Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
     – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
       PROSTORNI PLAN KAZUP
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera

       zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke

       županije
7.    Obrazloženje: Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine

       Izvješće

       prilozi, dodatak
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja

       Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske

       agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu

           o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i

         kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta

         na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih

         lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za

         školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.    Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o

         darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u

         osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija

         u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka

         županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na

         nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima

         u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke

         domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih

         funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i

         nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za

         socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva

         korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području

         Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije

         u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za

             članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika

         Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju

         Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol,

         OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2017. godinu objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu
godišnjeg javnog priznanja Karlovačke županije za 2017. godinu

 

1.    Godišnje javno priznanje Karlovačke županije dodjeljuje se domaćim i stranim građanima i pravnim osobama za naročite zasluge i uspjehe u promicanju stvaralaštva i ukupnih društvenih i gospodarskih odnosa na području Županije.
Godišnje javno priznanje može se dodijeliti i grupi pojedinaca ukoliko je određeno ostvarenje rezultat zajedničkog rada u 2017. godini.

 

2.    Kriteriji za dodjelu su:
a) kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pojedince:
- da se radi o pojedincima koji su u 2017. godini ostvarili izuzetne radne rezultate ili dali doprinos unapređenju stanja odnosno promicanju pojedinih područja društvenog i gospodarskog života Županije odnosno doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije
- da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzornog djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

b) kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pravne osobe:
- da su u 2017. godini ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Županije i Republike Hrvatske kao i međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije.

 

3.    Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za 2017. godinu mogu podnijeti:
-    župan
-    vijećnici Županijske skupštine
-    upravna tijela Županije
-    gradonačelnici i načelnici s područja Županije
-    političke stranke na razini Županije
-    pravne odnosno fizičke osobe s područja Županije.

 

4.    Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja mora biti pismeno i primjereno obrazložen i sadržavati sljedeće:

a)  za pojedince
-    životopis
-    tijek rada i ostvarenih rezultata u 2017. godini
-    temeljito obrazloženje razloga predlaganja
b)  za pravne osobe
-    osnovne podatke o ustroju i djelatnosti
-    ostvarene rezultate rada i poslovanja u 2017. godini
-    temeljito obrazloženje razloga predlagatelja

 

5.    Prijedlozi se dostavljaju


Odboru za dodjelu javnih priznanja Županije za 2017. godinu,
Ulica A. Vraniczanya br. 2
Karlovac

Rok za podnošenje prijedloga je 28. veljače 2018. godine.

 

6.    Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Uredu župana Karlovačke županije, telefon 666-103 i na službenim internetskim stranicama Karlovačke županije (www.kazup.hr).

 

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2017. godinu objavljuje


J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu
javnog priznanja za životno djelo


1.    Javno priznanje Županije za životno djelo dodjeljuje se za naročite zasluge i uspjehe te ostvarene rezultate u stručnom, umjetničkom, znanstvenom i drugom radu tijekom životnog vijeka pojedinaca s područja Županije.

Javno priznanje za životno djelo može se dodijeliti i posmrtno.
 

2.    Kriterij za dodjelu javnog priznanja za životno djelo je sljedeći:
- da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos te ostvarili rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije.


3.    Prijedlog za dodjelu javnog priznanja za životno djelo mogu podnijeti:
-    župan
-    vijećnici Županijske skupštine
-    upravna tijela Županije
-    gradonačelnici i načelnici s područja Županije
-    političke stranke na razini Županije
-    pravne odnosno fizičke osobe s područja Županije.


4.    Prijedlog za dodjelu javnog priznanja za životno djelo mora biti pismeno i primjereno obrazložen i sadržavati sljedeće:
-    životopis
-    tijek rada i ostvarenih rezultata tijekom životnog vijeka
-    temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

 

5.    Prijedlozi se dostavljaju

Odboru za dodjelu javnih priznanja Županije za 2017. godinu,
Ulica A. Vraniczanya br. 2
Karlovac

 

Rok za podnošenje prijedloga je 28. veljače 2018. godine.


6.    Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Uredu župana Karlovačke županije, telefon 666-103 i na službenim internetskim stranicama Karlovačke županije (www.kazup.hr).

 

 

 

KLASA: 021-04/17-01/178
URBROJ: 2133/1-01-03/01-17-01
Karlovac,  9. studenog 2017.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

6. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 30. studenog 2017. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d:

 

1. Izvješće o broju učenika u osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim domovima

    na području Karlovačke županije u školskoj godini 2017./18.
2. Izvješće o održanim natjecanjima učenika osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih

    domova u školskoj godini 2016/17.
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju

    nekretnine Trgovačko-ugostiteljskoj školi Karlovac - kč.br. 1265, zk. ul. 1360,

    k.o. KARLOVAC II, površine 2562 m²
4. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana  
5. Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
6. Prijedlog Odluke o produljenju trajanja važeće Strategije razvoja

    Karlovačke županije 2011. - 2013. do usvajanja novog srednjoročno

    strateškog dokumenta (Plan razvoja županije)
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o

    izmjeni i dopuni Statuta Opće bolnice Karlovac
8. Davanje suglasnosti na Nacrt Izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe

    koje je donijelo Ministarstvo zdravstva te davanje prijedloga za povećanje sastava

    tima javnog zdravstva u Mreži timova u djelatnosti javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj

    i prijedloga za smanjenje broja ordinacija za jednu ordinaciju na području

    Grada Karlovca u Mreži ordinacija dentalne medicine
9. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Županije za

    2017. godinu
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova

      Odbora za dodjelu javnih priznanja Županije za 2017. godinu
11. Prijedlog rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

     Karlovačke županije  
12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora

     Osnovne škole Slunj
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i

      namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije
14. Prijedlog Programa rada Županijske skupštine za 2018. godinu

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

 

KLASA: 021-04/17-01/177
URBROJ: 2133/1-01-03/01-17-01
Karlovac, 9. studenog 2017.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

5. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 29. studenog 2017. godine, s početkom rada u 9.00 sati
u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:


-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

1.  Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za

        2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu  

- obrazloženje
     b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju

         Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu
3.  a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu i projekcije za

         2019. i 2020. godinu

- obrazloženje
    b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu
4.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na IV. Izmjene i dopune

     Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu
5.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana

     Županijske uprave za ceste za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
6.  Godišnja analiza stanja za 2017. godinu i Godišnji plan razvoja sustava

     civilne zaštite na području Karlovačke županije s financijskim učincima

     za trogodišnje razdoblje  
7.  Donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području

     Karlovačke županije od 2018. do 2021. godine
8.  Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana

     unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2017. godinu
9.  Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području

     Karlovačke županije za 2018. godinu
10.Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i

     predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2018. godini
11.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije

     namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

     Županijske skupštine Karlovačke županije u 2018. godini  
12.a) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova

         Povjerenstva za prodaju dionica u trgovačkom društvu

         Ceste Karlovac d.d.
     b) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova

         Povjerenstva za prodaju dionica trgovačkog društva

         Vodoprivreda Karlovac d.d.
     c) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova

        Povjerenstva za prodaju poslovnog udjela u trgovačkom društvu

        Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
13.a) Program javnih potreba u školstvu Karlovačke županije iznad

         minimalnog zakonskog standarda u 2018. godini
     b) Program javnih potrebe u kulturi Karlovačke županije u 2018. godini
     c) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2018. godini
     d) Program javnih potreba u sportu Karlovačke županije u 2018. godini
14.Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove

     Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije KARLA
15.Objedinjeno izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu
16.Informacija o pokretanju postupka zajedničke javne nabave za usluge osiguranja

 

- odgovor na vijećničko pitanje


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

KLASA: 021-04/17-01/141
URBROJ: 2133/1-01/03-01-17-01
Karlovac,  1. rujna 2017.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

4. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 19. rujna 2017. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Županijske skupštine
2.    Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine

       prilozi-sažetak, prilog - RAZDJEL I, RAZDJEL II, RAZDJEL III, RAZDJEL IV, RAZDJEL V, RAZDJEL VI,

       RAZDJEL VII, RAZDJEL VIII, RAZDJEL IX, IZVJEŠTAJ-sažetak, IZVJEŠTAJ

3.    a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu  
       b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu
4.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu
5.    Prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.
6.    Prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda d.d.
7.    Prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
8.    Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
9.    Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2016. godini
10.    Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2016. godini
11.    Trendovi i kretanja u turizmu Karlovačke županije u 2016. godini te aktivnosti u 2017. godini
12.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva i imenovanju ovlaštenih mrtvozornika za područje Karlovačke županije
13.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Područne škole Zagorje
14.    Prijedlog Odluke o uporabi sredstava ostvarenih prodajom nekretnina u vlasništvu školskih ustanova kojima je osnivač Karlovačka županija
15.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2016. godinu
16.    Program rada Županijskog savjeta mladih za 2018. godinu

 

        - odgovori na vijećnička pitanja

 

DOPUNA DNEVNOG REDA:

- Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja za imenovanje načelnika policijske uprave u Policijskoj upravi karlovačkoj

 

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

 

s a z i v a m

 

3. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 19. srpnja 2017. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem sljedeći

 

D n e v n i    r e d:

 

- Vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Županijske skupštine
2. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu
4. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu
    b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu
5. Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2016. godinu
6. Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o. u 2016. godini
7. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. za 2016. godinu
8. Godišnji Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2016. godinu
9. Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2016. godinu i Izvješće o financijskom poslovanju JU Natura Viva za 2016. godinu
10. Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

   a)Financijsko izvješće za 2016. godinu

   b)Izvješće o radu za 2016.godinu

   c) Program rada za 2017. godinu

   d) Dopuna Programa rada za 2017. godinu
11. Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2016. godini
12. Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2016. godini
13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva i imenovanju ovlaštenih mrtvozornika za područje Karlovačke županije
14. Nacrt Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Karlovačke županije za razdoblje od 2017.-2021. godine
15. Prijedlog Odluke o provođenju projekta KaŽu zdravlje KK.1.1.02.0006 odobrenog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije
16. Suglasnost Karlovačke županije na prijedlog programa Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova
17. Suglasnost na prijedlog Odluke o naknadi za povećane troškove obrazovanja za učenike koji pohađaju Medicinsku školu u školskoj godini 2017./2018., za smjer medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege i smjer fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka
18. Suglasnost na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika upisanih u 1. razred programa grafički dizajner za šk.. god. 2017./2018. u Srednjoj školi Duga Resa
19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
20. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
21. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova
    - Odbora za branitelje i stradalnike Domovinskog rata
    - Odbora za turizam
    - Odbora za umirovljenike
22. Program rada Županijske skupštine za drugo polugodište 2017. godine

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 021-04/17-01/103

URBROJ: 2133/1-08/01-17-01

Karlovac, 27. lipnja 2017.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

           s a z i v a m

  1. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 6. srpnja 2017. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

           

Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

- vijećnička pitanja i prijedlozi

 

  1. 1. Usvajanje zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine
  2. 2. Imenovanje stalnih radnih tijela Županijske skupštine
  3. 3. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Karlovac
  4. 4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u razdoblju srpanj – prosinac 2017. godine
  5. 5. Prijedlog Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaća župana i zamjenika župana
  6. 6. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije
  7. 7. Imenovanje članova školskih odbora – u ime osnivača, za osnovne, srednje škole i učeničke domove kojima je osnivač Karlovačka županija

 

Predsjednik

Županijske skupštine

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

 

_______________________________________________________

DOPUNA MATERIJALA ZA 2. SJEDNICU

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT