Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

5. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 17. prosinca 2013. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

            Predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

-       vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Županijske skupštine

2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu

   b) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu

3. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu

    b) Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu

4. Prijedlog Odluke o uvođenju riznice Karlovačke županije

5. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja prema tvrtki Plinara Karlovac d.o.o. u likvidaciji

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

7. Donošenje III ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije – MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr

8. Prijedlog Odluke o izradi IV ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

9. Prijedlog Odluke o izradi V ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

10. Suglasnost Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

11. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

12. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Karlovačke županije u 2013. godini

13. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Karlovačke županije u 2014. godini

14. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Karlovačke županije u 2013. godini

15. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2014. godinu

16. Donošenje Rješenja o proglašenju šuma gospodarske jedinice Kozjača zaštitnom šumom

17. Program za cjeloživotno učenje – Izvještaj o Comenius Regio projektima Karlovačke županije

18. Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije u šk. god. 2012./13.

19. Zaključak o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2013. godini

20. a) Program javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2014. godini

     b) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije za 2014. godinu

     c) Program javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2014. godinu

21. Davanje suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Karlovac

 

22. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke Županije o promjeni/proširenju djelatnosti

23. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 2014. godini

24. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Županije za 2013. godinu

25. Prijedlog Programa rada Županijske skupštine za 2014. godinu

26. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Karlovačke županije

27. Prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o.

28. Prijedlog Odluke o izboru člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.o.o.

29. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Županije za 2013. godinu

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Željko Bokulić, ing.

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

3. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 17. rujna 2013. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

Predlažem slijedeći

Dnevni red:

- vijećnička pitanja
1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Županijske skupštine
2. Izvješće o radu župana za I. polugodište 2013. godine
3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2013. god.
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2013. godinu
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2013. godinu
7. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove za upravljanje županijskim i lokalnim cestama
b) Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Karlovac radi izmjene i dopune Statuta Županijske uprave za ceste Karlovac

8. Suglasnost Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
9. Izvješće o radu Poduzetničke zone „Korana" d.o.o. za 2012. godinu
10. Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o. za 2012. godinu
11. Izvješće o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva" za 2012. godinu
12. Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2012. godini
13. Izvješće o radu i aktivnostima te financijsko izvješće Turističke zajednice Karlovačke županije u 2012. godini
14. Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2012. godini
15. Izvješće o trendovima i kretanjima u turizmu Karlovačke županije u 2012. godini i aktivnostima u 2013. godini
16. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa o promjeni djelatnosti radi usklađivanja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
17. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac o promjeni djelatnosti radi usklađivanja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Statutarnu Odluku o dopuni Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac i Statut ustanove (pročišćeni tekst)
18. Davanje suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac na povećanje cijene usluga
19. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Ogulin o promjeni djelatnosti radi usklađivanja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
20. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u razdoblju srpanj – prosinac 2013. godine
21. Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Karlovačke županije
22. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Karlovačke županije
23. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Karlovačke županije
24. Program rada Županijske skupštine za II. polugodište 2013. godine
25. Razrješenja i imenovanja članova radnih tijela Županijske skupštine


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.
 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

2. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 11. srpnja 2013. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

Predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine
2. Imenovanje stalnih radnih tijela Županijske skupštine
3. Imenovanje predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županije
4. Odluka o razrješenju i imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Karlovac


PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine


s a z i v a m


28.
sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 28. ožujka 2013. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.


Predlažem slijedeći


D n e v n i   r e d:


- vijećnička pitanja
1. Usvajanje zapisnika s 27. sjednice Županijske skupštine
2. Izvješće o radu župana za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine
3. a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu
    b) Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja
    c) Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Proračuna Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2012. godinu
4. Izvještaj o obročnoj otplati duga, djelomičnom ili potpunom otpisu potraživanja Karlovačke županije za 2012. godinu
5. a) Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu
    b) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu
6. Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2012. godinu – Županijska uprava za ceste Karlovac
7. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2012. godini
8. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
9. Prijedlog Odluke o prijenosu dijela materijalne imovine Karlovačke županije na trgovačko društvo Poduzetnička zona Korana d.o.o. Karlovac
10. Davanje suglasnosti na
     a) Izvješće o provedbi programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji Karlovačke županije za razdoblje 2012. – 2014. za 2012. godinu
     b) Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Karlovačke županije za 2013. godinu
11. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području Karlovačke županije u 2013. godini
     b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije u 2013. godini
12. a) Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove na području Karlovačke županije u 2013. godini
     b) Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Karlovačke županije u 2013. godini
     c) Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije u 2013. godini
13. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2013. godini
14. Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2012./2013. godinu
15. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Josipdol
16. Davanje suglasnosti na Odluku Školskog odbora Glazbene škole Karlovac o iznosu participacije roditelja učenika za školsku godinu 2013./2014.
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunu Odluke o načinu obavljanja vlastite djelatnosti te načinu korištenja i uplaćivanja vlastitog prihoda u školskim ustanovama kojima je Karlovačka županija osnivač
18. Davanje suglasnosti na Plan raspodjele decentraliziranih sredstava zdravstvenim ustanovama u vlasništvu Karlovačke županije sa utvrđenim prioritetima za 2013. godinu
19. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2013. godini
20. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji i financiranja pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini
21. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sv. Antun" Karlovac u 2013.
22. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Ogulin o promjeni djelatnosti radi usklađivanja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
23. Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije
24. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2012. godini
25. Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Županije u 2012. godini
26. a) Godišnje izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2012. godinu
     b) Program rada Županijskog savjeta mladih za 2013. godinu
27. Prijedlog Odluke o namjeri pristupanja Radnoj zajednici kantona, pokrajina, županija, regija i republika istočnoalpskog područja (Radna zajednica ALPE-JADRAN)
28. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Županije za 2012. godinu
29. Prijedlog imenovanja članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Karlovačka županija


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Josip Zaborski, prof.

U Maloj vijećnici Grada Karlovca, u organizaciji Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Karlovačke županije u utorak, 26. veljače 2013. godine, održan je Okrugli stol na temu „Provedba i problematika o provođenju Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji“.

Uz predstavnike Karlovačke županije, grada Karlovca, predstavnika drugih gradova i općina s područja Karlovačke županije, Policijske uprave karlovačke, Županijskog državnog odvjetništva, sudstva, Centara za socijalnu skrb, predstavnika općih bolnica, provoditelja psihosocijalnog tretmana, Okruglom stolu je nazočila i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.

Okrugli stol otvorila je predsjednica Povjerenstva, gospođa Nada Murganić, a kratku prezentaciju je održala gospođa Marica Dančulović, članica Povjerenstva.

U raspravi su aktivno sudjelovali svi sudionici, iznoseći svoja iskustva vezano uz problematiku provođenja Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

Okrugli stol

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

27. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 29. siječnja 2013. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
Predlažem slijedeći

D n e v n i  r e d:

- vijećnička pitanja
1. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice Županijske skupštine
2. Prijedlog Odluke o pozivanju Vlade Republike Hrvatske na provođenje sanacije Opće bolnice Karlovac
3. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Karlovac o usklađivanju djelatnosti sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
4. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac o davanju u zakup poslovnog prostora Poliklinici „SUVAG"
5. Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije
6. a) Davanje suglasnosti na Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2012. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
   b) Davanje suglasnosti na Program rada za 2013. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
   c) Davanje suglasnosti na Plan prihoda i rashoda za 2013. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
7. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
8. a) Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Karlovačke županije za 2012. godinu
   b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Karlovačke županije za 2013. godinu
9. Odluka o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru
10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u razdoblju siječanj-lipanj 2013. godine
11. Prijedlog Odluke o pokretanju osnivanja Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa
12. Zaključak o davanju mišljenja na Deklaraciju o osnovnim i neotuđivim pravima umirovljenika i ljudi starije životne dobi

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Josip Zaborski, prof.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

26. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 18. prosinca 2012. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    vijećnička pitanja
1.    Usvajanje zapisnika s 25. sjednice Županijske skupštine
2.    a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu
b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu
3.    a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2013. godinu
4.    a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2012. godinu
b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Karlovac za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
5.    a) Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Karlovačke županije u 2012. godini
b) Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Karlovačke županije za 2012. godinu
c) Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa javnih potreba u športu na području Karlovačke županije za 2012. godinu
6.    a) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Karlovačke županije u 2013. godini
b) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Karlovačke županije za 2013. godinu
c) Prijedlog Programa javih potreba u športu Karlovačke županije za 2013. godinu
7.    Izvješće o upisima u osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove Karlovačke županije u školskoj godini 2012/13.
8.    Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije u školskoj godini 2012/13.
9.    Izvješće o aktivnostima glede energetske  učinkovitosti u školama u nadležnosti Karlovačke županije u razdoblju od 2007. do 2012. godine
10.    Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa o promjeni djelatnosti radi usklađenja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
11.    Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Karlovačke županije
12.    Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Županije za 2012. godinu
13.    Nacrt Programa rada Županijske skupštine Karlovačke županije za I polugodište 2013. godine
14.    Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Županije za 2012. godinu


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Josip Zaborski, prof.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT