Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

20191121 110640

Prezentacija i obilazak radova na gradnji vodovoda Bukovlje u općini Generalski Stol održana je danas ( četvrtak, 21. studenog) u organizaciji Komunalnog poduzeća Duga Resa. Započela je gradnja vodovoda kojeg mještani Gornjeg i Donjeg Bukovlja dugo očekuju. Radove zajednički financiraju Hrvatske vode i jedinica lokalne samouprave i to Hrvatske vode 80% te Općina Generalski Stol 20%. Ukupna cijena investicije iznosi 5 milijuna kuna, a rok za završetak radova je tri godine. Nova vodovodna mreža, duga 9 kilometara, opskrbljivat će 140 domaćinstava s oko 350 članova, a potom se planira i daljnje širenje mreže na okolna naselja prema općini Barilović. Ovaj je projekt jedan od projekata iz županijskog programa "407 za 047" te će njegovim završetkom biti riješen jedan od gorućih problema mještana ovog kraja. Uz predstavnike Hrvatskih voda, Grada Duge Rese, Općine Generalski Stol i tvrtke Komunalno poduzeće Duga Resa, kao i izvoditelja radova tvrtke Georad, prezentaciji i obilasku radova nazočile su u ime Karlovačke županije privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Renata Marinković i njena suradnica Branka Šeketa.

izrezak copy copy

463509924 263539

Zamjenica župana Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Željko Fanjak sudjeluju u Opatiji na međunarodnoj zananstvenoj konferenciji o provedbi LEADER-CLLD metodologije ruralnog razvoja u zemljama jugoistočne Europe. Konferencija se održava od 20. do 22. studenog u Centru Gervais u Opatiji, Na konferenciji će se uz plenarne skupove održava i niz stručnih radionica i susreta, a u programu su planirani i studijski izleti po okolici.  Uz zamjenicu župana Martinu Furdek Hajdin i pročelnika Željka Fanjka na konferenciji sudjeluju i predstavnici gradova i općina iz Karlovačke županije te članovi LAG-a Vallis Colapis.

 

dsc 0057 008

U Uredu Župana Karlovačke županije održan je u utorak, 19. studenog, studijski posjet delegacije iz Turske unutar projekta „Participatory River Basin Management Project: Water Matters Project“. Goste su u ime Karlovačke županije pozdravile zamjenica Župana Martina Furdek Hajdin te pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije Marina Jarnjević. Tema studijskog posjeta je primjer dobre prakse informiranja javnosti u postupcima vezanim za zaštitu okoliša i prirode te sudjelovanje javnosti u postupcima vezanim za okoliš i prirodu. Na svom putu ka članstvu u Europsku uniju, što zahtijeva prilagodbu zakonskih akata i postupaka, delegacija iz Turske te Zelena akcija, pod vodstvom Željke Leljak Gracin, su prepoznali Karlovačku županiju kao primjer dobre prakse suradnje javnosti i regionalne samouprave.

Pod vodstvom pročelnice Marine Jarnjević, uz stručnu pomoć predstavnica Grada Karlovca, Javne ustanove Natura vive te Hrvatskih voda, na sastanku su pružene smjernice delegaciji te predstavljeni zakonski primjeri sudjelovanja javnosti, primjeri iz prakse te razni savjeti i mogućnosti s kojima se svi prisutni dionici susreću u svakodnevnom radu.

 

 potpis ugovora tp copy

U Zagrebu  je u srijedu, 20. studenog, u prostoru tvrtke Maxicon, potpisan Ugovor  o uslugama tehničke pomoći i upravljanja projektom „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“.
Potpisivanju ugovora prethodio je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti.  U navedenom postupku javne nabave, odabrana je kao ekonomski najpovoljnija ponuda Zajednice ponuditelja Exstructa d.o.o., Zagreb i MAXICON d.o.o., Zagreb,.
Ugovor su potpisali u ime Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. direktorica Marija Tufeković, u ime tvrtke  Extructa d.o.o. direktor Siniša Radaković te u ime tvrtke  MAXICON d.o.o. direktor Ivan Barbić.
Ugovorena vrijednost je 4.200.000,00 kuna (bez PDV).
Ova aktivnost predstavlja prihvatljivi trošak Projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“ te će biti sufinancirana u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova, koji je ranije ove godine potpisan s Ministarstvom zaštite okoliša i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT