Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

16. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 14. srpnja 2015. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

            Predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

-      Izvješće Mandatnog povjerenstva

-      vijećnička pitanja i prijedlozi

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Županijske skupštine
 2. 2. Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2014. godinu
 3. 3. Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. za 2014. godinu
 4. 4. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. za 2014. godinu
 5. 5. Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu za 2014. godinu
 6. 6. Izvješće o stanju u prostoru Karlovačke županije
 7. 7. a) Prijedlog Strategije razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2015. – 2018. godine
   1. b) Akcijski plan razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2015. godinu
 8. 8. a) Prijedlog Socijalnog plana Karlovačke županije za razdoblje od 2015. – 2018. godine
   1. b) Akcijski plan socijalnih usluga za 2015. godinu

9. Izvješće o stanju i potporama u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2014. godini

10. Trendovi i kretanja u turizmu Karlovačke županije u 2014. godini te aktivnosti u 2015. godini

11. Izvještaj o Europe direct Karlovac - Info centru Karlovačke županije (EDIC KARLOVAC)

12. Prijedlog Odluke o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva za 2015. godinu

13. Prijedlog Odluke o načinu obavljanja mrtvozorstva i imenovanju ovlaštenih mrtvozornika za područje Karlovačke županije

14. Davanje prethodnog mišljenja na Prijedlog izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe 

  1. 15. Davanje prethodne suglasnosti na Odluke o izmjenama i dopunama Statuta osnovnih škola: OŠ Generalski Stol, OŠ Slava Raškaj Ozalj, OŠ Antuna Klasinca Lasinja, OŠ Žakanje
  2. 16. Davanje suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Slava Raškaj Ozalj o darovanju školske zgrade i pripadajućeg zemljišta PŠ Lović Prekriški  

17. a) Davanje suglasnosti na Odluku o visini participacije roditelja/skrbnika učenika koji pohađaju Srednju školu Duga Resa u umjetničkom programu - grafički dizajner za školsku godinu 2015./2016.

b) Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o visini participacije roditelja/skrbnika učenika koji pohađaju Glazbenu školu Karlovac za školsku godinu 2015./2016.

18. Prijedlog Izjave o osiguranim sredstvima za upravljanje zaštićenim područjem Značajni krajobraz Baraćeve špilje

19. Imenovanje zamjenika predsjednika Antikorupcijskog povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje mjera suzbijanja korupcije Karlovačke županije

20. Razrješenje i imenovanje članova radnih tijela Županijske skupštine

 

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine


s a z i v a m


15. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak,

28. svibnja 2015. godine, s početkom rada u 9.00 sati

u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca,

Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

 

-    vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

 

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

14. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 31. ožujka 2015. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

- vijećnička pitanja i prijedlozi
1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Županijske skupštine
2. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2014. godini
3. Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
4. Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE – KARLA d.o.o.
5. a) Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2014. godinu
b) Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove Natura Viva za 2014. godinu
6. Davanje prethodne suglasnosti na prijedloge Statuta osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova kojima je Karlovačka županija osnivač
7. a) Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području Karlovačke županije
b) Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije
c) Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove na području Karlovačke županije
d) Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Karlovačke županije
e) Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije
8. Prijedlog Odluke o iznosu posebnih troškova postupka izlaženja na teren u postupku izdavanja dokumenata prostornog uređenja i građenja
9. Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2014./2015.
10. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Opće bolnice Ogulin
11. Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Ogulin
12. Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u 2014. godini
13. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2014. godini
14. Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2014. godini
15. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Karlovačke županije za 2014. godinu

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

 

 

 

 

Na temelju članka 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 41/14), Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih (Glasnik Karlovačke županije broj 16/07 i 42/14) i članka 22. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 20/13) Županijska skupština Karlovačke županije Županijska skupština Karlovačke županije na 13. sjednici održanoj dana 3. ožujka 2015. godine, donijela je

 

ZAKLJUČAK

 

I


Na temelju Izvješća Odbora za izbor i imenovanje Županijske skupštine Karlovačke županije o provjeri formalnih uvjeta i popisa važećih kandidatura članova (zamjenika) Županijskog savjeta mladih od 11. veljače 2015. godine, KLASA: 021-04/15-01/22, URBROJ: 2133/1-08/01-15-02 te na temelju tajnog glasovanja za izbor članova (zamjenika) Županijskog savjeta mladih održanog na 13. sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije održanoj 3. ožujka 2015. godine u Županijski savjet mladih Karlovačke županije imenuju se slijedeći članovi (zamjenici):
1. MARKO JARNEVIĆ (MATIJA MATEŠKOVIĆ)
2. MARKO MIKŠIĆ (FILIP BOŽIČEVIĆ)
3. MATIJA PIEVAC (ANAMARIJA ČERNJEVIĆ)
4. LEA SABLIĆ (LANA SABLIĆ)
5. MATEJA LENARD (PETRA MOHORIČ)
6. ADRIJANA DIMIĆ (ELENA CVITKOVIĆ)
7. VALENTINA MIHALJEVIĆ DUJMIĆ (MARKO POLJAK)
8. JOSIP ČAVLOVIĆ (MATIJA FURAČ)
9. FRAN PERKOVIĆ (TAMARA BONETIĆ)
10. NIKOLINA VRBANČIĆ (MATIJA TRŽOK)
11. ANAMARIJA DOBRANIĆ (MATIJA VUKOVIĆ)

 

II

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu drugi dan od dana objave u Glasniku Karlovačke županije.

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Željko Bokulić, ing.

 

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

13. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 3. ožujka 2015. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.


Predlažem slijedeći


D n e v n i   r e d:

 

- Izvješće Mandatnog povjerenstva
- vijećnička pitanja i prijedlozi
1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Županijske skupštine
2. Izvješće o radu župana Karlovačke županije za II. polugodište 2014. godine
3. Prijedlog Odluke o određivanju osnovice za obračun plaća župana i zamjenika župana
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja lovnog i ribolovnog turizma Karlovačke županije do 2020. godine
5. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Karlovačke županije
6. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda za područje aglomeracije Karlovac – Duga Resa
7. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2015. godini
8. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2015. godini
9. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Antun Karlovac u 2015. godini
10. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac o promjeni Statuta radi usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
11. Zaključak o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2015. godini
12. Prijedlog Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih akata Karlovačke županije
13. Prijedlog Odluke o provođenju Projekata povećanja energetske učinkovitosti

14. a) Izvješće Odbora za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta i popisa važećih kandidatura članova (zamjenika) Županijskog savjeta mladih
b) Izbor članova (zamjenika) Savjeta mladih Karlovačke županije
15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana/članice Školskog odbora Gimnazije Karlovac
16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana/članice Odbora za turizam
17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za proračun i financije
18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

 

 

 

 

Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 41/14) i članka 29. Poslovnika Županijske skupštine (Glasnik Karlovačke županije broj 39/13), Odbor za izbor i imenovanje na 10. sjednici održanoj 11. veljače 2015. godine donio je

 

Izvješće Odbora za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta i popisa važećih kandidatura članova (zamjenika) Županijskog savjeta mladih

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT