Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

KLASA: 112-02/19-01/27

URBROJ: 2133/1-01/04-19-01

Karlovac, 11. studenog 2019.

 

            Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Karlovačke županije za 2019. godinu (KLASA:112-02/19-01/26 URBROJ: 2133/1-01/04-19-01 od 5. studenog 2019. godine) župan Karlovačke županije raspisuje

 

J A V N I P O Z I V

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Karlovačke županije

 

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:

 

  1. URED ŽUPANA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
  • Viši stručni suradnik - poslovni asistent dužnosnika, magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke

Planira se primiti: 1 izvršitelj - magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke (VSS)

 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjet iz članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12, 16/17 i 118/18) te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18).

 

U prijavi po ovom Pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke i radno mjesto za koje podnose prijavu, te priložiti sljedeće:

  • životopis
  • presliku osobne iskaznice
  • presliku svjedodžbe/diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

 

Prilozi mogu biti u originalu ili preslici koje ne moraju biti ovjereni, ali su kandidati koji uđu u uži izbor dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Izrazi koji se koriste u ovom Pozivu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

    

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku osam (8) dana od dana njegove objave na adresu: Karlovačka županija, A. Vraniczanya br. 4, Karlovac, s naznakom "Stručno osposobljavanje".

 

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

          

Javni poziv objavljen je kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

                                                                      ŽUPAN

 

                                                                  Damir Jelić

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT