Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

KLASA: 021-04/19-01/50
URBROJ: 2133/1-01/01-19-01
Karlovac, 29. ožujka 2019.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

15. sjednicu Županijske skupštine za ponedjeljak, 15. travnja 2019. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca,

Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

 

Vijećnička pitanja i prijedlozi

odgovori na vijećnička pitanja

1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Županijske skupštine

 1. 2. Izvješće o radu župana Karlovačke županije za II polugodište 2018. godine
 2. 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu
 3.      IZVJEŠTAJ, PRILOZI
 4. 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih
 5.     sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2018. godinu
 6. 5. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije
 7.         za 2019. godinu  ODLUKA
 8.     b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
 9.         Karlovačke županije za 2019. godinu
 10. 6. a) Izvješće o radu Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke
 11.         županije za 2018. godinu
 12.     b) Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Karlovačke županije
 13.         za 2018. godinu
 14. 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na godišnji Izvještaj o izvršenju
 15.     Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu
 16. 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog
 17.     plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu.
 18. 9. Prijedlog Odluke o izdavanju bjanko zadužnica kao sredstvo osiguranja
 19.     naplate poreznog duga Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke
 20.     županije Kodos d.o.o.
 21. 10. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području
 22.       Karlovačke županije u 2018. godini
 23. 11. Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2018. godinu
 24. 12. a) Izvješće o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne
 25.           Hrvatske za 2018. godinu
 26.       b) Financijsko izvješće Regionalne energetske agencije
 27.           Sjeverozapadne Hrvatske za 2018. godinu
 28. 13. Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke
 29.       županije u 2018. godini
 30. 14. Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenicima i
 31.       studentima za školsku/akademsku godinu 2018./19.
 32. 15. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije
 33.       roditelja učenika Glazbene škole Karlovac za školsku godinu 2019./2020.
 34. 16. Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Ustanove za zdravstvenu njegu
 35.       u kući Karlovac
 36. 17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima te
 37.       načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac
 38.       u 2019. godini
 39. 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
 40.       Prve osnovne škole Ogulin

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

 

KLASA: 021-04/19-01/26
URBROJ: 2133/1-01/01-19-01
Karlovac, 12. veljače 2019.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

14. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 27. veljače 2019. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca,

Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Županijske skupštine
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Analizu stanja i strategiju razvoja

    turizma Karlovačke županije do 2025. godine

3. Prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje dionica trgovačkog društva

    Vodoprivreda Karlovac d.d.
4. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za prodaju dionica

    trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d.
5. Prijedlog Odluke o isplati namjenskih sredstava Proračuna Karlovačke županije za

    2019. godinu Općini Saborsko
6. Prijedlog Odluke o provođenju Projekta rekonstrukcije tavanskog prostora u

    poslovni prostor i rekonstrukcije dizala i garaže u dvorištu zgrade sjedišta

    Karlovačke županije
7. Izvješće o radu Savjeta mladih Karlovačke županije za 2018. godinu
8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge statuta osnovnih

    škola, srednjih škola i učeničkih domova kojima je Karlovačka županija osnivač
9. Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području

    Karlovačke županije u 2018. godini
10. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih

      funkcija u zdravstvu u 2019. godini
11. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i

      nemoćne osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2019. godini
12. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja centara za socijalnu

      skrb u Karlovačkoj županiji u 2019. godini
13. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova ogrijeva

      korisnicima koji se griju na drva za 2019. godinu
14. Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske

      agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
      a) Program rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2019. godinu
      b) Plan prihoda i rashoda Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za

          2019. godinu

15. Prijedlog Odluke o usvajanju potpunog teksta Odluke o osnivanju Javne ustanove

      Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
16. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju radne skupine za izradu Procjene

      ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za

      područje „Slovinja“

17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova:
    a) Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu
    b) Odbora za Proračun i financije
    c) Odbora za turizam
    d) Odbora za zaštitu ljudskih prava

 

- odgovori na vijećnička pitanja

 

- DOPUNA MATERIJALA ZA 14. SJEDNICU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

 

KLASA: 021-04/18-01/200
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 26. studenog 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

13. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 13. prosinca 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d:

 

- Vijećnička pitanja i prijedlozi

- odgovori na vijećnička pitanja

1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu
3. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 2019. godini
7. Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2019. godini
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda d.d.
11. Prijedlog Odluke o davanju kotlovnice na korištenje i upravljanje Srednjoj školi Duga Resa
12. Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije u školskog godini 2017./2018.

13. a) Program javnih potreba u školstvu Karlovačke županije iznad minimalnog zakonskog standarda u 2019. godini
      b) Program javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2019. godini
      c) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2019. godini
      d) Program javnih potreba u sportu Karlovačke županije u 2019. godini
14. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2019. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
15. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2019. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
16. Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove za 2019. godinu kojima je Karlovačka županija osnivač
17. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima za 2019. godinu kojima je Karlovačka županija osnivač
18. Davanje suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Mreže hitne medicine na području Karlovačke županije koju je predložio Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac za provedbu projekta „Energetska obnova zgrade Ambulante Banija na adresi Gaje Petrovića 2, Karlovac“
20. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2018. godinu
21. Godišnja analiza stanja za 2018. godinu i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
22. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2019. godinu
23. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Karlovačkoj županiji
24. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Karlovačke županije za 2018. godinu
25. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2018. godinu
26. Prijedlog Programa rada Županijske skupštine za 2019. godinu

 

DOPUNA MATERIJALA

 

NAPOMENA:
Zbog opsežnog dnevnog reda, 13. sjednica Županijske skupštine planira se u trajanju od 2 dana. Nastavak sjednice po usvojenom dnevnom redu je u petak, 14. prosinca 2018. godine u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
Nakon završetka radnog dijela sjednice, u 12.00 sati, nazočnim vijećnicima i gostima bit će prezentirano Izvješće o stanju sigurnosti na području Karlovačke županije. Izvješće će biti podneseno od strane Ravnateljstva policije MUP-a RH.

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

 

 

KLASA: 021-04/18-01/181
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 10. listopada 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

12. sjednicu Županijske skupštine za petak, 26. listopada 2018. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u

prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d:


-   Vijećnička pitanja i prijedlozi

     - pisani odgovori na vijećnička pitanja

 

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije

        za 2018. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna

         Karlovačke županije za 2018. godinu  
3. Izvješće o broju učenika u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim

    domovima na području Karlovačke županije u školskoj godini 2018./19.
4. Program rada Savjeta mladih Karlovačke županije za 2019. godinu
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije

    roditelja/skrbnika učenika Srednje škole Duga Rese upisanih u 2. i 4. razred

    programa grafički dizajner za školsku godinu 2018./2019.
6. Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Ogulin
7. Davanje suglasnosti na Izmjene i dopune plana prihoda i rashoda Regionalne

    energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2018. godinu
8. Dugoročni program izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije fonda zgrada Karlovačke

    županije
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Doma za starije i

    nemoćne osobe „Sv. Antun“ od 3.10.2018. godine na povećanje cijena usluga
10. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Karlovačke županije  

 

 

 DOPUNA MATERIJALA ZA 12. SJEDNICU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

KLASA: 021-04/18-01/155
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 6. rujna 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

11. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 26. rujna 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u

prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


   -   WebGIS sustav za upravljanje i održavanje prometne infrastrukture.
       (prezentacija Županijske uprave za ceste)
   -   Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.   Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Županijske skupštine
2.   Izvješće o radu župana od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine  
3.   Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje

      siječanj-lipanj 2018. godine
4.   a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za

          2018. godinu
      b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna

           Karlovačke županije za 2018. godinu  
5.   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i

      namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije
6.   Izvješće Povjerenstva za prodaju dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda

      Karlovac d.d. o postupku prodaje dionica trgovačkog društva Vodoprivreda

      Karlovac d.d.
7.   Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju dionica trgovačkog društva Ceste 

      Karlovac d.d.
8.   Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju poslovnog udjela trgovačkog

      društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
9.   Program zaštite okoliša Karlovačke županije 2018. – 2022. godine
10.   Nacrt Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje

        od 2018. do 2020.g.
11.   Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju

       Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu   
12.   Izvješće o radu Poduzetničke zone ˝Korana˝ d.o.o. za 2017. godinu
13.   Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u

        2017. godini
14.   a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimir Nazor,

            Duga Resa za realizaciju kreditnog zaduženja – korištenje okvirnog kredita

            po transakcijskom računu vezano uz provedbu kapitalnog projekta K100015A

            Energetska obnova OŠ Vladimir Nazor
        b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Barilović, Barilovć

            za realizaciju kreditnog zaduženja – korištenje okvirnog kredita po

            transakcijskom računu vezano uz provedbu projekta K100015A

            Energetska obnova PŠ Belaj
        c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivana Brlić Mažuranić,

            Ogulin za realizaciju kreditnog zaduženja – korištenje okvirnog kredita po

            transakcijskom računu vezano uz provedbu projekta K100015A Energetska

            obnova PŠ Kučinići
15.   Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o davanju suglasnosti OŠ Josipdol za

        osnivanje prava građenja u korist Općine Josipdol
16.   Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne

        škole Josipdol
17.   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje

        zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

 

KLASA: 021-04/18-01/123

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01

Karlovac, 21. lipnja 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 1. sjednicu Županijske skupštine za petak, 6. srpnja 2018. godine, s početkom rada u
 2. 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

           

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 

- Izvješće PU karlovačke o stanju javne sigurnosti na području Karlovačke županije

- Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Županijske skupštine
 2. 2. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske
 3.     skupštine Karlovačke županije
 4. 3. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije
 5.         za 2018. godinu
 6.     b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
 7.         Karlovačke županije za 2018. godinu
 8. 4. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za dionice Ceste Karlovac d.d.
 9.     b) Prijedlog Programa prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za
 10.         kupnju dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.
 11.     c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za
 12.         kupnju dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.
 13.     d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji dionica trgovačkog društva
 14.         Ceste Karlovac d.d.
 15. 5. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za dionice Vodoprivrede Karlovac d.d.
 16.     b) Prijedlog Programa prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za
 17.         kupnju dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.
 18.     c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za
 19.         kupnju dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.
 20.     d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji dionica trgovačkog društva
 21.         Vodoprivreda Karlovac d.d.
 22. 6. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za poslovni udio Hrvatskog radija
 23.         Karlovac d.o.o.
 24.     b) Prijedlog Programa prodaje poslovnog udjela javnim pozivom za prikupljanje
 25.         ponuda za kupnju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio
 26.         Karlovac d.o.o.
 27.     c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za
 28.         kupnju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
 29.     d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji poslovnog udjela
 30.          trgovačkog društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
 31. 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za kupnju nekretnine – poslovnog
 32.     prostora u Ul. A. Vraniczanya 2, na k.č.br. 1415 k.o. Karlovac II
 33. 8. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove
 34.     Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
 35. 9. Davanje suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne
 36.     ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
 37. 10. Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. u 2017. godini
 38. 11. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. 
 39.       za 2017. godinu.
 40. 12. Objedinjeno izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu
 41.       - prilozi
 42. 13. Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2017.
 43.       godini
 44. 14. Izvješće o trendovima i kretanjima u turizmu Karlovačke županije u 2017. godini te
 45.       aktivnosti u 2018. godini
 46. 15. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje
 47.      škole na području Karlovačke županije
 48. 16. Prijedlog Odluke o istupanju Karlovačke županije iz članstva u Hrvatskoj mreži
 49.       zdravih gradova/županija
 50. 17. Prijedlog Odluke za smanjenje broja timova u Mreži javne zdravstvene službe za
 51.       djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) i povećanje broja timova
 52.       sanitetskog prijevoza za područje Karlovačke županije
 53. 18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije
 54.       roditelja/skrbnika učenika Medicinske škole Karlovac za školsku godinu 2018./19.
 55. 19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Eugena
 56.       Kvaternika Rakovica o darovanju nekretnine Općini Rakovica

- odgovori na vijećnička pitanja

 

- DOPUNA MATERIJALA

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

KLASA: 021-04/18-01/98
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 30. travnja 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

9. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 17. svibnja 2018. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u

prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.   Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Županijske skupštine
2.   Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva suvlasničkih i

      posebnih (etažnih) dijelova nekretnine
3.   Prijedlog Odluke o proglašenju 30. svibnja Danom hrvatskih branitelja

      Karlovačke županije
4.   Davanje suglasnosti na Statut Javne ustanove Regionalne razvojne

      agencije Karlovačke županije
5.   Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja,

      promicanja i korištenja zaštićenih područja Javne ustanove Natura viva za 2017.

      godinu  
6.   Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za

      prostorno uređenje Karlovačke županije za 2017. godinu
7.   Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2017. godini
8.  Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Razvojnog Fonda

     Karlovačke županije
9.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana

     Županijske uprave za ceste za 2018. godinu
10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije

      Bernardina Frankopana
11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za Statut i

      Poslovnik
12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za umirovljenike
13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za poljodjelstvo i

      šumarstvo.

 

 

DOPUNA TOČKE DNEVNOG REDA:

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

 

KLASA: 021-04/18-01/60

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01

Karlovac, 13. ožujka 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 1. sjednicu Županijske skupštine za petak, 13. travnja 2018. godine,
 2. s početkom rada u 9.00 sati
 3. u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

           

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

- vijećnička pitanja i prijedlozi

 1. 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Županijske skupštine
 2. 2. Izvješće o radu župana u razdoblju od 1. lipnja do 31. prosinca 2017. godine
 3. 3. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske
 4.     skupštine Karlovačke županije
 5. 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu
 6.     (PRILOZI)
 7. 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2017. godinu
 8. 6. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije
 9.         za 2018. godinu
 10.         - obrazloženje
 11.     b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
 12.         Karlovačke županije za 2018. godinu
 13. 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju
 14.     Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu
 15. 8. a) Davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke o uspostavi etažnog vlasništva na
 16.         nekretnini k.č.br. 1026/1 k.o. Karlovac II
 17.     b) Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva suvlasničkih i posebnih (etažnih)
 18.         dijelova nekretnine Trgovačko-ugostiteljskoj školi Karlovac, Tehničkoj školi
 19.         Karlovac i Veleučilištu u Karlovcu
 20. 9. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke
 21.     županije u 2017. godini
 22. 10. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Javne ustanove NATURA VIVA za
 23.       upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
 24. 11. Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama
 25.       Statuta Opće bolnice Karlovac
 26. 12. Davanje suglasnosti na prijedlog Statuta Specijalne bolnice za produženo
 27.       liječenje Duga Resa
 28. 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
 29.       Vojnić za prijenos prava vlasništva bez naknade na nekretnini u korist Općine
 30.       Vojnić
 31. 14. a) Izvješće o radu Odbora za dodjelu javih priznanja Županije za 2017. godinu
 32.       b) Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Županije za 2017. godinu
 33. 15. a) Izvješće o provedbi Akcijskog plana socijalnih usluga za 2017. godinu
 34.       b) Prijedlog Akcijskog plana socijalnih usluga za 2018. godinu
 35. 16. a) Izvješće o provedbi Akcijskog plana razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj
 36.           županiji za 2017. godinu
 37.      b) Akcijski plan razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2018. godinu
 38. 17. a) Izvješće o radu za 2017. godinu Regionalne energetske agencije
 39.           Sjeverozapadne Hrvatske
 40.       b) Financijsko izvješće za 2017. godinu Regionalne energetske agencije
 41.           Sjeverozapadne Hrvatske
 42. 18. a) Izvješće Odbora za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta i popisa
 43.           važećih kandidatura (zamjenika) Županijskog savjeta mladih

      b) Izbor članova (zamjenika) Savjeta mladih Karlovačke županije

      c) Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Karlovačke županije

19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti OŠ Josipdol za osnivanje prava služnosti

      nad nekretninom

20. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja

      učenika Glazbene škole Karlovac za školsku godinu 2018./19.

21. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Učeničkog

      doma Karlovac

22. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za branitelje i

      stradalnike Domovinskog rata Karlovačke županije

23. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora

      Učeničkog doma Ogulin

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT