="center">Ukupni prihod</p></td>
    <td width="53"><p align="center">Dobit</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="39"><p><strong>1.</strong></p></td>
    <td valign="top" width="279"><p><strong>Prerađivačka industrija</strong></p></td>
    <td width="96"><p align="center"><strong>21,3</strong></p></td>
    <td width="85"><p align="center"><strong>51,5</strong></p></td>
    <td width="61"><p align="center"><strong>46,8</strong></p></td>
    <td width="53"><p align="center"><strong>47,8</strong></p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="7" valign="top" width="39"><p>&nbsp;</p></td>
    <td valign="top" width="279"><p>- proizvodnja hrane i pića</p></td>
    <td width="96"><p align="center">2,9</p></td>
    <td width="85"><p align="center">10,0</p></td>
    <td width="61"><p align="center">17,2</p></td>
    <td width="53"><p align="center">25,7</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="279"><p>- proizvodnja metala i proizvoda od &nbsp;&nbsp;&nbsp;metala</p></td>
    <td width="96"><p align="center">4,3</p></td>
    <td width="85"><p align="center">11,2</p></td>
    <td width="61"><p align="center">6,7</p></td>
    <td width="53"><p align="center">8,1</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="279"><p>- proizvodnja proizvoda od gume i plastike</p></td>
    <td width="96"><p align="center">1,1</p></td>
    <td width="85"><p align="center">3,1</p></td>
    <td width="61"><p align="center">5,0</p></td>
    <td width="53"><p align="center">4,1</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="279"><p>- proizvodnja tekstila i tekstilnih &nbsp;&nbsp;proizvoda</p></td>
    <td width="96"><p align="center">2,2</p></td>
    <td width="85"><p align="center">11,1</p></td>
    <td width="61"><p align="center">4,1</p></td>
    <td width="53"><p align="center">2,9</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="279"><p>- proizvodnja ostalih nemetalnih <br />
      mineralnih sirovina</p></td>
    <td width="96"><p align="center">1,2</p></td>
    <td width="85"><p align="center">2,2</p></td>
    <td width="61"><p align="center">3,4</p></td>
    <td width="53"><p align="center">0,5</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="279"><p>- proizvodnja strojeva i uređaja</p></td>
    <td width="96"><p align="center">1,3</p></td>
    <td width="85"><p align="center">4,9</p></td>
    <td width="61"><p align="center">2,9</p></td>
    <td width="53"><p align="center">1,7</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="279"><p>- proizvodnja drva i proizvoda od drva</p></td>
    <td width="96"><p align="center">2,5</p></td>
    <td width="85"><p align="center">3,0</p></td>
    <td width="61"><p align="center">1,7</p></td>
    <td width="53"><p align="center">0,8</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="39"><p><strong>2.</strong></p></td>
    <td valign="top" width="279"><p><strong>Trgovina</strong></p></td>
    <td width="96"><p align="center"><strong>37,7</strong></p></td>
    <td width="85"><p align="center"><strong>16,4</strong></p></td>
    <td width="61"><p align="center"><strong>25,9</strong></p></td>
    <td width="53"><p align="center"><strong>17,8</strong></p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top" width="39"><p><strong>3.</strong></p></td>
    <td valign="top" width="279"><p><strong>Građevinarstvo</strong></p></td>
    <td width="96"><p align="center"><strong>7,5</strong></p></td>
    <td width="85"><p align="center"><strong>10,1</strong></p></td>
    <td width="61"><p align="center"><strong>12,4</strong></p></td>
    <td width="53"><p align="center"><strong>13,8</strong></p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" valign="top" width="318"><p align="center"><strong>UKUPNO 1 do 3</strong></p></td>
    <td width="96"><p align="center"><strong>66,5</strong></p></td>
    <td width="85"><p align="center"><strong>78,0</strong></p></td>
    <td width="61"><p align="center"><strong>85,1</strong></p></td>
    <td width="53"><p align="center"><strong>79,4</strong></p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" valign="top" width="318"><p align="center"><strong>OSTALI</strong></p></td>
    <td width="96"><p align="center"><strong>33,5</strong></p></td>
    <td width="85"><p align="center"><strong>22,0</strong></p></td>
    <td width="61"><p align="center"><strong>14,9</strong></p></td>
    <td width="53"><p align="center"><strong>20,6</strong></p></td>
  </tr>
</table>

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT