Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 

Na temelju članka 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 41/14), Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih (Glasnik Karlovačke županije broj 16/07 i 42/14) i članka 22. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 20/13) Županijska skupština Karlovačke županije Županijska skupština Karlovačke županije na 13. sjednici održanoj dana 3. ožujka 2015. godine, donijela je

 

ZAKLJUČAK

 

I


Na temelju Izvješća Odbora za izbor i imenovanje Županijske skupštine Karlovačke županije o provjeri formalnih uvjeta i popisa važećih kandidatura članova (zamjenika) Županijskog savjeta mladih od 11. veljače 2015. godine, KLASA: 021-04/15-01/22, URBROJ: 2133/1-08/01-15-02 te na temelju tajnog glasovanja za izbor članova (zamjenika) Županijskog savjeta mladih održanog na 13. sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije održanoj 3. ožujka 2015. godine u Županijski savjet mladih Karlovačke županije imenuju se slijedeći članovi (zamjenici):
1. MARKO JARNEVIĆ (MATIJA MATEŠKOVIĆ)
2. MARKO MIKŠIĆ (FILIP BOŽIČEVIĆ)
3. MATIJA PIEVAC (ANAMARIJA ČERNJEVIĆ)
4. LEA SABLIĆ (LANA SABLIĆ)
5. MATEJA LENARD (PETRA MOHORIČ)
6. ADRIJANA DIMIĆ (ELENA CVITKOVIĆ)
7. VALENTINA MIHALJEVIĆ DUJMIĆ (MARKO POLJAK)
8. JOSIP ČAVLOVIĆ (MATIJA FURAČ)
9. FRAN PERKOVIĆ (TAMARA BONETIĆ)
10. NIKOLINA VRBANČIĆ (MATIJA TRŽOK)
11. ANAMARIJA DOBRANIĆ (MATIJA VUKOVIĆ)

 

II

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu drugi dan od dana objave u Glasniku Karlovačke županije.

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Željko Bokulić, ing.

 

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

13. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 3. ožujka 2015. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.


Predlažem slijedeći


D n e v n i   r e d:

 

- Izvješće Mandatnog povjerenstva
- vijećnička pitanja i prijedlozi
1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Županijske skupštine
2. Izvješće o radu župana Karlovačke županije za II. polugodište 2014. godine
3. Prijedlog Odluke o određivanju osnovice za obračun plaća župana i zamjenika župana
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja lovnog i ribolovnog turizma Karlovačke županije do 2020. godine
5. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Karlovačke županije
6. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda za područje aglomeracije Karlovac – Duga Resa
7. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2015. godini
8. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2015. godini
9. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Antun Karlovac u 2015. godini
10. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac o promjeni Statuta radi usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
11. Zaključak o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2015. godini
12. Prijedlog Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih akata Karlovačke županije
13. Prijedlog Odluke o provođenju Projekata povećanja energetske učinkovitosti

14. a) Izvješće Odbora za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta i popisa važećih kandidatura članova (zamjenika) Županijskog savjeta mladih
b) Izbor članova (zamjenika) Savjeta mladih Karlovačke županije
15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana/članice Školskog odbora Gimnazije Karlovac
16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana/članice Odbora za turizam
17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za proračun i financije
18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

 

 

 

 

Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 41/14) i članka 29. Poslovnika Županijske skupštine (Glasnik Karlovačke županije broj 39/13), Odbor za izbor i imenovanje na 10. sjednici održanoj 11. veljače 2015. godine donio je

 

Izvješće Odbora za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta i popisa važećih kandidatura članova (zamjenika) Županijskog savjeta mladih

 

 

 

 

Na temelju Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 41/14), Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih od 15. svibnja 2007. godine (Glasnik Karlovačke županije broj 16/07) te Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih od 13. studenog 2014. godine (Glasnik Karlovačke županije broj 42/14) Županijska skupština Karlovačke županije objavljuje

 

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove Županijskog savjeta mladih

 

TEKST JAVNOG POZIVA

 

OBRAZAC ZA PREDLAGANJE KANDIDATA

 

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

12. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 23. prosinca 2014. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

- vijećnička pitanja i prijedlozi
1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
    b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu
3. a) Proračun Karlovačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

            PRILOZI
    b) Odluka o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2015. godinu
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2014. godinu
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
6. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove za upravljanje županijskim i lokalnim cestama - potpuni tekst -
7. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 2015. godini
8. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Karlovačke županije u 2014. godini
9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Karlovačke županije u 2015. godini
10. a) Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2014. godinu
      b) Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2015. godinu
11. Odluka o subvencioniraju kamate na poduzetničke kredite odobrene po programu „Kreditom do uspjeha 2014" – Mjera 1 „Kreditom do konkurentnosti"

12. Davanje suglasnosti na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
13. Donošenje Ciljanih V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije - MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
14. Prijedlog odluke o izmjeni Plana korištenja sredstava Proračuna Karlovačke županije za potrebe sporta u 2014. godini
15. a) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2015. godini
      b) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2015. godini
      c) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2015. godinu
16. Izvješće o upisima u osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove Karlovačke županije u školskoj godini 2014/15.
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2014. godini
18. Prijedlog Zahtjeva za pokretanje postupka ocjene suglasnosti Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2014. godinu (NN 39/14) s Ustavom Republike Hrvatske
19. Prijedlog odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Županije za 2014. godinu
20. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Županije za 2014. godinu
21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Županije
22. Program rada Županijske skupštine za 2015. godinu
23. a) Izvješće Odbora za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta i popisa važećih kandidatura članova (zamjenika) Županijskog savjeta mladih
      b) Izbor članova (zamjenika) Savjeta mladih Karlovačke županije

 

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

 

 

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

11. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 13. studenog 2014. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

Predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

- Izvješće Mandatnog povjerenstva
- vijećnička pitanja i prijedlozi
1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Županijske skupštine
2. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
    b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu
3. Ugovor o uvjetima i načinu korištenja kčbr. 1145/2 k.o. Brlog ozaljski za potrebe geomorfološkog spomenika prirode – spilje Vrlovke
4. Prijedlog odluke o prijenosu osnivačkih prava na Grad Slunj
5. a) Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Karlovačke županije bez provođenja javnog natječaja – Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o.
    b) Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Karlovačke županije bez provođenja javnog natječaja – Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih
7. Izvještaj o provedbi Programa Eurodyssee u Karlovačkoj županiji
8. Prijedlog odluke o produljenju trajanja važeće Strategije razvoja Karlovačke županije 2011-2013 na razdoblje od 2011. do 2015.
9. a) Izvješće o provedbi Plana promicanja zdravlja na području Karlovačke županije u razdoblju 2011.-2013. godine
b) Prijedlog odluke o produljenju trajanja važećeg Plana promicanja zdravlja na području Karlovačke županije za razdoblje 2011. – 2013.g. do donošenja novog Plana za trogodišnje razdoblje
10. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za zdravlje Karlovačke županije
11. Razrješenje i imenovanje članova školskih odbora
     - Trgovačko ugostiteljske škole Karlovac
     - Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Duga Resa
     - Osnovne škole Josipdol

 

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

 

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

10. sjednicu Županijske skupštine za ponedjeljak, 15. rujna 2014. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

            Predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

 

 

-      vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Županijske skupštine

2. Izvješće o radu župana za I. polugodište 2014. godine

3. Izvješće o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine

Prilozi 1

Prilozi 2

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2014. godinu

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2014. godinu

6. Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2013. godini

7. Revizija procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa za područje Karlovačke županije

8. Revizija Plana zaštite i spašavanja za Karlovačku županiju

9. Plan civilne zaštite Karlovačke županije

10. Vanjski Plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke „Viševica - komp“ – PC Mahično Karlovac

11. Davanje suglasnosti na prijedlog Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije

12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Karlovačke županije

13. Razrješenje i imenovanje članova radnih tijela Županijske skupštine

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Željko Bokulić, ing.

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT