Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 
 
Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine
 
 
s a z i v a m
 
 
21. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 29. ožujka 2016. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac. 
 
Predlažem sljedeći
 
D n e v n i   r e d:
 
 
-vijećnička pitanja i prijedlozi
 
1.Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Županijske skupštine
 
 
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
 
Željko Bokulić, ing.
 
 
 
_____________________________________________________
 
 
 
 
 

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Odbor za dodjelu javnih priznanja
 Županije za 2015. godinu

 

KLASA: 021-04/16-01/36
URBROJ: 2133/1-08/01-16-01
Karlovac, 29. veljače 2016.


Na temelju članka 3. i 13. Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Županije za 2015. godinu


s a z i v a m


2.  sjednicu  Odbora  za  dodjelu  javnih  priznanja  Županije  za  2015.  godinu  za  SRIJEDU,  9. ožujka 2016. godine s početkom rada u 9,00 sati u Dvorani za sastanke Ureda župana, Ulica A. Vraniczanya br. 2/II, Karlovac.

    Predlažem sljedeći

 

D n e v n i    r e d :

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Odbora

2.    Razmatranje pristiglih prijedloga/predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Županije za 2015. godinu

3.    Dogovor o broju javnih priznanja za pojedince odnosno pravne osobe za 2015. godinu
4.    Tekuća problematika

 

PREDSJEDNIK


Željko Bokulić, ing.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine
 
 
s a z i v a m
 
 
20. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 16. veljače 2016. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac. 
 
Predlažem sljedeći
 
D n e v n i   r e d:
 
 
 
-Izvješće Mandatnog povjerenstva 
-vijećnička pitanja i prijedlozi
 
1.Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Županijske skupštine
 
Predsjednik 
Željko Bokulić, dipl. ing. 
 
DOPUNA MATERIJALA
 

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2015. godinu objavljuje


J A V N I     P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu
javnog priznanja za životno djelo


1. Javno priznanje Županije za životno djelo dodjeljuje se za naročite zasluge i uspjehe te ostvarene rezultate u stručnom, umjetničkom, znanstvenom i drugom radu tijekom životnog vijeka pojedinaca s područja Županije.

Javno priznanje za životno djelo može se dodijeliti i posmrtno.

 

2. Kriterij za dodjelu javnog priznanja za životno djelo je sljedeći:

- da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos te ostvarili rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije i Republike Hrvatske.


3. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja za životno djelo mogu podnijeti:
- župan
- vijećnici Županijske skupštine
- upravna tijela Županije
- gradonačelnici i načelnici
- pravne odnosno fizičke osobe s područja Županije.


4. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja za životno djelo mora biti pismeno i primjereno obrazložen i sadržavati sljedeće:
- životopis
- tijek rada i ostvarenih rezultata tijekom životnog vijeka.

 

5. Prijedlozi se dostavljaju:

 

             Odboru za dodjelu javnih priznanja Županije za 2015. godinu,
             Ulica A. Vraniczanya br. 2
             Karlovac

 

Rok za podnošenje prijedloga je 25. veljače 2016. godine.


6. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Tajništvu Županije, telefon 666-103 i na službenim internetskim stranicama Karlovačke županije (www.kazup.hr.)

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2015. godinu objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu
godišnjeg javnog priznanja Karlovačke županije za 2015. godinu

 

1. Godišnje javno priznanje Karlovačke županije dodjeljuje se domaćim i stranim građanima i pravnim osobama za naročite zasluge i uspjehe u promicanju stvaralaštva i ukupnih društvenih i gospodarskih odnosa na području Županije.
Godišnje javno priznanje može se dodijeliti i posmrtno.
Godišnje javno priznanje može se dodijeliti i grupi pojedinaca ukoliko je određeno ostvarenje rezultat zajedničkog rada u 2015. godini.

 

2. Kriteriji za dodjelu su:

 

a) kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pojedince:
- da se radi o pojedincima koji su u 2015. godini ostvarili izuzetne radne rezultate ili dali doprinos unapređenju stanja odnosno promicanju pojedinih područja društvenog i gospodarskog života Županije i Republike Hrvatske odnosno doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije i Republike Hrvatske
- da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzornog djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

 

b)kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pravne osobe:
- da su u 2015. godini ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Županije i Republike Hrvatske kao i međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije i Republike Hrvatske.

 

3. Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za 2015. godinu mogu podnijeti:
- župan
- vijećnici Županijske skupštine
- upravna tijela Županije
- gradonačelnici i načelnici
- pravne odnosno fizičke osobe s područja Županije.

 

4. Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja mora biti pismeno i primjereno obrazložen i sadržavati sljedeće:

 

a) za pojedince
- životopis
- tijek rada i ostvarenih rezultata u 2015. godini

 

b) za pravne osobe
- osnovne podatke o ustroju i djelatnosti
- ostvarene rezultate rada i poslovanja u 2015. godini.

 

5. Prijedlozi se dostavljaju:


           Odboru za dodjelu javnih priznanja Županije za 2015. godinu,
           Ulica A. Vraniczanya br. 2
           Karlovac

 

Rok za podnošenje prijedloga je 25. veljače 2016. godine.

 

6. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Tajništvu Županije, telefon 666-103 i na službenim internetskim stranicama Karlovačke županije (www.kazup.hr).

DSC 0493

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine


s a z i v a m


19. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 16. prosinca 2015. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d:


-    vijećnička pitanja i prijedlozi

1.    Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Županijske skupštine
2.    a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
       b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2015. godinu
3.    a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu  
       b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu  
4.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2015. godinu
5.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu  
6.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Antun Karlovac u 2015. godini
7.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Antun Karlovac u prvom tromjesečju 2016. godine
8.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u prvom tromjesečju 2016. godine
9.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u prvom tromjesečju 2016. godine
10.    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 2016. godini  
11.    Godišnja analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2015. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
12.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije za 2016. i 2017. godinu
13.    Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe plana unaprijeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2015. godinu
14.    Provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2016. godinu
15.    Davanje suglasnosti na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
16.    Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije u šk. god. 2014./15.
17.    a) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2016. godini
         b) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2016. godini
18.    Odluka o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Karlovačke županije za 2015. godinu
19.    Program rada Županijskog savjeta mladih za 2016. godinu
20.    Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Županije za 2015. godinu
21.    Program rada Županijske skupštine za 2016. godinu
22.    Razrješenje i imenovanje članova radnih tijela Županijske skupštine

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine
 
s a z i v a m
 
 
18. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 20. listopada 2015. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac. 
 
Predlažem slijedeći
 
D n e v n i   r e d:
 
- Izvješće Mandatnog povjerenstva 
- vijećnička pitanja i prijedlozi
1. Usvajanje zapisnika s 17. sjednice Županijske skupštine
    Posavini 
11. Razrješenje i imenovanje članova radnih tijela Županijske skupštine 
 
 
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
 
Željko Bokulić, ing.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT