Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

KLASA: 021-04/16-01/147

URBROJ: 2133/1-08/01-16-01

Karlovac, 21. studenog 2016.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

26. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 20. prosinca 2016. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

- Vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika s 25. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu

        - Obrazloženje uz prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu
3. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

- Obrazloženje uz Prijedlog proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

- Prilog 1

- Prilog 2

- Prilog 3

- Prilog 4

- Prilog 5

- Prilog 6

- Prilog 7

- Prilog 8

- Prilog 9

   b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o županijskim porezima
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
7. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe plana unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2016. godinu
8. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2017. godinu
9. Godišnja analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2016. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
10. Prijedlog Odluke o korisnicima, namjeni i načinu korištenja sredstava lovozakupnine za razvoj i unapređenje lovstva na području Karlovačke županije
11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2017. godini
12. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2017. godini
13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2017. godinu
14. Prijedlog Programa rada Županijskog savjeta mladih za 2017. godinu
15. Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije u školskoj godini 2015./2016.
16. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Barilović
17. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Učeničkog doma Karlovac
18. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Osnovne škole Slava Raškaj Ozalj za promjenom naziva Područne škole Vrhovac
19. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva na području Karlovačke županije

20. Davanje suglasnosti na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:

a) Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2016. godinu
b) Plan prihoda i rashoda za 2017. godinu
c) Program rada za 2017. godinu
d) Odluka o dopuni Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

21. Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2017. godini
22. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u razdoblju siječanj – lipanj 2017. godine
23. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Karlovačke županije za 2016. godinu
24. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Županije za 2016. godinu
25. Program rada Županijske skupštine za prvo polugodište 2017. godine

 

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

DOPUNA MATERIJALA:

 

- Završno izvješće projekta "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (podmjera 5.2.)

KLASA: 021-04/16-01/131
URBROJ: 2133/1-08/01-16-01
Karlovac,  20. listopada 2016.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

25. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 3. studenoga 2016. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.


    
Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.  Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu  
3. Prijedlog Odluke o županijskim porezima
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2016. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije u 2016. godini
6. Izvješće o upisima u osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove Karlovačke županije u školskoj godini 2016/2017.
7. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o proširenju djelatnosti Opće bolnice Karlovac za djelatnost korištenja opasnih kemikalija
8. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Karlovac
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

KLASA: 021-04/16-01/102
URBROJ: 2133/1-08/01-16-01
Karlovac, 5. rujna 2016.

 


Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

24. sjednicu Županijske skupštine za petak, 23. rujna 2016. godine,

 

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.


    
Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Županijske skupštine
2.    Izvješće o radu župana za prvo polugodište 2016. godine  
3.    Izvješće o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine

       PRILOG 1,    PRILOG 2,    PRILOG 3,    PRILOG 4,

       PRILOG 5,    PRILOG 6,    PRILOG 7,    PRILOG 8 
4.    a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu

       b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu  
5.    Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Karlovačke županije za 2015. godinu
6.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu
7.    Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2015. godini
8.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva na području Karlovačke županije
9.    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora za OŠ Netretić

 

 

DOPUNA MATERIJALA

- Davanje prethodne suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe akata Karlovačke županije

 

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

23. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 14. srpnja 2016. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.   

 

Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Županijske skupštine

2.    Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Karlovačku županiju
3.    Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Karlovačku županiju
4.    a) Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
       b) Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi IV. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
5.    Objedinjeno izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu
6.    Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2015. godini
7.    Trendovi i kretanja u turizmu Karlovačke županije u 2015. godini te aktivnosti u 2016. godini
8.    Prijedlog Odluke o proglašenju ceste sira Karlovačke županije
9.    Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu za 2015. godinu
10.  a) I. Izmjene i dopune Operativnog plana investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove kojima je Karlovačka županija osnivač u 2016. godini
       b) I. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama kojima je Karlovačka županija osnivač u 2016. godini
       c) I. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjim školama i učeničkim domovima kojima je Karlovačka županija osnivač u 2016. godini
11.   Davanje mišljenja za izvlaštenje zemljišta u kamenolomu Zvečaj
12.   Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2016. godini
13.   Prijedlog za otpis potraživanja tvrtke Adriadiesel d.d. Karlovac
14.   Prijedlog za otpis potraživanja tvrtke Pamučna industrija Duga Resa u stečaju, Duga Resa
15.   Izvještaj o radu Antikorupcijskog povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje mjera suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji u razdoblju od 2014. do 2015. godine s osvrtom na Akcijski plan suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji
16.   Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene škole Karlovac

17.   Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva na području Karlovačke županije
18.   Izmjena Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2016. godinu

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Željko Bokulić, ing.

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine
s a z i v a m
22. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 2. lipnja 2016. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    


Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:


-    vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Županijske skupštine
2. a)  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu
3. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2015. godinu  
    b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu
4. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Kodos d.o.o. za 2015. godinu
5. Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije  - KARLA d.o.o. za 2015. godinu
6. Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2015. godinu
7. Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2015. godinu i Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove Natura Viva za 2015. godinu  
8. Godišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2015. godinu
9. Izvještaj o radu Europe Direct centra Karlovac za 2015./2016. godinu
10. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2016. godini
11. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2016. godini
12. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe  Sv. Antun Karlovac u 2016. godini
13. Prijedlog Odluke o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva za 2016. godinu
14. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj o pokretanju postupka za proširenje djelatnosti Doma zdravlja Ozalj
15. Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
16. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Glazbene škole o promjeni naziva škole
17. Davanje prethodne suglasnosti na prijedloge Statuta sljedećih škola:
      -    OŠ Ivane Brlić Mažuranić Ogulin
      -    OŠ Eugena Kvaternika Rakovica
18. Suglasnost na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja učenika koji pohađaju Glazbenu školu, Karlovac za školsku godinu 2016./2017. godinu
19. Prijedlog Odluke o izboru člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d.
20. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Karlovačke županije

 

Predsjednik

Županijske skupštine

Željko Bokulić, ing.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

DOPUNA MATERIJALA ZA 22. SJEDNICU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

- Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata  za obračun plaća župana i zamjenika župana

 

 

 
 
Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine
 
 
s a z i v a m
 
 
21. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 29. ožujka 2016. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac. 
 
Predlažem sljedeći
 
D n e v n i   r e d:
 
 
-vijećnička pitanja i prijedlozi
 
1.Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Županijske skupštine
 
 
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
 
Željko Bokulić, ing.
 
 
 
_____________________________________________________
 
 
 
 
 

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Odbor za dodjelu javnih priznanja
 Županije za 2015. godinu

 

KLASA: 021-04/16-01/36
URBROJ: 2133/1-08/01-16-01
Karlovac, 29. veljače 2016.


Na temelju članka 3. i 13. Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Županije za 2015. godinu


s a z i v a m


2.  sjednicu  Odbora  za  dodjelu  javnih  priznanja  Županije  za  2015.  godinu  za  SRIJEDU,  9. ožujka 2016. godine s početkom rada u 9,00 sati u Dvorani za sastanke Ureda župana, Ulica A. Vraniczanya br. 2/II, Karlovac.

    Predlažem sljedeći

 

D n e v n i    r e d :

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Odbora

2.    Razmatranje pristiglih prijedloga/predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Županije za 2015. godinu

3.    Dogovor o broju javnih priznanja za pojedince odnosno pravne osobe za 2015. godinu
4.    Tekuća problematika

 

PREDSJEDNIK


Željko Bokulić, ing.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine
 
 
s a z i v a m
 
 
20. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 16. veljače 2016. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac. 
 
Predlažem sljedeći
 
D n e v n i   r e d:
 
 
 
-Izvješće Mandatnog povjerenstva 
-vijećnička pitanja i prijedlozi
 
1.Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Županijske skupštine
 
Predsjednik 
Željko Bokulić, dipl. ing. 
 
DOPUNA MATERIJALA
 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT